Från Fath (öppningen) till bortgången

Från Fath (öppningen) till Hujjat al wad’a (Sista pilgrimsfärden)

Allah(SWT) skyddade muslimerna mot de sammansvurna (ahzab) och judarna gemensamt i det 5 året efter hijra, detta efter att muslimerna kämpade och stred bra.  Genom detta förberedde Allah(SWT) dem för den klara segern och öppningen. Detta eftersom Quraysh i ledningen av Abu Sufyan börja tappa hoppet om att krossa muslimerna. Profeten(S) reste sig efter att han hade ett fredsavtal med Quraysh (Sulh el Hudaybiyya), och började skapa relationer och allians med dem övriga stammarna omkring. Detta stärkte muslimernas ställning och ledde till att de blev starkare, de blev en stormakt framför förnekarna och polyteismens makt. Tills dess att Allah(SWT) stödde muslimerna och de öppnade Mecka och steg in i den år 8 efter hijra. Senare började Profeten(S) rengöra den arabiska halvön från polyteismens grunder efter att Quraysh makt och politiska styre hamna i Profetens(S) händer.

Koranen säger: [48:1] VI HAR öppnat vägen för dig [Muhammad] till en klar seger.

År 9 blev ett år då stammarna börja gå in i islam, historiker säger att antalet muslimer fördubblades det året. Därför uppenbarade Allah(SWT) [110:1] DÅ GUDS hjälp kommer med segern, [110:2] och du ser människorna i oräkneliga skaror flocka sig till Guds religion, [110:3] lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger.

Det tionde året, var året av den sista pilgrimsfärden och det var sista året som Profeten(S) ägnade med sitt samfund. Han började då planera och förberedda för detta internationella och universella islamiska styret och samfundet som kommer skina till världen. Under pilgrimsfärden och innan alla karavaner och muslimer skulle skiljas åt vid platsen Ghadir Khom, så höll Profeten(S) sitt kända tal för samfundet och utnämnde Imam Ali ibn Abi Taleb(A) som sin ställföreträdare och efterträdare över det muslimska samfundet. Muslimer svor trohetsed till honom, även kvinnor.

Profetens(S) bortgång

Den heliga Profeten(S) och ledaren för det muslimska samfundet avledd den 28 siffar år 11 efter hijra. Detta efter att han ritade klart ritningarna för det islamiska styrets fortlevnad genom dem vägleda ofelbara ledarna, som representerades med Imam Alis(A) ledarskap.  Denna människa, Imam Ali(A), som var perfekt och som uppfostrades av Profeten(S) hela sitt liv, från den dagen då han föddes tills Profeten(S) lämnade livet. Imam Ali(A) blev förkroppsligandet av alla de islamiska normer och traditioner, genom hans tankesätt, levnadssätt och moral. Han var det exemplariska ledarskapet efter Profeten(S). Men tyvärr svek samfundet trohetseden till honom och det planerades en komplott mot honom och Profeten(S) familj, en komplott som var ett faktum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *