Det rättfärdiga ledarskapet

I Guds Namn

Följande är ord som yttrats från sunni lärda gällande Imam Ali(A).

Imam Abu Muhammad Husain Ibn Mas’ud Baghawi i hans Masabih rapporterar från Anas att när Profeten(S), utsåg var och en av följeslagarna till en speciell position, utsåg han Ali till domaren och sade: ”Ali är den bästa domaren bland er (följeslagare och samhälle)”

Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, Imamu’l-Haram Ahmad Makki Shafi’i i Dhakha’iru’l-Uqba, Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu’l-Mawadda, kapitel 56, och Muhibu’d-din Tabari i hans Riyazu’n-Nazara, Vol.II, s.195, citerar Muawiya sägande:

“När Omar Ibn Khattab hamna i ett svårt problem, sökte han hjälp av Ali.” Abu’l-Hajjaj Balawi i hans Alif-Ba, Vol.I, p.222, skriver han att när Muawiya hörde nyheten om Imam Alis(A) martyrskap, sade han: “Med döden av Ali, har rättsvetenskap och kunskap kollapsat.”

Abu Abdullah Muhammad ibn ‘Ali al-Hakim al-Tirmidhi i sin kommentar till Risalat al-Fathu’l-Mubin skriver: “Profetens(S) följeslagare rådfrågade Ali i frågor som rör förordningar av den heliga Koranen och de accepterade hans dom”.

Omar Ibn Khattab har sagt vid flera tillfällen: “Om Ali inte hade varit där, skulle Omar ha fördärvats.” Den heliga Profeten(S) sade också: “Den mest lärde mannen bland mitt samhälle är Ali ibn Abi Talib.”

Från dessa sunni rättslärda så ser vi att dem bekräftar Imam Alis(A) stora kunskap och därmed förtydligar Imam Alis(A) roll som ledare.

Fick Imam Ali(A) den ledarskaps rollen han förtjänade?

Koranen säger: [39:9] Säg: “Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].”

I en återberättelse hos eminenta sunnitiska rättslärda skrivs följande:

Under Omars khalifat (styre) så kom en man till honom och sade:

“Det är nödvändigt för mig att utföra ghusl (badet av rituell rening) men inget vatten finns. Vad ska jag göra i denna situation?”

Omar sade: “Om du inte kan få tag på vatten för att utför ghusl, ska du inte be.”

Ammar ibn Yasser, en av Profetens(S) följeslagare var närvarande. Han sade: “Omar har du glömt att på en av de resor, när du och jag råkade vara i behov av att utföra ghusl och vi hade inte tillgång till vatten så bad du inte dina böner, medens jag utförde tayammum istället för ghusl? När vi gick till den heliga Profeten(S) så bekräftade han mitt handlade. Så varför berättar du för mannen att han inte bör utföra sina böner? ”

När Omar inte kunde besvara honom svarade han: “Ammar, frukta Allah.”

Då sade Ammar: “Tillåter du mig att berätta denna hadith?” Omar sade: “Jag överlämnar det till dig, att göra vad du vill.” [1]

Vad baseras ledarskap på, enligt islam?

Koranen säger följande tydligt: [10:35] Vem är det då riktigast att följa? Den som visar vägen eller den som inte finner vägen om han inte får vägledning? Hur är det fatt med ert omdöme?”

Källa: [1] Muslim Ibn Hajjaj i hans Sahih, kapitel Tayammum; Hamidi i Jam ‘al-Bainu’s-Sahihain, Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, vol.IV, p.265,319; Baihaqi i Sunan, Vol.I, p.209; Abi Dawud i Sunan, Vol.I, s.53; Ibn Maja i Sunan, Vol.I, s.200; Imam Nisa’i i hans Sunan, Vol.I, sid. 59-61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *