Metafor från koranen om mannen och kvinnan!

I Guds Namn

[2:187] …De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.

Den heliga Koranen är så delikat i sitt sätt att ge oss metaforer. Denna ovannämnda vers är ett exempel. Allah(SWT) säger till oss, gällande frun och mannen, de är klädnad för er och ni är klädnad för dem. Frågan är vart finns det delikat här?

Jo, vad har våra kläder för roll? Våra kläder är dem som täcker oss, täcker vår smuts, täcker det fula som vi har, täcker det som brister i oss, täcker våra nackdelar, täcker det som vi inte vill att andra skall se, täcker det som vi skäms för, täcker det som vi döljer. Våra kläder utsmyckar oss också, framhäver det fina hos oss, visar oss som eleganta, visar oss som rena, visar oss som prydliga och unika. Våra kläder framhäver skönheten i oss, våra kläder förgyller oss. Continue reading

Fatima Masouma(A) – del 3

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 3

Denna nobla kvinna, Fatima Masouma(A) gifte sig aldrig. Läsaren kanske undrar varför? Som vi vet är giftemål viktigt inom islam. Profeten(S) säger: ”Det finns ingen bättre bygge hos Allah(SWT) än giftemål.”

Profeten(S) säger också: ”Äktenskap är min sunna (tradition), den som inte följer min sunna, är inte från mig.”

Utifrån dessa hadither som betonar äktenskaps tyngd, förstår vi att det måste finnas en anledning till varför denna nobla kvinna inte gifte sig. Det finns flera anledningar, vi bekantar oss med två.

En anledning till är att någon rättmätig make aldrig kom till hennes. Denna nobla kvinna innehar en sådan högstatus och karaktär. Inte vem som helst är värd denna gudomliga pärla, och detta är inget konstigt. Profeten(S) sade: ”Om inte Allah(SWT) hade skapat Imam Ali(A) till Fatima(A), så skulle det aldrig finnas någon rättmätig make för henne på denna jord.” Continue reading

Hur kan man uppnå ett så perfekt förhållande mellan man och kvinna?

Det är en av de mest intressanta frågor som man kan ställa i vår nutid pga. de ökade siffrorna av skilsmässa. Låt oss analysera denna fråga från en islamisk aspekt, samtidigt beröra en viktig faktor.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Det finns flera saker som är intressanta i denna vers men det som vi vill beröra är orden: لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Som betyder, att man skall finna ro och kärlek hos varandra. Det betyder man utöver denna ro, fridfullheten som man skall finna med varandra även finna nöje med varandra och samtidigt låta hjärtan knytas an till varandra. Det intressanta att rot ordet, sokon, betyder att när något är i rörelse och sedan stannar i viloläge, så kallar man det för sokon.

Koranen betonar här indirekt att hemmet skall vara den platsen där man finner fridfullhet och ro med varandra. Efter en lång arbetsdag eller studiedag, söker sig personen till sitt hem för att finna frid och ro. Individen har varit i rörelse under dygnet och vill därför vila, dvs. finna sokon i hemmet. Därför säger man också ”Borta bra men hemma bäst.”

Vad har detta med ett gift par att göra? Continue reading

Islams syn på äktenskap och den rätta partnern

Vid ett tillfälle bad en broder om en systers hand från hennes fader. Fadern blev konfunderad och visste inte vad han skulle besvara den unga mannen som kom. Då bestämde han sig för att söka rådgivning från en vis man och bad brodern att återkomma senare. När fadern besökte den vise mannen och berättade om fallet så sade han följande:

– “Du har tre alternativt som du får välja bland. När en person kom för att be om en dotters hand så brukade dåtida romarna se på hans status. Hade han bra status så gav dem honom dottern. Dåtida perserna däremot tänkte annorlunda. De såg om personen hade någon förmögenhet. Hade han någon förmögenhet så gav dem dottern. Men däremot din profet respekterade fader, hade ett annorlunda tankesätt. Han sade: ‘Den som kommer för att be om er dotters hand och vars religion och moral är bra skall ni ge er dotter till (detta självklart efter att bruden gått med på det) annars kommer fördärv att visa sig på jorden’. Så valet är dit respekterade fader.”—/

Denna berättelse säger oss mycket och det är något som bodde få oss att stanna till och reflektera. För på ett eller annat sätt kommer de flesta av oss att ställas inför ett sådant beslut någon gång i vårt liv. Inom Islam är äktenskap en viktigt sak, islam påbjuder tidigt äktenskap och uppmanar människor till att gifta sig, samtidigt som den förkastar det celibatdiska livet. Den heliga Koranen säger: [30:21] “Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter.” Profeten(S) har sagt i en hadith: “Två böneenheter (rak’at) som bes av en gift person är bättre än en nattvaka och fasta av en ogift person.” Continue reading

Äktenskap inom Islam Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet

I Islam har man betonat vikten av kyskheten hos bege könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv samt som man kommer närmare Gud och en stark bit i vägen mot perfektion, dvs., rensandet av jaget och krossandes av begären.
I boken Hijab, The Islamic Viel som är skriven av Nahjol Balagah Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande denna sak. Hadithen är återberättad av Imam Jaffar al-Sadiq(A) och den lyder så här:

“En ung man från ansar (Ansar är de som tog emot muslimerna som emigrerade från mecka till medina) mötte en kvinna i Medina. Vid den tiden brukade kvinnor ha slöja, så han tittade på henne medans hon passerade honom. När hon passerade förbi fortsatte han att titta efter henne tills han kom in en gränd. Han fortsatte att titta samtidigt som han passerade vid gränden tills det att ett ben på en vägg rev upp hans ansikte och kvinnan försvann utom synhåll. Då, helt plötsligt såg han att blod forsade ner på hans kläder och hans bröst. Han sade: “Jag måste gå och informera Guds Budbärare (Profeten Muhammed), om händelsen. När Guds budbärare såg honom frågade han honom vad som hade hänt, när han berättade allt för Guds budbärare. Kom ängeln Gabriel ner med denna vers:

” SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. ”(Den heliga Koranen 24:30) (Wasa’il Al-Shi’ah, vol. 9, p. 63.)
Här ser man klart och tydligt hur Gud uppmanar de troende män till kyskhet och om man läser vidare nästa vers så står det:
”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken…”(Den heliga Koranen 24:31) här ser man en annan sak, nämligen att Gud uppmanar männen till kyskhet före kvinnorna.

Äktenskap inom Islam Del 2

Kvinnans hemgift

Inom islam finns ett slags såkallad hemgift som kallas inom det arabiska språket för mahr vilket kan tolkas som hemgift eller hemgifts ränta. Den hemgifts räntan är en gåva till bruden från brudgummen. Genom tiden har tyvärr folk inom islam fördärvat denna sed och islamiska ritual och gjort den mer som en traditionell sak. Denna traditionella hemgifts ränta som visa eller mesta dels av dagens muslimer följer förnekas av islam, detta för att traditioner och kulturer har krockat med islams seder och ritualer, man har då genom tiden gjort denna mahr, som är en gåva till bruden, till ett såkallad ekonomisk värde på bruden, dvs, brudens familj har stämplat en prislapp på bruden. Inom islam förbjuds detta, på grund av: Continue reading

Äktenskap inom Islam Del 1

Att gifta sig som ung inom islam anses vara ett välsignat äktenskap, hela processen äktenskap är högt respekterat och välsignat inom islam, återberättelser av Profeten Muhammed och Koran vers betonar detta. Självklart finns det regler och regler är till för att följas.

I koranen står det “Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter. ” (Koranen 30:21)

Profeten Muhammed sade: “Två böneenheter (rak’at) som bes av en gift person är bättre än en nattvaka och fasta av en ogift person.” [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 7] Continue reading