Imam Alis(A) kunskap jämfört med andra

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [10:35] Vem är det då riktigast att följa? Den som visar vägen eller den som inte finner vägen om han inte får vägledning? Hur är det fatt med ert omdöme?”

Och i en annan vers säger Allah(SWT):

[39:9] Säg: “Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].”

Vi nämnde tidigare att det är förtryck mot Imam Ali(A) att han jämfört med andra. Då Imamens(A) position är hög. Profeten(S) sade gällande honom: “Jag är kunskapens stad och Ali är dess port.”

Följande är en återberättelse som rapporteras i flera sunniska böcker.

En gravid kvinna fördes inför Omar ibn Khattab. Under utfrågningen erkände hon att hon var skyldig till olagligt samlag (äktenskapsbrott), så kalifen beordrade att hon skulle stenas. Då sade Imam Ali(A): “Ditt beslut är tillämplig på denna kvinna, men du har ingen makt över hennes barn.”

Omar frikände kvinnan och sade: “Kvinnor är oförmögna att föda en man som Ali; Om Ali inte hade varit här, skulle Omar ha ruinerats.” Han fortsatte och sade: “Må Allah inte låta mig leva så länge inför ett svårt problem som Ali inte är närvarande för att lösa.”

En poäng att notera här, tänkt er om denna kvinna hade beordrats till döden och hennes barn är oskyldig. Går inte detta i parallell med denna vers.

[5:32] Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

Imam Ali(A) räddade ett människoliv i berättelsen och Koranen säger den som räddar ett människoliv är som att han räddat hela människosläktet. Är detta inte sant? Är inte dessa Imamer frälsare och barmhärtighet från Allah(SWT). I varje generation finns en sådan imam som räddar människoliv och utom deras existens skulle livet på denna jord ha fördärvats. Vårt tids imam är Imam Mahdi(AJ), frälsaren som tack vare hans existens så livnär sig jorden, genom att den sanna islamiska andan ännu fortskrider. Genom att hans existens pumpar ännu hjärtat av islams sanna läran i mänsklighetens ådror.

Det har aldrig varit någon tvist om Imam Ali(A) och hans rätt. Egentligen är det envishet och girighet. Annars är sanningen om Imam Ali(A) lika tydlig som solen. Detta kan återigen kopplas till tidigare vers som säger:

[5:32] Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

Är det inte så? Hur mycket förmedlade inte Profeten(S) gällande Imam Alis(A) rätt? Att även dem som nekar honom hans ledarskap själv skriver och bevittnar om sanningen!

Källa: Mohammad Ibn Yusuf Ganji Shafi’i i hans Kifayatu’t-Talib Fi Manaqib al-Amiru’l-mu’minin Ali Ibn Abi Talib; Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad; Bukhari i hans Sahih; Hamidi i Jam ‘al-Bainu’s-Sahihain; Sheikh Sulayman Balkhi i Yanabiu’l-Mawadda, kapitel IV, s.75, från Khawarizmi s Manaqib; Imam Fakhru’d-din Razi i Arba’in, p.466; Muhibu’d-din Tabari i Riyazu’n-Nazara, Vol.II, s.196; Khatib Khawarizmi i Manaqib, s.48; Mohammad Ibn Talha Shafi’i i Matalibu’s-Su’ul, s.113; och Imamu’l-Haram i Dhakha’iru’l-Uqba, s.80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *