Hossein…

Hossein är en röst genom tiden den ekar.
Hossein är ingen kärlek, ty kärlek är för de som söker tröst.
Hossein är är Ishq, Hossein är galenskap som ingen förutom de fria kan förstå.
Hossein är bortom tid och plats, för Hossein är Guds ord som påminner om Källan till älskarnas Älskare.
Hossein är revolution, lära, skola.
Hossein är en väg som förtryckarna fruktar.
Hossein är Profetens(S) lära manifesterad.
Hosseins blod som flödade i den varma öknen och rann ner från hans heliga huvud är islams eviga puls.
Hosseins blod upplivade ett glöd som inte kommer släckas.
Hossein under Ashura dagen manifesterade den heliga skriften.
Vems kropp ligger under solens heta?
Vems kropp är som är nedgrävd i öknen?
Vems kropp är det som är vandaliserad från kläderna?
Vems kropp är det vars bröstkorg är krossat av hästarnas klovar?
Vems kropp är det vars huvud är separerad från kroppen?
Vems kropps är det där som är full av spjut och pilar?
Vems kropp är det där som är styckad av svärdens slag och vars fingrar är upp skräda?
Vems kropp är det där vars sår är öppna och färska och vars blod rinner ut?
Är det Hosseins kropp där i Karbalas öken eller är det Profetens?

Vill du bli som Imam Ali(A)?

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/fastanshemligheter.mp3]

Ladda ner:    Vill.du bli.som.Imam.Ali.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-08-21

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Alhamdulillah rabi al-Alamin wa salat wa salam ala khayr khelqi illah Abo al-Qasem Mohammad wa ala alehi teybin al tahirin

Allahomma ajel lewaleyka al faraj wa alfyat wal nasr, wa ajlna men khairi ansarih wa a’wanih wa al mostashahdin bayna yedeh

Kära bröder och ärade systrar Salam Aleikum och välkomna till denna föreläsning

Vill inledda med att beklaga sorgen på de troendes mästare, Imam Ali(A) bortgång.

Inledning:

”Vill du bli som Imam Ali?” är titeln för denna föreläsning. Många av oss önskar om de kunde bli som Imam Ali(A) eller åtminstone vara en av hans vänner eller shia eller åtminstone följa hans sanna fotspår. Varför undrar man? Jo, för att Imam Ali(A) är unik. Hans egenskaper och karaktär är unika, ingen efter Profeten(S) har fått så eleganta och upphöjda meriter som honom. Han var en tapper riddare, en bedjare, en lagstiftare, en lärd, en talare, en vetenskapsman, en fader till de föräldralösa, en beskyddare till änkorna, en försvare till de försvarslösa, en nål i ögat på förtryckarna, en zahid, en abid, taqiy, en jurist och framför allt en hängiven och uppriktigt tjänare till Allah. Flera böcker har författats om hans liv, flera skribenters bläck har runnit ut när de kommer till att tala om honom och ändå har de bara talat om honom likt en droppe i ett hav.

Vill du bli som Imam Ali(A)? De en tung mening som lät kan uttalas men svår i praktiken. Jag skulle vilja ändra denna mening till ”Vill du bli som Imam Alis(A) tjänare Qanbar?” så vi kommer närmare vår plan. Denna föreläsning kommer ta upp visa reflektioner och aspekter kring Imam Alis(A) uttalande, som är ett komplement för oss så att vi kan utvecklas under denna heliga månad. Så att vi kan komma närmare Imamen(A). Således kommer vi gå igenom vissa punkter. Noterbart är att jag inte kommer fördjupa mig i någon punkt utan kommer ta den biten som vi behöver.

Imamen uttalande:

Imam Ali(A) säger: “Många personer får ingenting ur sin fasta utom hunger och törst, många fler får ingenting av sina nätter i bön förutom ansträngningar och sömnlösa nätter.”

Om man reflekterar kring de obligatoriska och viktiga dyrkans handlingar som bönen, fastan och hajj så ser man att man blir beordrad att avstå från en del saker och oftast vanliga saker som vi gör i vår vardag, särskilt när man är i hajj och är i ihram tillståndet. Continue reading

Koraniska berättelser

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/koraniskaberattelser.mp3]

Ladda ner:  Koraniska.berättelser.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-07-01

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Ärade bröder och systrar välkomna till denna föreläsning, skickar mina gratulationer på minnet av uppenbarelsen för Profeten(S).

