Hajj – Pilgrimsfärden – Del 6

Avslutning
Låt oss avslut med Imam Alis(A) ord om hajj i hans första predika i Nahjul Balagha, där han talar om hajj:
I omnämningen av Hajj (pilgrimsfärden till Mecka)

Och Han [Gud] förpliktigade för er Hajj (pilgrimsfärden) till Sitt Bait al-haram (det helgade Huset (Ka’ba)) vilken Han lät vara qibla (böneriktningen) för människorna som inträder den [i stora massor likt] inträdandet av [törstiga] kreatur [till vattenkällan] och söker tillflykt till den [likt den längtansfulla] tillflykten av duvor [till fristaden][51]; och Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – lät den vara ett tecken av deras ödmjukhet [underkastelse] inför Hans storhet [majestät] och deras bekännelse inför Hans ära, och Han utvalde från sina skapelser hörsammande som besvarade Hans kall, och bejakade Hans ord, och ställde sig i positionerna av Hans profeter(A) och liknade Hans änglar som kretsar kring Hans tron, [intjänandes och sparandes] bevarandes vinsterna [belöningarna] i handelsboden [affären] av Hans dyrkan, och skyndar hos Honom [till] Hans utlovade förlåtelse [benådning]; Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han och upphöjd – lät det [Guds Hus Ka’ba] vara för Islam en fana, och för de tillflyktssökande en fristad; Han förpliktade dess haqq (rätt och sanning), och obligerade dess Hajj (pilgrimsfärd), och föreskrev för er dess ankommande [besök och vallfärdande]; så Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – sade: ”vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse” [den heliga Koranen 3:97][52].
Detta var en kort serie om Hajj. Tack för att du tog din tid och läste.