Förberedande av Profeten(S)

Förberedande av Profeten(S)

Imam Ali(A) sade: “taget från profeterna(A) löftet om honom [Gud erhållit deras löfte om att tro på honom och bära bud om hans ankomst], hans kännetecken välkända, hans födelse storsinnad [välsignad]”; [Nahjul Balagha Khutba 1]

1. Koranen har påpekat att tidigare generationer av Profeter har meddelat om att en Profeten kommer komma till dem. T.e.x Profeten Ibrahim påpekade om en Profetet som kommer i sin åkallelse, när han och Ismael upphöjde Kabas byggnad. Koranen säger:

[2:129] Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem, [en man] ur deras mitt – som framför till dem Dina budskap och undervisar dem i Skriften och i [profeternas] visdom och som renar dem [från avgudadyrkans synd]. Du är den Allsmäktige, den Allvise.”

2. Koranen säger också att Profetens ankomst angavs i Torah och nya testmentet. Koranen säger:

[7:157] som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom – dem skall det gå väl i händer.”

3. Profeten Jesus förmedlade också till folket om en Profet som kommer efter honom. Koranen säger:

[61:6] Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: “Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.” Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: “Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar!”

Dem tidigare Profeterna förmedla om Profetens ankomst och gav mycket detaljer. T.ex. om var han kommer komma, vilka tecken han har som de kan lära känna honom genom, hur hans budskap var, hans födelse plats, han plats som kommer göra hijra samt utöver detta specifika tecken fysiska och tecken som man kan känna igen hans budskap, hur han såg ut etc. Därför sade Koranen till Bani Israel att dem kände igen Profeten som de känner sina barn men de tror inte. Koranen säger:

[6:20] De som [förr] fick del av [Vår] uppenbarelse känner denna [sanning], så som de känner sina söner; de som inte tror är de som har förverkat sina själar.

Judarna i medina

Judarna som tog del av det som stod i deras böcker, ansträngde sig mer för att ta reda om denna nya profet till den grad att de tog reda på vilken plats han kommer göra hijra till och den plats han kommer bosätta sig i. Så de flyttade till Medina och började kalla folket till den nya Profeten. Dem kallade dem två stora stammarna Auws och Khazraj till den nya profeten som skulle komma. Dessa nyheter spred sig genom dessa rabiner i medina och sedan vidare Mecka.

När kallalsen kom så skickade Qurash en grupp till judarna i medina för att kontrollera ifall det som Profeten kom med stämde. Dem fick en del information från judarna gällande Profeten som de senare testade. Genom detta fick dem bekräftelse av att budskapet som profeten kom med var sanning.

Det fanns vissa från bokens folk som utifrån dessa tecken bekände Profeten utan att begära något mirakel som de krävde. Således så inväntade man nyheten om en Profet innan Profetens kallelse, och även när han kom och levde så inväntade man hans kallelse. t.ex. ifall ni har hört berättelsen om munken Buhayra som träffade Profeten i en resa.

Det poängterade Imam Ali(A) hans khutba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *