En inblick i Profetens(S) syn kring ungdomar

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [49:13] Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

Profeten(S) ärade ungdomar och såg inte deras ålder som ett problem, utan krävde andra kvalifikationer. Se på denna händelsen, när Profeten(S) anlitade en av hans unga följeslagare som guvernör över islams heligaste stad, Mecka. Continue reading

Att hålla sina tider – En profetisk sunna

I Guds Namn
Salam Aleikum!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen.

[3:76] بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[3:76] Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.

Att hålla tiden inom islam, anses vara viktigt, det är ett slags förbund (ett löfte) mellan dig och en annan part. Allah(SWT) älskar dem som håller fast vid deras förbund.

Det berättas att Profeten(S) hade bestämt tid med en person. Mötet var ordnat på en bestämd plats och tid. Tiden var på dagen och Profeten(S) anlände dit med en följeslagare. Profeten(S) kom i tid till mötet, och solen lyste starkt den dagen. Continue reading

Ett urdrag av föreläsningen “Imam Ali(A) i ljuset av Nahjul Balagha”

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Alhamdulillah rabi al-Alamin wa salat ala Mohammad wa ale Mohammad.

Frid vare med dig de troendes mästare
Frid vare med dig O’min mästare, Frid vare med dig O’Ali ibn Abi Taleb.

Introduktion

Efter att man hade begravt Imam Ali(A) så återberättas det att Imam Hassan(A) gick förbi en fattig man. Mannen var fattig, gammal och blind. Samhället utnyttjade honom, så när han blev gammal blev han ej användbar och nyttig. Denna man satte vid en gränd och grät. Imam Hassan(A) gick fram till honom och frågade ”Varför gråter?” Mannen sade: ”Varje dag kommer en man till med mat och tar hand om mig. Hjälper mig med mina behov, matar mig. Han närvaro ger med säkerhet och han doftar misk. När han kommer hör jag hur allt omkring lovprisar Allah(SWT).” Tre dagar har nu gått och denna okända man har inte besökt mig eller frågat efter mig. Imam Hassan(A) grät och sade: ”Denna man du nämner, är min fader, de troendes mästare, Imam Ali(A), vi har nyligen kommit från hans begravning.”

Imam Ali(A) och vad vet vi om honom. En person som varje sanningssökare dras till, en person som varje individ lär känna blir galen. Imam Ali(A) är en manifestation av rättvisa, generösitet, modighet, tapperhet, kärlek, empati, sympati, godhet, god moral, gott uppförände. Imam Ali(A) är balansen mellan haqq och batil, mellan rätt och orätt, sanningen och falskheten. Imamens karaktär och personlighet drar varje ren själ mot sig, som en magnet drar till sig järn. Imam Ali(A) är inte endast en tapper riddare och islams främsta fann bärare som vi känner honom. Imam Ali(A) är den som gråter i bönen av kärlek till sin skapare, imamen är den som frågar efter och tar hand om änkorna, föräldralösa barnen och de gamla. Imamen är den var den vältaligaste i predikarstolen och den modigaste i stridsfältet och den bästa förvararen för islam, Imamen är den förtrycktes bästa vän och förtryckarens mardröm, imamens är de fattigas sympatisör. Ja, vad skall man tala och var skall man börja när du får äran att tala om en person som imam Ali. Imam Ali(A) är unik mina syskon. Du ta bort hans titlar som han förvärvade i dem islamiska stridsfälten, du kan beröva honom khalifatet och allt som har med dunya att göra men du aldrig att sluta älska imam Ali. Imamens karaktär och personlighet är så tilldragande, att endast dem som Allah(SWT) valt att förbli vilseledda och försegla deras hjärtan, inte får chansen att verkligen se denna gudomliga pärla. En människa söker alltid högre egenskaper och söker perfektion, Imam Ali(A) är just fulländningen av denna perfektion som en människa kan nå, därför så kan en skapelse inte mer än annat att förälska sig honom.

Låt oss belysa några av Imamens egenskaper Continue reading

Domedagen – Del 3 – Räkenskapen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam Aleikum kära broder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Vi skall nu inshaAllah fortsätta i vår serie som handlar om domedagen. Tidigare nämnde vi att kategorin räkenskap delas in i tre delar; gärningars bok, al-Mizan (vågskålen) och hisab (räkenskapen). Vi talade förra gången om gärningarnas bok, nu skall vi inshaAllah tala om al-Mizan (vågskålen). Flera av oss känner till ordet eller begreppet, då de man oftast refererar till en våg med skålar på bege sidorna.

Den heliga Koranen säger:

21:47]  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

[21:47] På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

En våg är oftast symbolen av rättvisa och symbolen av mätning av vikt.  Vågen är ett instrument som används i många olika sammanhang och även vid logiska och vetenskapliga resonemang. Man väger mellan två logiska argument och tar det mest trovärdiga och logiska. I en våg gäller det att ha två fysiska kroppar vid mätning. Eftersom vågen i domedagen baserar sig egentligen på att väga tron, dem islamiska principerna, dåliga respektive bra handlingar, dålig respektive bra moral osv.

Frågan är då kan bön, fasta, uppriktighet, fromhet, tro, ärlighet och pålitlighet mätas enligt dem världsliga vågarna? Continue reading

Vad menas med helvetets och paradisets metaforer i Koranen?


Sallam Aleikum ärade syskon!

Till en början bör vi definiera vad paradiset respektive helvetet är för något.

Paradiset betyder Allahs välbehag över sin tjänare och därför så visar han sitt välbehag över sin tjänare där genom olika obeskrivna och oändliga favörer som vi inte ens kan tänka oss. Eftersom den Allsmäktige Allah(SWT) som har allmakt och inte kan beskrivas med ord vill visa sitt välbehag då kan vi inte ens tänka oss vad Han kan erbjuda.

Helvetet betyder Allahs vrede över sin tjänare. Vad är det vackraste som Allah(SWT) är känd för? Det är hans omfattande barmhärtighet och nåd. När en tjänare berövas denna barmhärtighet och nåd, när Allah(SWT) vill inte se dig längre, vad finns då kvar?

Därför säger Imam Ali(A) i Dua Kumail:

O’ min Gud, min mästare min Beskyddare, min Herre! Antag att jag skulle vara tålig mot (min) separation från Dig? Och antag att jag skulle vara tålig mot hettan från Din eld, hur skulle jag då berövas att se in i Din ära?

Helvetet är således den plats där de trotsiga och envisa individerna hamnar i och där Allah(SWT) visar sitt missnöje över dem. Helvetet är också en plats där en tjänare rengörs inför paradiset.

Likt en diamant som ur sitt tidigare stadium var en kolatom som sammanpressats under hårda omständigheter blev till sin nuvarande ädla form, är helvete också en plats där personen rengörs. Ingen kan komma in till paradiset hursomhelst annars skulle det vara emot Gud den allmäktiges rättvisa. Om klubbar som Stureplan inte släpper in vem som helst tror du att Paradiset som är de troendes boning får vem som helst träda in? Allah(SWT) rengör sin tjänare vid olika situationer från dödsögonblicken, graven, barzakh till domedagen och helvetet så att han kan komma in till paradiset. Beroende på hur mycket individen syndat kan straffet bli mer eller mindre.  Dock finns det några som förblir i helvetet för evigt.

När vi förstått vad paradiset och helvetet är uppstår följande fråga, men vad är dessa beskrivningar?

Vi måste se ur Koranens kontext. Koranen kom vid en tid då det var fint att man hade det ena och det andra. Koranen talade delvis på deras nivå och delvis på andra generationers nivå, därför kan du hitta att vetenskapliga upptäckter som sprickan i månen, att den nämndes i Koranen för 1400 år. Dem som levde med Profeten(S) visste inte om det, dem hade inte förutsättningarna till att åka till månen.

Utifrån denna aspekt kan man förstå att Koranen använder sig av metaforer för att få en inre bild så att tjänaren förstår eftersom Guds välsignelse i paradiset inte kan beskrivas. När du hör en hadith som säger till dig att en egenskap hos paradisets frukter är att vid varje tugga av ett äpple blir sötman godare och mer delikat så är det något vi inte kan tänka oss hur den frukten är. Det är för att Guds välsignelse inte kan räknas.

Koranen säger: [16:18] Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.

Det finns andra metaforer som kan nämnas här, Koranen säger: [51:47] VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.

I den arabiska versen använder Allah(SWT) ordet ”Aydina” vilket betyder händer, men betyder det att Allah(SWT) har händer? Nej, det är dock en metafor. Därför kan inte vem som helst tolka Koranen hur den vill. För den som gör det kommer hamna i svåra omständigheter och kommer tolka Koranen fel. T.ex. kolla på wahabiternas/salafiternas tolkning, dem tror på att Allah(SWT) har händer, fötter etc. Dem har förkroppsligat den Allsmäktige som vars väsen inte kan uppfattas av sinnena. Profeten(S) sade: ”Den som tolkar Koranen baserat på egna åsikter, förbereder en plats för sig själv i elden (helvetet).”

Därför säger Koranen till oss att fråga Ahl al-Thikr.

[16:43]Fråga Ahl al-Thikr, om ni inte vet det.

Vilka är Ahl al-Thikr? Innan vi behandlar det låt oss ta ett enkelt resonemang. Ifall du skriver en bok och senare efter trycket så finner du att någon förspråkar ett misstolkat koncept i din bok. Det konceptet han/hon förspråkar chockerar dig eftersom du menade något helt annat. Vad jag vill säga är att du som person, som skapelse kan skriva en bok och i den boken kanske du skriver något som kan misstolkas av andra. Vem är den som kan klargöra denna misstolkning mer än dig? Ingen.

Därför är det samma sak med Koranen. Inte vem som helst kan tolka Koranen, Koranen har sina ”egna” tolkare som den beordrar oss att gå till ifall vi inte förstår. Det är dess ”Ahl” (tillhörande). Dess tillhörande kan inte vara vem som helst. Det kan inte vara Profetens sahaba (kompanjoner) eftersom dem tolkar alla på sitt sätt, och visa räknar till och med dem som sett Profeten(S) som sahaba. Därför faller detta koncept. Det mest hållbara konceptet som logiken, Koranen och haditherna accepterar är att Koranen har dess folk som kan tolka den och det är Ahl al-Thikr. Ahl al-Thikr är ingen annan än Profeten(S) och dem heliga Imamerna(A).

Det är därför om du ser på Ahl al-Baits(A) skola och Sahabas skola så finner du att i Ahl al-Baits(A) skola så finner man en enhetlighet dvs. Imam Ridha(A) som är flera generationer efter Imam Ali(A) inte säger något som skiljer sig från Imam Ali(A), dem är ljus över ljus som Koranen säger. Medens i Sahaba skolan kan du finna skildrade meningar mellan sahaba kring en viss tolkning.

Fi amman illah

Vid gryningens ljus

Gryningens ljus lyste upp dagen
och bortom horisonten
vid Baytul Allah närmade sig timmarna
tiden var knapp och snart skulle skapelsen
få beskåda Guds mest upplysta stjärnor bland hans skapelse
Aminah till Gud hon vände sig vid de sista timmarna
Fredagen den 17 Rabi-ul Awal
Exakt som denna dag
Lyste Profeten Mohammads ljus
Ljuset som lyste upp himlarna
Ljuset som släckte ignoransen och arrogansens mörker
Ljuset av den heliga, den nobla, den sanningstalande, den trogne, den väntande lyste upp Mecka!
Mohammad var hans namn, ett Namn som den allsmäktige valde åt honom!

I Profeten Mohammads(S) fotspår – En glimt av hans moral del 2

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till den vackra, ljuva och andliga samling.

Välkommen till paradisets näktergal, förgyll er tungor med att skicka Salawat över Profeten och hans familj.

Gryningens ljus lyste upp dagen
och bortom horisonten
vid Baytul Allah närmade sig timmarna
tiden var knapp och snart skulle skapelsen
få beskåda Guds mest upplysta stjärnor bland hans skapelse
Aminah till Gud hon vände sig vid de sista timmarna
Fredagen den 17 Rabi-ul Awal
Exakt som denna dag
Lyste Profeten Mohammads ljus
Ljuset som lyste upp himlarna
Ljuset som släckte ignoransen och arrogansens mörker
Ljuset av den heliga, den nobla, den sanningstalande, den trogne, den väntande lyste upp Mecka!
Mohammad var hans namn, ett Namn som den allsmäktige valde åt honom!

Älskade lyssnare och kära hörare skickar mina ljuva och misk doftande gratulationer till Imam Zaman(AJ) och till er kära syskon på Profetens födelse dag.

Idag är det fredag, idag är det 17 Rabi-ul Awal och Profeten(S) föddes på en fredag den 17 Rabi-ul Awal SubhanAllah vilket sammanträffande. Han föddes i mecka år 750 efter kristus i ett år som kallas ”Elefantens år” Ama el Fil i sin farfars hus Abul Muttalib. Hans mor var Aminah bint Wahab och hans fader var Abdullah ibn Abdul Muttalib. Hans fader dog innan han föddes och hans moder avledd några år senare efter hans död. Den som tog hand om honom var Abdul Muttalib som senare också avled och slutligen blev han omhändertagen av sin monoteistiske farbror Abu Taleb och hans fru Fatima bin Asad, Imam Alis(A) föräldrar. Där växte han upp. SubhanAllah senare när Abu Talib hade det svårt och Profeten(S) blev vuxen tog han hand om Imam Ali(A) och Imamen växte upp hos honom. Vilket gudomligt samband.

Idag har vi samlats för att fira det heliga minnet och att tala om Profeten(S) är svårt för sannerligen torkar pennans bläck ut av att tala om honom och orden brister i sin förklaring av Guds bäste skapelse, den perfekta människan, Mohammad son till Abdullah!

Vi skall tala om en av denna heliga Profets egenskaper och vi valde om att tala om hans moral som vi kan ta till oss ifrån. Koranen säger: “Och du besitter sannerligen ädla moraliska

egenskaper.” (68:5) vidare säger han må min far och mor offras för honom: ”Jag har skickats för att fullända moralens principer”. Han var känd innan uppenbarelsen dvs. innan islams kallelse, bland människorna för al-Sadiq al-Amin, den sannings talande, den trogne. Aldrig ljög han och aldrig svek han.

Varför skall vi följa Profetens(S) liv och hans moral?

För att ge ett enkelt svar är för att Allah har vill det och det är den bästa och snabbaste vägen mot målet och frälsningen, Allah säger:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

[33:21] I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.

Vi har valt vissa hadither av Profeten(S) och moraliska ämnen som vi skall kort ta upp för att se vad Profeten(S) säger. Varje egenskap kan vi ta till oss och följa så att vi kommer ut härifrån ikväll som vinnare och berikade med kunskap inshaAllah. Haditherna är kopplade till vår vardag. Continue reading