Imam Ali(A) – En kärleks historia!

Imam Ali(A) och vad vet vi om honom. En person som varje sanningssökare dras till, en person som varje individ lär känna blir galen i. Imam Ali(A) är en manifestation av rättvisa, generösitet, modighet, tapperhet, kärlek, empati, sympati, godhet, god moral, gott uppförände. Imam Ali(A) är balansen mellan haqq och batil, mellan rätt och orätt, sanningen och falskheten. Imamens karaktär och personlighet drar varje ren själ mot sig, som en magnet drar till sig järn.

Imam Ali(A) är inte endast en tapper riddare och islams främsta fann bärare som vi känner honom. Imam Ali(A) är den som gråter i bönen av kärlek till sin skapare, imamen är den som frågar efter och tar hand om änkorna, föräldralösa barnen och de gamla. Imamen är den var den vältaligaste i predikarstolen och den modigaste i stridsfältet och den bästa förvararen för islam, Imamen är den förtrycktes bästa vän och förtryckarens mardröm, imamens är de fattigas sympatisör. Continue reading

Imam Jawad(A) sätts på prov

I Guds Namn

Det bestämdes att man skulle testa Imam Jawad(A) genom att fråga honom religiösa och komplicerade frågor. Abbasiderna gick då till en av dåtidens främsta och mest lärda personer Yahyha ibn Akthem som var en domare. De erbjöd honom pengar om han kunde förbereda en komplicerad religiös fråga. Enligt återberättelser så tänkte Yahya i över 40 dagar och när de väl bestämde sig för att samlas, meddelade dem Mamon. Mamon förberedde en stor ceremoni där Imam Jawad(A) närvarade.

Då reste sig Ibn Akthem sägandes till Mamon tillåter du mig att fråga. Mamon svarade, fråga honom om tillåtelse inte mig. Då vände han sig till Imamen(A) och han tillät honom att fråga.

Yahya frågade Imamen(A): ”Vad säger du om en Mohrem, – dvs. en som tagit på sig Ihram det vita tyget i Mecka, – som dödar ett djur? Continue reading

Hur kan man uppnå ett så perfekt förhållande mellan man och kvinna?

Det är en av de mest intressanta frågor som man kan ställa i vår nutid pga. de ökade siffrorna av skilsmässa. Låt oss analysera denna fråga från en islamisk aspekt, samtidigt beröra en viktig faktor.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Det finns flera saker som är intressanta i denna vers men det som vi vill beröra är orden: لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Som betyder, att man skall finna ro och kärlek hos varandra. Det betyder man utöver denna ro, fridfullheten som man skall finna med varandra även finna nöje med varandra och samtidigt låta hjärtan knytas an till varandra. Det intressanta att rot ordet, sokon, betyder att när något är i rörelse och sedan stannar i viloläge, så kallar man det för sokon.

Koranen betonar här indirekt att hemmet skall vara den platsen där man finner fridfullhet och ro med varandra. Efter en lång arbetsdag eller studiedag, söker sig personen till sitt hem för att finna frid och ro. Individen har varit i rörelse under dygnet och vill därför vila, dvs. finna sokon i hemmet. Därför säger man också ”Borta bra men hemma bäst.”

Vad har detta med ett gift par att göra? Continue reading

Imam Sadiqs(A) ord om myran

Jag sade, ”Mästare! Du har förklarat djurens värld så utförligt att detta kan fungera som en tankeställare för alla. Kan du vara så snäll att berätta om myrorna och fåglarna.”

Imamen(A) sade, ”Lägg märke till käftarna av denna lilla myra. Ser du några eventuella brister med detta som påverkar dess nytta? Vart har denna konvenans och detta mått kommit ifrån? Sannerligen från samma uppfinningsrikedom och formgivning som ligger till grund för hela skapelsen, stort som smått.

Lägg märke till hur myrorna flockas för att samla in mat till sig själva. Du kommer att upptäcka att när flera myror har för avsikt att bära ett sädeskorn till sina hem liknar de flera män som transporterar hem sin säd. Faktum är att myrorna arbetar med en sådan kraftansträngning och iver som människan aldrig skulle klara av. Ser du inte hur de, precis som människorna, hjälper varandra med att bära säden? De fördelar säden i bitar så att den inte gror och blir oanvändbar för det ändamål den är ämnad till. Om säden skulle bli fuktig, sprider de ut den för att den skall torka. Myrorna bygger sina hålor på förhöjda platser, bort från risken för översvämningar.

