Vad är taqwa?

Vår Profet(S), våra Imamer(A), våra rättslärda och shiekher trycker så mycket på att vi skall ha taqwa. I varje fredags predikan uppmanar böne ledaren folket till taqwa. Men vad är Taqwa?

Ordet “taqwa” kommer från roten “waqaya” som betyder “att skydda” eller “avstå”. I den islamiska terminologi definieras det som effekten av det som Allah har bett dig att avstå från utan att vara olydig och trotsa Allah. När Imam Jafar Sadiq(A) tillfrågades att utveckla innebörden av ordet “taqwa” svarade han, ”Att Allah inte skall mista dig i det han har beordrat dig och att han inte skall se dig i det Han har förbjudet för dig.“ [1] Det innebär att man bör sträva efter att uppfylla sina plikter gentemot Allah och avstå från de förbjudna saker som Allah förbjudit.

Shahid Dastghaib(RA) skriver i boken “Greater Sins” taqwa delas in i två typer [2]: Continue reading

Shahid Dastghaib(RA)

Shahid Dastghaib(RA), författaren av böckerna Greater Sins, Qalbe Salem och andra underbar verk blev ombedd att skriva “risala amaliyah” (det praktiska brevet) som en troende kan följa. Han(RA) avstod från att göra det och sade: “Det finns flera sådana böcker (risalah amaliyah) som andra rättslärda skrivit, men kommer istället författa en bok som kartlägger de stora synderna inom islam.”

Sannerligen har denna lärd lyckats. Han skrev detta stora verk “Greater Sins” som kartlägger alla synder som vi människor kan tänkas göra. Boken är ett underbart verk och huvudsyftet med att just skriva om synder, är pga. när du avstår från att synda så kommer du att höjas i rank. Men när du syndar så sänks du. Därför jobbar man med att avstå från att synda och lär känna synden så är chansen större att höjas i rank.

I korthet måste det nämnas att avstå från synder är viktigare än att utföra goda gärningar.

En lektion i uppoffring

Shahid Dastghaib nämner en intressant berättelse i sin bok “Qalbe Salem”. Denna berättelse visar vilken uppoffring muslimerna hade för varandra och tänkte mer på sin medmänniska än på sig själv. Berättelsen handlar om Abdullah ibne Huzaifa ibne Qais. Han blev fångad av romarna under kriget mellan romarna och muslimerna.

Romarna bad honom att omfamna kristendomen men denne i sin tur vägrade detta. Så befälet beordrade att man skulle värma en gryta med olja. När oljan började bli kokhett så kallade dem på en annan muslimsk fånge och bad även denne att omfamna kristendom. Fången vägrade och pga. det blev han kastad i den kokhetta grytan, där hans kropps lemmar skingrades åt. Allt detta skedde framför Abdullah. Senare kallade befälet på Abdullah och bad honom att omfamna kristendomen. Även denna gång vägrade han. Så befälet bad vakterna att kasta honom i grytan. På väg till grytan så började Abdullah gråta. Befälhavaren hörde hans jämmer och bad vakterna att hämta honom. Continue reading

Shirk – Den största synden – Del 4

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/shirkdel4.mp3]

Ladda ner: Shirk.del.4.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-02-25

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Sallam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

De var en gång en persisk kung som byggde en bassäng och ville fylla den med vatten. Tyvärr så var det i dåtiden inte som idag att man kopplar en vattenslang till en kran för att fylla bassängen med vatten. Utan det fanns vattenbärare (saqa’on) som hade bägare (qirba) som var som en slagspåse. Man fyllde dessa bägare med vatten och sålde det till folket.

Kungens rådgivare sade till kungen: “Vi har ungefär 10 000 vattenbärare i landet, vi bjuder in dem alla en helgdag och ber dem alla att komma med vatten till kungens bassäng och på så sätt kommer bassängen att vara fylld med vatten inom en timma”.

Så kungen gjorde reklam och alla vattenbärare blev intresserade och skulle komma. En av vattenbärarna tänkte att om han istället för att bära den tunga vattenbägaren fylld med vatten istället fylla den med luft och “visa”(riya) att han fyllt den med vatten. Han tänkte då att ingen kommer märka eftersom han kommer visa att han slänger vatten tillsammans med de 10 000 vattenbärarna.

Rätt så tänkte den andra vattenbäraren på samma sak och den tredje, den fjärde etc.

Då dagen kom och alla skulle slänga vattnet i bassängen så sade den ene vattenbäraren till den andra: “Häll din vatten först”. Kungen blev irriterad och sade: “Varför häller ingen av er vattnet i bassängen?”.
Då sade kungens rådgivare: “Alla bägare är tomma, de är endast fyllda med luft!”.

Vi har slutligen har kommit till den sista föreläsning i denna föreläsnings serie som behandlar Shirk – Den största synden. Vi har med Guds hjälp behandlat 4 stadier av 5. Och under denna föreläsning skall vi behandla detta femte stadiet.

När man har förstått Allahs essens och sedan fått en inblick av Hans attribut och efter detta börjat handla för Gud och sedan börjat lyda Allah så kommer vi till stadiet av ”Tawhid och Shirk i dyrkan”.

För att vi skall vara mogna nog för att abstrahera och tag emot det gudomliga ljuset och välsignelser som regnar i överflöd från Allah. Dessa välsignelser som inte kan beskrivas, som Koranen säger [32:17] Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar. För att vi skall tag emot dessa skatter krävs det att vi skall rena oss själva. Som vägledning och hjälp skickade Han profeter och imamer som föredöme och lät dem hjälpa människan i denna stig. Syskon liksom att diamant bildas genom kol så har Allah förelagt att dyrkans effekt skall rengöra själen från smuts och lysa upp all mörker. Detta för att en tjänare efter att han rengjort sig själv kan abstrahera dessa gudomliga ljus och kan ta emot dem, för att nå andliga stadier.

Men Allah har lagt vissa villkor för att vi skall tag emot ljuset. Det viktigaste villkoret är ren och uppriktigt avsikt, som de kallas på arabiska ikhlas. En handling som inte innehar ren avsikt förr inte människan nära Allah och inte dessvärre för denna handling människan bortom från Allahs närhet. Koranen har vid fler talet Koraniska verser betonat för oss vikten av ren avsikt och har även påbjudet oss till att ha ren avsikt i våra handlingar.

Vi kan t.ex läsa:[7:29] Och [Han vill] att ni lägger in hela er själ i all andakt och anropar Honom med uppriktig tro.

Allah säger även i en annan vers: [18:110] Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre! Continue reading