Fatima Zahras(A) historiska tal

En av mina favortit tal är Fatima Zahras(A) efter hennes faders bortgång, då Abu Bakr hade infört ekonomiska sanktioner mot Ahl al Bayt och ifråntagit deras rättighet som Khums och Fadak och det viktgaste av allt det islamiska ledarskapet. Talet har översatts av Den Väntades Vänner och finns i boken Fatima Zahras(A) liv av Allamah Baqir Qarashii.  Här nedan följer talet, rekommenderar den stark!

Fatimah Zahra(A) kunde inte förbli likgiltig inför Abu Bakrs bemötande, hon bestämde sig att en gång för alla visa att hon hade rätten på sin sida. Hon höll ett enastående tal i Profetens(S) moské där hon talade ur hjärtat om de orättvisor som hon och hennes familj fick utstå efter Profetens(S) bortgång. I detta historiska tal visade Fatimah Zahra(A), blott nitton år, att hon sannerligen var Profetens(S) dotter. Med sitt tal visade hon att hon var och är Mästarinnan för all världens kvinnor, hennes retorik var den av visdom och uppriktighet, hennes karaktär och framträdande påminde folket om Profeten(S).

Det framförda talet har enorm vikt vilket resulterade i att anhängarna av Ahl al-Bait(A), med andra ord shia-muslimerna, tvingade sina barn att memorera talet utantill såsom muslimer vanligtvis memorerar Koranen utantill.

Fatimah Zahra(A) försökte i talet att omkullkasta Abu Bakrs planer och position, hon försökte att krossa de pelare vilka hans makt vilade på men Abu Bakr lyckades än en gång, med hjälp av sin diplomati böja folket efter sin vilja

Historiker berättar att när Fatimah Zahra(A) slutligen blev tvingad att reagera mot Abu Bakr blev hon mycket arg, hon satte på sig sin slöja och långa klädnad och begav sig i sällskap med några kvinnor till Profetens(S) moské där Abu Bakr, några män ur Muhajirin och Ansar och andra män befann sig. Ett draperi sattes upp mellan kvinnorna och männen, Fatimah Zahra(A) började gråta och beklaga sig högt på ett sätt som inte lämnade någon oberörd. Hon började sitt tal med att prisa Allah(SWT), hennes vältalighet var slående, hon sade:

”Prisad vare Allah för det som Han har skänkt oss, och tackad vare Han för det som Han inspirerat, hyllad vare Han för det Han bistår med vilket är omfattande och överväldigande gåvor. Han rekommenderade sin skapelse att uppnå fler av dessa gåvor genom tacksägelse till Honom och genom att vara hjälpsam till sina medmänniskor. Dyrkan föreskrevs endast till honom och Han försäkrade att den som tackar Honom och dyrkar Honom kommer att erhålla ytterligare gåvor. 

Jag vittnar om att det finns endast en Gud och att han är En, Han är utan partner. Han är den som inget öga kan uppfatta eller beskrivas med tungan och inte heller kan någon föreställa sig Honom.

Han påbörjade skapelsen utan att något existerade innan, Han skapade den med Sin makt och kan förskingra den med Sin makt. Han skapade den inte för sin egen fördel, eller gav den form på grund av något behov. Han skapade den för att manifestera Sin visdom, för att dra uppmärksamhet till Hans lydnad, visa Sin makt, leda Sin skapelse till att ödmjukt tillbe och vörda Honom och för att förhärliga Hans påbud. Sedan beslöt Han att belöna den som lyder Honom och straffa den som inte lyder Honom, för att skydda skapelsen från Hans vrede och samla den i Paradiset.

 Jag vittnar även om att min far, Mohammad är Hans slav och sändebud som Han valde ut innan Han sände honom med budskapet, Han namngav honom innan han skapades och föredrog honom framför all skapelse innan den skapats då Allah visste vad som komma skall. Han (Mohammad) är Allahs nedsända perfektion och manifestationen av Hans påbud. Han (Mohammad) fann att nationerna skiljde sig i tro. Några var upptagna i elddyrkan, andra i idoldyrkan. De förnekade Allah trots deras kunskap om Honom. Allah kastade ljus på deras mörker med min faders ankomst, han drog undan mörkrets slöja från deras hjärtan och klarnade upp molnen som täckte deras förståelse. Han gav vägledning till folket och hjälpte dem från att gå vilse, visade de den rätta religionen och kallade de till den rätta vägen. Continue reading