Den heliga Koranen är ingen vanlig bok, författaren är Allah, den allsmäktige. Koranen innehåller många berättelser. Dessa berättelser är inte likt tusen och en natt berättelser. Utan dessa berättelser är för mänsklighetens vägledning och dessa är ett föredöme för oss.
[12:3] Allteftersom Vi uppenbarar denna Koran för dig [Muhammad], klarlägger Vi för dig [dess mening] på bästa sätt;

Dessa berättelser är för vår lärdom så att vi kan ta till oss. Det är inte saker som är skapade ur fantasi eller påhitt utan alla dessa berättelser och historier som nämns i Koranen är sanna. Koranen innehåller vissa profeters berättelser samt andra berättelser. I denna serie föreläsningar kommer vi behandla olika koraniska berättelser för att kunna ta lärdom av dessa. Detta således så att med Guds hjälp skall förstå Koranen mer samt kunna påminna oss själva.

[87:9] PÅMINN nu [människorna, Muhammad] – kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta;

Dessa berättelser är också som en varning för oss, Koranen säger så här: [50:45] Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!

Vi kommer inledda med att tala om en berättelse som nämns i surah al-Kahf (Grottan) som är nr 18. I den surah nämns en berättelse om två bröder eller kompisar. Denna berättelse börjar från vers 32 till och med vers 44.

Koranen säger så här: [18:32] OCH LÅT dem få höra liknelsen om två män, av vilka Vi skänkte den ene två vingårdar, omgärdade av dadelpalmer och åtskilda av ett åkerfält.  [18:33] Båda vingårdarna gav frukt i aldrig sinande mängd, eftersom Vi hade låtit en källåder rinna upp mellan dem, [18:34] Mannen fick därför riklig avkastning.

Koranen beskriver att en av bröderna har välsignats med en rikedom. Att han hade en stor gård och åker med olika frukter, att skörden var så bra, att till och med en vatten källa fanns som gjorde så att dessa frukter inte sinnade. De var helt enkelt perfekt. Denna bror som välsignats med detta kände stolthet över sin trädgård och kände arrogans. Att han enligt Koranen säger: [18:34] Under ett samtal med sin vän sade han: “Jag är rikare än du och jag har fler män i mitt följe.” Continue reading

Finns det “helighet” i kritik?

Det har pågått en diskussion de senaste dagarna kring ett fall gällande diskriminering som har skett av ansvariga i en muslimsk församling. Jag har följt fallet objektivt och tänkte kommentera händelsen. Tyvärr har flera läsare och följare av diskussionen missuppfattat syskonen som protesterar mot diskrimineringen och i vissa fall har man gått till attack antingen personligen eller mot en tredje part. Detta istället för att fokusera på kärnan och problemet. Flera av de som kommenterar i diskussionen talar i Imam Alis(A) namn, jag kommer således här i detta korta inlägg försöka vara objektiv och se vad Imam Ali(A) säger om detta fall.

Fallet kring diskrimineringen offentlig gjordes inte förrän ansvariga personer i församlingen kom med lamma ursäkter för deras uppförande istället för att ta tag i problemet. Då valde offrets nära att offentlig göra fallet då man inte vidtog några seriösa återgärder. Kort efter att offrets nära valt att offentliggöra problemet dyker ett antal personer som också känt sig diskriminerade sedans tidigare, men dock har dessa inte valt att ta upp det. Då de trodde att dem var ensamma om saken samt eftersom det pågår en slags politik i våra församlingar. Att man inte kan kritisera de ansvariga.  Ni kan läsa mer om fallet här, här och här.

Nu till kärnan, vad är kritik?

Wikipedia skriver så här:

Kritik är i populär mening en positiv eller negativ bedömning av någon eller någras prestationer, beteende eller utseende. Ordet i sig är neutralt men uppfattas ofta som negativt laddat. Kritik kan även vara verbal eller icke verbal och fysisk eller icke fysisk.

När det kommer till kritik finns det i praktiken ingen gräns egentligen, ifall en individ eller grupp har begått fel eller gjort något bra skall de kritiseras vare sig de är vanliga personer eller akademiker. Får man kritik så skall man antigen argumentera för sin sak eller erkänna eller återgärda sitt fel. Fortsätter man med samma misstag kan det ledda till destruktiva resultat för individen/gruppen.

Nu till Imam Alis(A) åsikt. Flera av oss talar i Imam Alis(A) namn men få av oss är det som förstått honom så bra inklusive mig själv. Men låt oss nämna ett fall likt denna händelse.

En kvinna anländer till Kufa från Basra under Imam Alis styre. Kufa var den stadens där Imamen styrde och administrerade ifrån. Kvinnan träder hos Imam Ali beklagandes över hans guvernörs uppförande i Basra och att han har förtryck de och varit orättvis. Imam Ali skriver omedelbart en order på att avsätta denna guvernör från sin position och öppnar en utredning kring fallet. Värt att nämna att Imam Ali valde noggrant hans guvernörer och borgmästare när han kom till styret. Han ersatte de som fanns i Otham bin Affans styre och la in nya. Dessa personer som fick sina nya poster var inte några vanliga personer eller ett gäng arbetslösa. Utan dessa personer var fromma troende och kapabla personer som är noggrant valda. Dessa skulle presentera Imam Alis styre och anseende, eftersom dessa är hans borgmästare och guvernörer. De flesta av oss har hört eller läst om Imam Alis rättvisa, skulle Imamen välja någon förtryckare? Nej, självklart men ändå valde han att avsätta sin guvernör och utreda fallet.

Nu låt oss reflektera kring detta fall som nämndes och dra paralleller med det som hände i församlingen och de ansvarigas agerande. Handlade man efter Imam Ali? Följde man Imam Ali som föredöme? Kom Imam Ali med lamma ursäkter? Hur agerade Imam Ali? Försvarade han sin guvernör? Helgon förklarade han sin guvernör som han valt, som är en troende muslim?

Ja, tänk på de frågorna och reflektera.

Imam Khomeni(A) som även många ser som förebild säger i Hukumat Islamiya (Islamiskt statstyre), att visa predikanter, muslimska predikanter, skall man ta av deras turban på predikar stolen ifall de inte sköter sitt jobb. Nu talar vi om predikanter, hur är det med muslimska församlingar som skall sprida islams ljus och anda vidare till folk? Som skall bjuda in våra ungdomar och hjälpa till bättre vägledning? Vad har de ansvariga för roll? Hur skall de uppträda? etc.

Vidare säger Imam Khomeni(A) även i boken Jihad al-Akbar (Kampen mot egot) hur viktigt det är att individer inleder kamp mot egot, samt börja kritisera sig själva och vad syftet är med man har dessa rivaliteter:

Jag vet inte vilket syfte som uppfylls med dessa oppositioner, grupperingar och rivaliteter. Om det är för denna världs skull så har ni inte mycket av det! Anta att ni skulle dra nytta av nöjen och världsliga intressen, skulle det inte finnas rum för meningsskillnader såvida ni inte var ruhani (andlig/en lärd) och det enda ni ärvde från ruhaniyat (andlighet/prästerskapet) var manteln och turbanen.

Slutligen att hänga personer som valt att protesterat mot förtrycket och orättvisan som skeet och attackera dem personligt är ett ansvar som dessa personer får stå tillsvars inför Gud. Dessvärre har man även gått till attack mot en ideell organisation som kämpar för att sprida islams anda och ljus genom att attackera själva organisationen och dess medlemmar. De var lågt tycker jag. Då organisationen inte har med saken att göra, ej heller har de kommenterat händelsen på deras officiella hemsida.

Slutligen förväntar jag mig negativa och positiva reaktioner på detta inlägg, så det är inget oväntat.

Filmen Khauf – Så mycket budskap på så korttid

Det var länge sen man såg en så kortfilm med så starkt budskap som denna film. Filmen Khauf som betyder rädsla, betonar verkligen att vår rädsla av förtryckare är just den faktor som stärker förtryckaren och uppmanar honom till att fortsätta med sitt förtryckt. Hade vi istället besegrat vår rädsla skulle alla förtryckare vara i historiens soptipp.

Största exemplet och den främsta förebilden mot förtryck är martyrernas mästare Imam Hossein ibn Ali(A). Denna man kämpade tillsammans med sina 72 kompanjoner mot orättvisa och mot förtryck, mot en arme på över 18 000 man som styrdes av Yazid ibn Mowiya(LA).

I det verkliga och fysiska planet stupade Imam Hossein och hans kompanjoner på ett omänskligt sätt som inte historien bevittnat tidigare. Men Imam Hosseins kallelse, röst och budskap lever än idag, tidslöst. Därför kallas Imam Hosseins kamp för den tidlösa revolutionen. Denna revolution kan inte begränsas till tid eller plats. Den finns i varje land och varje dag. Pga. detta så säger våra Imamer(A): “Varje land är Karbala (den platsen som Imam Hossein stupades i) och varje dag är Ashura (den dag som Imam Hossein stupades i).” En röst som ekar genom generationer utan att försvagas eller dämpas utan tvärtom stärks och hörs högre.

Frågan är var är Yazid? Vart är hans anhängare? Var gång han nämns så förbannas han likt alla förtryckare. Givetvis finns det några enstaka trångsynta anhängare som Allah har vilselett som följer honom och har honom som ett föredöme. Deras handlingar reflekterar Yazids handlingar.

Ty Yazids barn lever än idag och Imam Hosseins barn lever än idag men i slutändan kommer sanningens ljus att bränna och skingra bort alla skuggor och mörker som står för orättvisa och förtryck.

De försöker utsläcka Guds ljus med sina ord, men det är Guds vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för förnekarna. [Den heliga Koranen 9:32]

Nedan bifogar jag filmen “Khauf” som är på 11 min ungefär:

Fitnah under Imamens(AJ) fördoldhet

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/ftinahifordoldhet.mp3]

Ladda ner:   Fitnah.under.Imamens.fordoldhet.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-04-22

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar

Dem är ute efter dig!
Dem vill ha dig!
Du är deras lockbete!
Antingen följer du deras spår eller så kommer dem isolera dig från samhället!
Antingen blir du en slav och följer deras villkor eller så kommer du vara paralyserad

Fitnah är här! Fitnah är här mina bröder, systrar, vänner och lyssnare!
Se dig omkring, ser hur du, jag och hela världen styrs mot mål som är ritade av andra. Alla går mot en ström, likt en bäck som strömmar ner för bergen. Reser du på dig och går emot så får du vågornas och strömmens smällar på dig.

Idag så vill porrindustrin, filmindustrin, musikindustrin och all sort mat, kläd, media industrier efter dig, dem vill ha dig, dem vill få dig att följa deras ström och spår. Du skall följa normen som dem har ritat åt dig. Du skall attraheras och fördärvas av diverse oanständiga scener vilka i själva verket är mörker på mörker, fördärv på fördärv, och du skall bli ett djur som följer dina begär och smutsas ner. Du skall klä dig enligt den klädesplagg och stil som artisterna, skådespelarna, stjärnorna, modellerna uppvisar på bekostnad av miljöförstörelse, barnarbete och slaveri. Du skall följa denna kläddes plagg som de har utsmyckat. Den korta, tajta, lättklädda, genomskinliga klädstilen. Du skall ha på dig hijab med tajta byxor eller leggins, med kort och tajt överdel. Du skall ha på dig den senaste sjal där du kan välja bland olika stilar, pirat sjalen och andra olika stilar. Bröderna skall ha på sig utsmyckade kläder, tajta och halv öppna skjortor med skägg. Eller flera andra klädstilar, dessa är några exempel.

Du skall få en bild om hur förtryckta folk i öst världen är och hur hjältemodiga, hederliga och mänskliga väst världen är som offrar allt för att rädda världen. Medens tredje världen skickar terrorister som dödar barn, kvinnor och gamla. Du skall se hur frid och fröjd härskar över en del av världen utan korruption och problem med dens andra delen av världen är helt motsatsen. Etc. Flera utsmyckade och väl redigerade budskap i varje film är valda. Varje scen och manus är utsedda. Obscena scener skall vara vanligt att se på både för barn och vuxna. Även i animerad där hjälten oftast är kär och attraherad i en kvinna eller hur andra filmer försöker visa skillnaden på väst och öst världen. Continue reading