Tawalla och Tabarra – del 3

Räcker det med att bara yttra att man är shia?

Imam Mohammad Baqir(A) säger: “O Jabir, är det nog för en, att säga “Jag älskar Ali (A) och att jag följer hans Wilayah”, medan han inte handlar efter det? ”

“Om någon säger”, Jag älskar den Helige Profeten(S)”, eftersom han var överlägsen Ali(A) och inte följer hans sirah eller handlar efter hans sunnah kommer inte hans kärlek att han någon nytta för honom. Frukta Allah och handla för Honom, de finns inget släktband mellan någon och Gud. De mest älskade av Allahs tjänare och mest välsignade är de som har taqwa och handlar för hans lydnad. Enbart påståendet om kärlek är inte tillräckligt. ”

Här säger Imamen(A) att endast yttra med tungan att man är shia är inte tillräckligt. För en älskare bör lyda och följa sin älskade. Den som älskar Profeten(S) och utan att handla efter honom eller följa hans sunna kommer inte kärleken ge någon skörd eller resultat. För du kan inte skörda ett jordbruk utan att du lägger frön och handlar så att du får resultat. Du måste vattna jordbruket, du måste lägga frön, du måste sköta det för att du skall få resultat. Samma ska gälla kärleken till Imam Hossein(A), att älska honom och inte följa hans fotspår ger inte någon skörd.

Hadithen fortsätter mina syskon och där Imamen(A) säger: Continue reading

Avstånd från bönen – del 1

Introduktion

Allah(SWT) skapade människan för ett syfte, som vi tidigare har talat om, han säger att vi är på en resa och vårt mål i resan är Allah(SWT) [2:156] “Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända”.

I denna resa, liksom i varje resa så behöver man transportmedel. Du behöver ha något som transporterar dig. I den andliga resan som Allah(SWT) har talat om för oss, är vårt transportmedel bönen. Därför säger Profeten(S) ”Asalat Miraj al-Momin” ”Bönen är den troendes uppstigning”, dvs den andliga uppstigningen.

Allah(SWT) har också sagt att han gett oss en frivilja. Denna fria vilja kan du använda själv och bestämma vad du vill göra.

Koranen säger så här:

76:3] إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

[76:3] Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

Hur visar vi tacksamhet? Continue reading

Bashar bin Omar!

Frid vare över dig; Bashar bin Omar!

Har var bland ta’biun*. Hans söners mod och tapperhet under krig var känt. Han slog läger med Imam Hossein(A) under dagarna av muhadana.

*den generationen av människor som blev muslimer efter Profetens(S) bortgång men var i samtid med sahaba (profetens följeslagare).

PokemonGo

I Guds Namn

Gud hedrade människan när Han skapade honom, han hedrade honom framför alla andra skapelser.

[17:70] VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder.

När man ser människan, som blivit hedrad av Gud, sjunka i nivån som är lägre än hans essentiella blir man ledsen. Detta klipp nedan får en att må dåligt. Visst man skrattar, men tusentals liknande fall. Genom ett spel dras ungdomar, dras denna vackra skapelse från Guds fokus.

Vi kommer beskylla oss själva: [25:29] Han ledde mig på avvägar, när Guds budskap redan hade nått mig.” [Så] leder Djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne.

Den här vackra människan, imorgon framför Gud, vad skall denna svara när Gud frågar dig vad har du spenderat dit liv på? [17:13] Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen,

Vad kommer du föra fram i denna bok? Vad har du handlat min kära? Continue reading

Umayyeh bin Sa’d!

Frid vare över dig; Umayyeh bin Sa’d!

Han var en av Imam Alis(S) följeslagare, var bland ta’biun*. Han levde i Kufa. När han fick veta om Imam Hosseins(A) ankomst till Karbala, så bestämde han sig för att slå läger med honom. Han kom till Imam Hossein(A) under dagarna av mohadana.

*den generationen av människor som blev muslimer efter Profeten(S) bortgång men var i samtid med sahaba (profetens följeslagare).

Adam bin Umayyeh(RA)!

Frid vare över dig; Adam bin Umayyeh(RA)!
Han var bland de shia som kom från Basra och som brukade samlas i Maryehs hem. Maryeh var en shitisk kvinna från Basra. Hennes hem var en plats där shia i staden Basra samlades för att ha möten och besluta. Adam kom från Basra till Mecka tillsammans med Yazid bin Thabit för att vara med Imam Hossein(A)
‪#‎Karbalas_Martyrer‬ ‪#‎Shuhada_Karbala‬

Tawalla och Tabarra – del 2

Koranen och hadith om Tawalla och Tabarra

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[9:24] Säg: “Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Här visas klart i denna vers att dem som lägger något i hjärtat före Allah(SWT) och Profeten(S) och kampen för Guds sak kommer inte ha det lätt. Prioriteringen här är väldigt viktigt. Att du skall prioritera rätt och det kommer vi komma till lite senare i föreläsningen.

Imam(A) Baqir(A) säger: ”Islam etablerades/fastställdes genom 5 ting, Salat, Zakat, Fastan, Hajj och Wilayat (Ahl al Baits(A) förmyndarskap). Och bland dem 5 så har inget betonats mer än wilaya.”

I en annan hadith säger han(A): ”Kärleken till Ahl ul-Bayt (A), fiendskap mot deras fiender, lydnaden till Ahl al-Bayt (A) och följet av deras vägledning ingår bland grunderna för religionen.”

Profeten(S) frågade en gång sina anhängare (sahaba), vilken är den starkaste relationen i tron (som kommer att ge frälsning och goda konsekvenser för den som tar på den)? Vissa av dem närvarande sa, Zakat, andra sa Salat, tredje sa Hajj, Fastan etc. Continue reading

​Tawalla och Tabarra – del 1

Inledning

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:
[42:23]  قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”
Vi har tidigare i våra föreläsningar behandlat andra lärosatser (furu al-din) och idag skall vi tala Tawalla och Tabarra 2 av dem. Furu al-din är 10 st.

 1. Salat
 2. Sawm
 3. Hajj
 4. Zakat
 5. Khums
 6. Amr bil Marof
 7. Nahiy an al munkar
 8. Jihad
 9. Tawalla
 10. Tabarra

Dessa är så kallade furu al-din. Det vill säga trons grenar, liksom ett träd har grenar, så har också tron grenar. Det som utgör trädets ryggrad och stomme, är usol al-din. Dessa är 5 st.

 1. Tawheed
 2. Adl
 3. Nobawat
 4. Imamat
 5. Mi’ad

Det är tron på dessa 5 som utgör grunden för dem andra 10 stycken. Du kan t.ex. inte be till Allah(SWT) om du inte tror på att han finns eller tro på Profeten(S). För det går inte. Du kan inte heller hämta dina tolkningar från vem som helst, utan du behöver vända dig till dem som är kunnigast och rättmätigast och de är Ahl al Bait(A) dvs. Imamat. Våra sunni syskon tror på 3 av dem 5 vi nämnde. Dem har inte tron på Adl och Imamat.
Det som utgör att en muslim är muslim är tron på dem tre som alla muslimer är överens om och de är tron på Tawheed, Nobawat och Mi’ad. Continue reading

Hajj – Pilgrimsfärden – Del 6

Avslutning
Låt oss avslut med Imam Alis(A) ord om hajj i hans första predika i Nahjul Balagha, där han talar om hajj:
I omnämningen av Hajj (pilgrimsfärden till Mecka)

Och Han [Gud] förpliktigade för er Hajj (pilgrimsfärden) till Sitt Bait al-haram (det helgade Huset (Ka’ba)) vilken Han lät vara qibla (böneriktningen) för människorna som inträder den [i stora massor likt] inträdandet av [törstiga] kreatur [till vattenkällan] och söker tillflykt till den [likt den längtansfulla] tillflykten av duvor [till fristaden][51]; och Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – lät den vara ett tecken av deras ödmjukhet [underkastelse] inför Hans storhet [majestät] och deras bekännelse inför Hans ära, och Han utvalde från sina skapelser hörsammande som besvarade Hans kall, och bejakade Hans ord, och ställde sig i positionerna av Hans profeter(A) och liknade Hans änglar som kretsar kring Hans tron, [intjänandes och sparandes] bevarandes vinsterna [belöningarna] i handelsboden [affären] av Hans dyrkan, och skyndar hos Honom [till] Hans utlovade förlåtelse [benådning]; Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han och upphöjd – lät det [Guds Hus Ka’ba] vara för Islam en fana, och för de tillflyktssökande en fristad; Han förpliktade dess haqq (rätt och sanning), och obligerade dess Hajj (pilgrimsfärd), och föreskrev för er dess ankommande [besök och vallfärdande]; så Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – sade: ”vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse” [den heliga Koranen 3:97][52].
Detta var en kort serie om Hajj. Tack för att du tog din tid och läste.

Hajj – Pilgrimsfärden – Del 5

Försening av hajj

Man skall absolut inte försena sin hajj. Första hajj man utför kallas för ”hujjat al-islam”. Ifall man har möjlighet och uppfyller de kriterier som nämndes tidigare gällande hajj men bryr sig inte om att gå är det en stor synd. Shahid Dastghaib rankar den bland dem stora synderna i hans bok ”Greater sins”. Även om du försenar din hajj till nästa år och du har möjligheten att åka så begår du en stor synd.
Det är nästintill kufr ifall man gör det, då Allah(SWT) kallar det så:
3:97]   وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
[3:97] Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar (kufr) sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse.
Imam Sadiq(A) säger: ”Kufr menas här att avstå”.
Imam Sadiq(A) säger: ”Ifall en person dör utan att ha utfört hajj och har haft möjligheten till att göra det, kommer han dö som en jude eller kristen.” i en annan hadith säger imamen ”så kommer han ( den som avstår från hajj) att framträda på domedagen som antigen kristen eller jude.” Inte nog med det, så kommer han ”Att föras fram som blind på domedagen.”
Konsekvenserna av att försena hajj
Konsekvenserna av att försena hajj eller att avstå från det är många. Profeten(S) sade i Ghadir predikan: “O’Samling av människor! Utför Hajj av det heliga huset. De familjer som utför Hajj blir rika och de som försummar Hajj kommer reduceras till fattigdom. ”

“O’Samling av människor! Den Haji är stöd från Allah och vad du än spenderar (i Hajj) återställs till dig i denna värld. Och Allah kommer inte förspilla belöningen av dem som handlar (i nästa liv). ”
Imam Baqir (A) säger: “Tre saker är sådana vars belöning sker i detta liv utöver den nästa: ”Hajj som tar bort fattigdom, Sadaqah som avlägsnar katastrofer och att gör bra (för andra) vilket ökar livslängden.”
Imam Sadiq(A) säger:  “Om folk försummar Hajj blir det ingen fördröjning i nedstigande av straff över dem.”
Även dem som avråder eller skrämmer folk från hajj far illa till:
Imam Sadiq(A) säger: “Akta dig för att avskräcka din bror i tron från Hajj. Om någon gör det kommer han möta världsliga olyckor utöver straff i nästa liv. ”