Källa: Tawheed al-Mufaddal. Finns på svenska.
http://www.bokia.se/kunskapens-spar-5087734?utm_source=td&utm_medium=aff&utm_campaign=general

Imam Hassan Askari(A) och de abbasidiska khaliferna

Imam Hassan Askari(A) levde under 3 abbasidiska khalifer. Var den ena värre än den andra. Den första som var under hans Imamat var, al-Motaz. Al-Motaz var en grym och kallblodig person han dödade flera anhängare av Ahl al Bait(A) inklusive Imam Hadi(A). Motaz var så grym att han en dag fängslade sin bror al-Mo’ed och gav honom 40 piskrapp och släppte inte ut honom förrän han avstod från att vara hans efterträdare. När han senare hörde om att några turkar ville rädda honom och göra revolt, så avrättade han honom. Under Motaz tillfångatogs ättlingar från Imam Ali(A), från Jafar ibn Abi Taleb och från Aqil ibn Abi Taleb. Anhängare av Imamen levde väldigt svårt under hans tid och förföljdes hela tiden. En dag skrev en av Imamens(A) kompanjoner om deras förtryck. Då svarade Imamen(A): ”Om tre dagar kommer frälsningen”. Och det som imamen hade förutspått blev verkligt. Efter tre dagar gjorde turkarna en revolt mot honom och fängslade honom i hans fängelse tills han dog, eftersom de insåg att han inte tjänade dem.

Efter Motaz blev Muhtadi khalif för det abbasidiska riket. Muhtadi låtsades vara from och antog en helgonlik hållning där han förbjöd närvaron av kvinnliga sångerskor i sitt hov och fastställde speciella dagar för att ta emot folket och lyssna på deras bekymmer. Hans handlande mot shia-muslimerna och deras Imam däremot, skiljde sig inte från de andra kaliferna. Imam Hassan al-Askari(A) sattes till och med i fängelse under Muhtadis khalifat. Till dess att han ville döda Imamen(A). Då en av shia skrev till Imamen(A) angående detta sade Imamen(A): ”Detta förkortar hans dagar, räkna fem dagar från idag och på den sjätte dagen kommer han att dödas pga. hans ignorans av att följa Guds order.” Muhtadis störtades av de turkiska trupperna och blev mördad. Det blev som Imamen(A) verkligen förutspådde.

Efter Muhtadi blev Mu’atmid khalif för det abbasidiska riket, denna man var likt hans förgångare, kall blodig och en förtryckare. Denna man var upptagen med att leka och leva ett promiskuöst liv och överlät ledningen till sin brors, Muwaffaqs händer. Efter Muwaffaqs död, fick Muwaffaqs son, Mu’tazid ansvaret för ledningen. Mu’atmid s namn var endast som khalif. Under Mu’atmid tid mördades Imam Hassan Askari(A) och inte bara han utan även andra ättlingar av Imam Ali(A). Det räckte inte nog med att döda dem utan man även lekte med deras kroppar, då man skar av deras händer, tungor, öron etc. Enligt historikerna uppstod det så mycket krig och slag under hans tid att dödssiffran nådde till en halv miljon. Continue reading

Imam Hassan Askaris(A) personlighet

Imamens personlighet och karaktär var så lysande att till och med hans fiender yttrade om hans goda moral och ställning, bortsett från hans vänner. Det återberättas av Hassan ibn Mohammad al-Ashari och Mohammad ibn Yahya och andra att en man vid namn Ahmed ibn Obeidallah bin Khaqan var en person som var väldigt trångsyngt och innehade hat mot Ahl al Bait(A) och tyckte inte om de. En dag återberättas det att han vid en majlis sade:

”Jag känner inte till någon i Samarra av alawiyo(Imam Alis(A) ättlingar) som Hassan ibn Ali ibn Mohammad ibn Ridha i hans vägleddande, moral, kyskhet, nobelhet och storhet bland hans familj och bland bani Hashim. Att man till och med ger honom tillträdde och respekt över de äldre i släkten.” Denna man berättar att han en dag satte med sin far. Så kom Imamen(A). Hans far var en höguppsatt person i det abbasidiska riket. Han säger när Imamen kom, så reste sig min far och mottog honom och kramade honom och lät han sitta bredvid honom. Han säger jag blev chokad av det jag såg. Min far har inte tagit emot någon på detta vis. Senare vid kvällen frågade denna man sin fader angående händelsen då han själv säger att han var vid ett sådant tvivelaktigt tillstånd. Hans fader sade: ”Min son denna man är rafidas imam. Han heter Hassan ibn Ali och kallas för ibn Ridha.” – Notering att alla Imamer efter Imam Ridha(A) kallas för ibn Ridha dvs. söner till Imam Ridha(A). – Sedan blev han tyst och sade. ”Vore det inte för Abbasiderna skulle han vara den mest passande i styret av hela hans släkt, bani Hashim pga. hans nobelhet, kyskhet, asketism, bedjan, moral, fred och om du skulle se hans fader så är han likt honom en stor och respekterad man.” Etc. Denna man säger också vidare. ”Jag började söka information om Imam Hassan Askari(A) och vart än jag vände mig, till hans vänner eller fiender så erkände alla hans storhet och höga position och moral. Han hade företräde bland hans familj, bland de äldre och yngre. Då jag varken fann en vän eller fiende till honom som sade något ont om honom.”

Ett brev från Imam Hassan Askari(A) till hans shia

Det här är brevet från Imam Hassan Askari(A) till hans shia:

Efter att ha prisat Allah(SWT) och Profeten(S) i brevet, skrev han:

”Ärade och betrodde jurist för mitt folk. Å, Abul Hasan Ali bin Hossein al-Qummi, må Allah välsigna dig med vad Han än önskar dig och må Han ge dig friska söner.Jag råder dig att vara gudfruktig i dina handlingar så att du inte må förargar Honom.

Upprätthåll därför bönen och ge allmosor, ty Gud accepterar inte en persons böner såvida inte han ger allmosor. Jag råder dig att förlåta andras misstag och kontrollera din ilska. Jag råder dig att vara snäll och generös gentemot dina blodsband, att vara hjälpsam och omtänksam om dina bröder och att vara tålmodig gentemot deras tillkortakommanden.

Jag råder dig att vara påläst Continue reading

Imam Hassan Askari(A) i fängelset

En gång när Imam Hassan Askeri(A) var fängslad i Nahrir, så var hans fängelsevakt en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslad i ditt fängelse? Han är en from man och en ivrig tjänare till Allah. Jag fruktar att Allah ska förbanna dig”.

Då sade hennes man ”Jasså? Är det du fruktar? Se då hur jag slänger in honom i de vilda djurens bur”. Fängelsevakten bad om tillåtelse från khalifen och beviljades sin förfrågan och började sätta planen i verk. Imam al-Askari(A) sattes i vilddjurens bur och folket trodde att det var slutet för Imamen(A).

Men när folket gick för att se efter Imam Hassan Askari(A), fick de istället vittna Imamen(A) omringad av djuren som bugade för Imamen(A) medan han bad till Allah. Efter denna händelse lydde orden att Imam Hassan Askari(A) skulle skickas tillbaka till sin föregående cell.

Imam Hassan Askaris(A) asketism

Gällande Imam Hassan Askeris(A) asketism så säger Kamal ibn Ibrahim al-Madani: ”En dag när jag steg in hos Imamen(A) så jag att han hade på sig fina och sköna kläder. Jag sade till mig själv ”Imamen(A) uppmanar oss till asketism och han har på sig sådana kläder”. Han säger vid den stunden sade Imamen: ”Ya Kamal” och så kavlade Imamen(A) upp hans ärm och då syntes att han hade på sig en grov, svart och oskön klädsel mot hans hud. Då sade Imamen(A): ”Det här är till Allah och detta är till er”.

Låt oss lägga alla kort på bordet!

Låt oss lägga alla kort på bordet inför oss själva och låt oss vara ärliga för en stund. Varje person av oss sitter bakom skärmen, vem han/hon är, vad han/hon gör, tycker, tänker eller har för avsikter vet vi inte. Den enda som vet är Allah(SWT) och du! Jag känner dig inte och du känner mig inte. Att du citerar några verser och hadither hit och dit betyder inte att du är lärd, kanske i andras ögon men inte i mina. Du kan vara en hycklare kanske? Du kan vara en person som skriver fint, påbjuder folk till islam men mellan dig själv och din herre är du smutsigare än dörrmattan. Du kanske påbjuder folk till bön men i verkligheten ber inte ens eller ber inte i tid. Vem är du o’människa bakom skärmen?

Du är en av tre, det finns inte någon fjärde. Du är antingen, kafer/mushrik eller hycklare eller muslim/momin. Vem du är av dessa grupper är det du som avgör. Att du sätter en profil bild på något islamisk eller annat gör dig inte till momin på direkten.

Koranen graderar dessa tre grupper och inte jag. Mushrik den som ställer någon partner till Gud, Kafer någon som nekar Gud.

Sedan finns det hycklare: [2:14] Och när de möter dem som har antagit tron, säger de: “Vi är [också] troende”; men när de är ensamma med sina onda ingivelser, säger de: “Visst följer vi er – vi ville bara skämta med dem.”

Dessa hycklare har en fin utsida men en andefattig insida. [63:4] När du ser dem kan du få ett gott intryck av deras yttre och du lyssnar på dem när de talar. [I själva verket är de lika andefattiga] som uppstöttade trästockar, och [i sin rädsla och osäkerhet] tror de att varje rop [från mängden] är ett hot mot dem.

Sen har vi de troende, Koranen har beskrivit i olika verser t.ex. Continue reading