Tawalla och Tabarra – del 2

Koranen och hadith om Tawalla och Tabarra

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[9:24] Säg: “Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Här visas klart i denna vers att dem som lägger något i hjärtat före Allah(SWT) och Profeten(S) och kampen för Guds sak kommer inte ha det lätt. Prioriteringen här är väldigt viktigt. Att du skall prioritera rätt och det kommer vi komma till lite senare i föreläsningen.

Imam(A) Baqir(A) säger: ”Islam etablerades/fastställdes genom 5 ting, Salat, Zakat, Fastan, Hajj och Wilayat (Ahl al Baits(A) förmyndarskap). Och bland dem 5 så har inget betonats mer än wilaya.”

I en annan hadith säger han(A): ”Kärleken till Ahl ul-Bayt (A), fiendskap mot deras fiender, lydnaden till Ahl al-Bayt (A) och följet av deras vägledning ingår bland grunderna för religionen.”

Profeten(S) frågade en gång sina anhängare (sahaba), vilken är den starkaste relationen i tron (som kommer att ge frälsning och goda konsekvenser för den som tar på den)? Vissa av dem närvarande sa, Zakat, andra sa Salat, tredje sa Hajj, Fastan etc.

Till slut sade Profeten(S): “Alla de saker som ni nämnde är ädla, men den bästa och den starkaste relationen i tron är att ha vänskap för Allahs skull och att hysa fiendskap gentemot Allahs(SWT) fiender. Att älska Allahs(SWT) och uttrycka avsky mot Allahs(SWT) fiender.”

Detta stämmer verkligen mina syskon, Shimr som dödade Imam Hossein(A) han var hafiz Koran, dvs att han hade memorerat hela Koranen utantill, han brukade be i tid, den som inte bad i tid så brukade han piska personen till bönen, han brukade fasta, han höll fast vid sina böner osv. men var är han nu? Vad gjorde han? Han är i helvetets barzakh och han utförde något som fick himlarna att skaka, han mördade Imam Hossein(A).

Den korrekta vägledningen till den raka vägen, som vi yttrar i bönen 10 gånger om dagen: [1:6] Led oss på den raka vägen – ” är Ahl al-Baits(A) vägledning. Det är den som leder oss mot sanningen. Har jag inte Ahl al-Baits(A) kärlek och handlar jag inte med den, kommer jag inte att uppnå frälsning. För min tro blir vag, min tro är inte solid då, mina tolkningar kan vara felaktiga, min syn kan vara fel, mina åsikter och tankar kan vara helt åt skogen pga. att jag inte tagit kunskapen från dess källa.

Vad säger Profeten(S)? Säger inte han följande: ”Jag är kunskapens stad och Ali är dess port, den som söker efter kunskap, låt han komma genom porten”. Det finns vissa fabricerade hadither som tillägger att x är fönstret, y är vägarna, z är taket etc. När du vill komma in i till ett hus kommer du in genom vägarna, taket eller porten? Självklart porten, så dem andra är meningslösa. Vi bör vända oss till porten, dvs. wilayah.

Wilayah – Förmyndarskap

Men vad är wilayah? I boken Majmaul Bahrain står följande om innebörden om ordet “Wilayah ‘:

”Wilayah är kärleken till Ahl al Bait(A), och att följa dem i religiösa frågor och att uppfylla de skyldigheter man har och att avstå från de saker som är förbjudna och att följa det som dem påbjöd och förbjöd, samt att ha dem som ett föredöme i handling och moral. Och vad gäller att känna till deras rätt och imamat så är det en av islams grunder(usol al-din) och inte trosgrenar(furu al-din). Wilayah är att gå i fotspåren av Ahl al Bait(A) i handling, beteende och sättet att tala.”

Wilayah innebär alltså mina respekterade syskon kärlek och lydnad. Denna idé stöds av en hadith från Imam Mohammad Baqir(A). Där Imamen betonar och förklarar wilayah som kärlek med lydnad.

Låt oss dyka ännu mer genom att lära känna wilayah. De finns en hadith som vi har hört flera gånger men mesta dels utan att reflektera kring den. Hadithen har en djup innebörd och som egentligen sammanfattar och flätar samman allt det vi talar om. Hadithen återberättas av Imam Ridha(A) där han sagt, att Allahs(SWT) sagt:

“Wilayah av Ali ibn Abi Talib, alltså Imam Alis(A) förmyndarskap, är min fort. Den som stiger in i min fortet är säker från Min vrede (Ghazab).”

Shahid Dastghaib så vackert och underbart i boken Greater Sins gällande denna hadith:

”Det råder inget tvivel om att komma in på Wilayah av de renade Ahl al Bait(A) innebär att man tar sin tillflykt med Ahl al Bait(A), dvs. att fly från Shaytan och avstå från att följa sina begär och alla olagliga handlingar och att hålla sig borta ifrån att följa Allahs fiender och istället vända sig mot Allah. Kort sagt att följa dem i alla aspekter. Ordet “Tahassum” betecknar “flykt i en etablerad fort” och det tyder också på att tillflykt är inte bara fysisk artad utan även av en moralisk form också. Det är därför viktigt att ta sin tillflykt med dessa upphöjda personligheter och att följa deras utmärkta exemplar i alla aspekter av tal och beteende. Kort sagt en som följer dem har faktiskt tagit sin tillflykt till deras fort men en som syndar har tagit sin tillflykt bort från Imam Alis(A) fort och till shaytans och sina begärs fort.”

Mina syskon det är som en person som säger ”Jag söker Guds skydd från shaytan” för att sedan gå och synda eller som en person som står vid en borg fast utanför den och har framför sig ett hungrig köttätande lejon och där han så dumt hotar lejonet, att om han attackerar honom så skall han gå in i borgen utan att röra sig mot det. Självklart mina syskon så attackerar lejonet och inväntar inte att personen skall gå in.

Därför så skall en shia som verkligen vill skydda sig från alla faror söka tillflykt till den befästande gudomliga fästningen genom att följa Imam Ali(A). För genom att en person följer Imamen, genom handling så är han i hans fästning, men om han däremot genom sina handlingar följer shaytan så låt han säga vad han vill med hans tunga som t. ex att han följer Imam Alis(A) wilayah. För sannerligen kommer han inte bli räddad på grund av det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *