Imam Ali(A) kunskapens port!

I Guds Namn

Imam Ali(A) är unik och hans kunskap kan inte mättas med andra. Han är porten till Profetens(S) kunskap. En sunnisk lärd som heter Nuru’d-din Ibn Sabbagh Malaki skriver i hans Fusulu’l-Muhimma, kapitel 3, sid. 17 följande:

”Ali förstod den invecklade lagstiftningen. Dess komplexa problem var lätt för honom, och han förstod till fullo sina tolkningar. Det var av den anledningen som den Helige Profeten(S) sade att “Ali var den mest värdiga människan i samhället att tolka rättsfrågor.”

Khaliferna sökte sig oftast till honom, och Imam Ali(A) fanns där och korrigerade deras beslut som var fel.

Han räddade flera människor från en säker död och var islams sköld trots att han inte satt på khalifat stolen. Detta är ett av imamernas egenskaper. Att de är dem kunnigaste inom olika kunskapsfält och mest värdiga människor att tolka islamiska lagar. Därför ser vi att lagar som finns hos Ahl al-Baits(A) skola skiljer sig från andra islamiska skolor. Trots att Imamerna(A) inte satt på khalifat stolen är dem, de mest rättmätiga till denna position.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [10:35] Vem är det då riktigast att följa? Den som visar vägen eller den som inte finner vägen om han inte får vägledning? Hur är det fatt med ert omdöme?”

Koranen frågar oss tydligt. Vem är mest värdig att följa, den som har kunskap eller den som brister inom kunskapen? Därför säger Koranen också, att vi inte kan jämföra den som har kunskap, med den som har brist på kunskap.

[39:9] Säg: “Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].”

En dag fördes en mentalt galen kvinna inför khalifen Omar ibn Khattab. Hon hade begått otukt och erkände hennes fel. Omar beordrade att hon skulle stenas. De troendes mästare, Imam Ali(A) var där och sade till Omar: ”Vad gör du?”

”Jag har hört Profeten(S) säga, tre typer av människor är fria från lagens händer, en sovande man tills han vaknar, en galning tills han återhämtar sig och återfår medvetandet, och barnet till denne blir myndig.” När Omar hörde detta så frigav han kvinnan.[1]

Frid vare med dig O’Porten till Profetens(S) kunskap!

Källa: [1] Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad; Imamu’l-Haram Ahmad Ibn Abdullah Shafi’i i Dhakha’iru’l-Mawadda, kapitel II, s.75, från Hasan Basri; Ibn Hajar i Fathu’l-Bari, vol.XII, s.101; Abu Dawud i Sunan, vol. II, p.227; Munadi i Faizu’l-Qadir, vol. IV, sid. 257; Hakim Nishapuri i Mustadrak, Vol.II, s.59;

Qastalani i Irshadu’s-Sari, vol.X, sid. 9; Baihaqi i Sunan, vol.VIII, sid. 164; Muhibu’d-din Tabari i Riyazu’n-Nazara, V.II, s.196; Khatib Khawarizmi i hans Munaqab, s.48; Mohammad Ibn Talha Shafi’i i Matalibu’s-Su’ul; Imamu’l-Haram i Dhakha’iru’l-‘Uqba, s.80; Ibn Maja i hans Sunan, V.II, p.227; Bukhari i hans Sahih, kapitel la yarjumu’l-Majnun wa’l-majnuna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *