Tawalla och Tabarra – del 3

Räcker det med att bara yttra att man är shia?

Imam Mohammad Baqir(A) säger: “O Jabir, är det nog för en, att säga “Jag älskar Ali (A) och att jag följer hans Wilayah”, medan han inte handlar efter det? ”

“Om någon säger”, Jag älskar den Helige Profeten(S)”, eftersom han var överlägsen Ali(A) och inte följer hans sirah eller handlar efter hans sunnah kommer inte hans kärlek att han någon nytta för honom. Frukta Allah och handla för Honom, de finns inget släktband mellan någon och Gud. De mest älskade av Allahs tjänare och mest välsignade är de som har taqwa och handlar för hans lydnad. Enbart påståendet om kärlek är inte tillräckligt. ”

Här säger Imamen(A) att endast yttra med tungan att man är shia är inte tillräckligt. För en älskare bör lyda och följa sin älskade. Den som älskar Profeten(S) och utan att handla efter honom eller följa hans sunna kommer inte kärleken ge någon skörd eller resultat. För du kan inte skörda ett jordbruk utan att du lägger frön och handlar så att du får resultat. Du måste vattna jordbruket, du måste lägga frön, du måste sköta det för att du skall få resultat. Samma ska gälla kärleken till Imam Hossein(A), att älska honom och inte följa hans fotspår ger inte någon skörd.

Hadithen fortsätter mina syskon och där Imamen(A) säger:

“O’Jabir, närheten av Allah uppnås inte utan lydnad. När våra shia inte har lydnad och inga handlingar har vi ingen makt att befria dem från helvetet. Att bara ett verbalt påstående: “Jag är en Shia” är inte tillräckligt argument för Allah. Då bara den som lyder Allah är vår Wali (älskare) och en som är en syndare är vår fiende och vår Wilayah kan inte uppnås utan fromhet och goda gärningar. ”

Tabarra och tawalla i Ziyarat Ashura

Hela Ziyarat Ashura som vi läser efter majlis, genomsyras av dem här två, ”Tawalla och Tabarra”. Vi läser:

O Abu Abdillah, jag ber och åkallar Allah att ösa Sin nåd över dig. Jag söker Allahs, Hans sändebuds, Amir al-Moomineens (Imam Alis), Fatimas, Hassans och din närhet, genom er kärlek och ert stöd. Jag tar avstånd från varje anknytning till dem som drog svärdet mot dig och dödade dig. Jag tar avstånd från alla förbindelser med dem som från början tog första steget att uppföra sig våldsamt mot dig.

Jag söker skydd hos Allah och Hans sändebud, fri från skuldkänslan att ha anslutit mig med dem som lade grunden för ditt lidande, planerade och utförde deras korrumperade handlingsplan och som fräckt handlade med terror och grymhet för att förtrycka dig och Dina anhängare.

Jag tar avstånd från dem och överlämnar mig själv till Allah och till dig. Jag söker Allahs och sedan din närhet för att vinna er kärlek och ert beskydd, och för att ansluta mig till Dina anhängare, bryta all förbindelse med Dina fiender och de som påbörjade fientligheten mot dig, och avvisar deras kompanjoner, anhängare och vänner.

O Abu Abdillah, jag gör fred med dem som förklarade sin frid med dig, jag konfronterar de som drev krig mot dig, jag är vän med de som stod vid din sida, jag bekämpar de som kom i strid med dig. Därför ber jag Allah att utöka min kännedom om dig och Dina vänner, att rädda mig från Dina fienders korrupta inflytande, att göra mig till din kompanjon detta liv och nästa, att hjälpa mig att stå beslutsamt med dig och hängivet följa Dina spår i detta liv och nästa.

Mina syskon läs Ziyarat Ashura på svenska, förstå dess innebörd, förstå varför det är viktigt att man läser det varje dag under Muharram och specifikt efter fajr bönen. Reflektera kring det.