Hur kommer det sig att samfundet gjorde en helomvändning?

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[12:111] I berättelserna om dessa profeter ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd. [Det] är här inte fråga om uppdiktade händelser – nej, [detta är en uppenbarad Skrift] som bekräftar vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], framställer allt i fasta och klara [vändningar] och [ger] dem som vill tro vägledning och nåd.

I en diskussion med en broder, så ställdes denna intressanta fråga. Hur kommer det sig att samfundet eller majoriteten av samfundet valde att avvika från Imam Ali(A) efter Profeten(S) bortgång?

En väldigt bra fråga, som är värd att reflekteras över och svaret kommer ges från Koranen. När Koranen anger berättelserna om profeterna så är det inte av måfå. När den väljer specifika fall och situationer ur någon profets liv som den anger, så är detta inte av måfå utan av en mening.

Koranen talar om för oss om en händelse i Profeten Moses(A) liv. Profeten Mose(A) skulle träffa sin herre och skulle därför lämna sitt folk ett antal dagar, därför så valde han sin broder Profeten Haroon(A) som efterträdare och ställföreträdare för honom i hans frånvaro. Det intressanta är att under Profeten Moses(A) frånvaro så blev samfundet förändrat och gick tillbaka till deras tidigare skedde, låt oss citera Koranens ord.

[20:85] [Gud] sade: “I din frånvaro har Vi satt ditt folk på prov, och samariern har lett dem vilse.” [20:86] Moses återvände till sitt folk med vrede och sorg i hjärtat [och] sade: “Har inte er Herre gett er ett frikostigt löfte, mitt folk? Har ni fått vänta för länge på att löftet [skulle infrias], eller önskar ni att Guds vrede skall drabba er och svek därför ert löfte till mig?” [20:87] De svarade: “Vi bröt inte vårt löfte till dig av egen drift; men vi tyngdes av bördan av [det egyptiska] folkets smycken och så kastade vi dem ifrån oss, liksom samariern gjorde.” [20:88] Därefter [- så sade de till Moses -] tillverkade han [av det nedsmälta guldet] något som liknade en kalv och som lät höra ett bölande ljud; och de sade [till varandra]: “Detta är vår gud och även Moses gud – men det har han [nu] glömt.”

[20:89] Märkte de inte att den inte svarade dem och varken gjorde dem skada eller var dem till nytta [20:90] Och tidigare hade Aron sagt till dem: “Här har ni prövats, mitt folk, [och inte bestått provet]; er Herre är den Nåderike [och ingen annan]! Följ nu mig och lyd mina befallningar!” [20:91] De svarade: “Vi kommer inte att sluta att dyrka den förrän Moses återvänder till oss.” [20:92] [Och när Moses återkom] sade han: “Aron! När du såg dem slå in på en ond väg, [vad hindrade dig] [20:93] från att följa mina [föreskrifter]? Du har ju handlat i strid med min befallning!” [20:94] [Aron] svarade: “Son av min moder! Grip mig inte i skägget och inte heller i håret! [Mitt skäl att inte ingripa är att] jag var orolig att du skulle förebrå mig att ha vållat splittring bland Israels barn i strid med din föreskrift.”

Samfundet eller Bani Israel gjorde en helomvändning under Profeten Moses(A) frånvaro, dem var även hårda mot Profeten Haroon(A) och hotade honom med våld och annat. Detta är en händelse som Koranen anger för oss för att vi skall reflektera och tänka över.

Detta är exakt det som hände det muslimska samfundet efter Profetens(S) bortgång. Samhälle gjorde en helomvändning mot Profetens(S) efterträdare och ställföreträdare. Därför säger Koranen följande:

[3:144] MUHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning?

Helomvändningen som Koranen anger på arabiska är en 180 graders vändning. Dvs. från Islam till deras förgående skedde. Därför säger Fatima Zahra(A) i hennes historiska tal när hon stod framför Abu Bakr följande:

”Säger ni ’Mohammad har dött’? Detta är sannerligen en svår kalamitet. Våra skador är stora och dess sår är upprivna. Jorden mörknade vid hans avfärd, solen och månen förmörkande, stjärnorna skingrades för hans olycka, hoppet försvann, bergen underkastade sig, friden kränktes och helighet inskränktes efter hans död.

Allahs Bok har lästs upp i er egen bakgård, morgon och kväll, den har kallat på er och reciterats för er. Mohammad är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Gud någon skada. Men Gud skall belöna dem som visar tacksamhet. (Surah Al-’Imran 3:144)

Folk av Qaylah (Aws och Khazraj- klanerna) fråntar ni mig mitt arv från min far medan ni kan se och höra mig? Och ni träffas och sammanträder i grupper runt omkring mig? Ni hör min kallelse och trots att ni är numeriskt överlägsna och kan försvara er tvekar ni i att svara på mitt rop. Ni gör detta medan ni är kapabla till att kämpa och att strida för vår (Ahl al-Bait) sak.”

Därför drog Profeten(S) i en känd hadith en parallell till Imam Ali(A) och honom(S) med Profeten Moses och Profeten Haroon genom att säga: ”Din position till mig är likt Haroons position till Moses med undantaget att det inte kommer finnas något sändebud efter mig.” Denna hadith är känd som ”Hadith Manzilat (position)”, har återberättats av flertalet Sunni lärda så som Bukhari, Muslim Neyshaburi, Ahmad Ibn Hanbal, Abu Dawwod Tayalisi, Ibn Sa’ad, Ibn Majah, Ibn Habban, Tirmidhi, Tabari m.fl.

Imam Ali(A) fick likt Haroon tolerera ett samfund som gjorde en helomvändning. Men vad gjorde Imam Ali(A)?

Koranen säger gällande Haroon: [20:94] [Aron] svarade: “Son av min moder! Grip mig inte i skägget och inte heller i håret! [Mitt skäl att inte ingripa är att] jag var orolig att du skulle förebrå mig att ha vållat splittring bland Israels barn i strid med din föreskrift.”

Imam Ali(A) försökte vid flera tillfällen att ingripa och rätta till det som hänt tillsammans med Fatima Zahra(A). Men tillslut nådde det en position att han inte kunde längre göra något, för annars skulle det vålla till splittring. Det är samma anledning som fick Haroon att inte kunna ingripa, för han ville inte vålla till splittring. Så Imam Ali(A) valde tålamod.

Han säger själv i Nahjul Balagha:

“Så jag såg förvisso att sabr (tålamod och uthärdande) över detta var förnuftigare, så jag företog sabr [uthärdade] och [det medan det var som att jag hade] i ögat en tagg, och i strupen en plåga [ett ben som fastnat], beskådandes mitt arv berövas [plundras]” [Nahjul Balagha, Khutba 1]

Profeten Haroon(A) fick lida och det användes våld mot honom då han försökte varna dem för deras handling. Samma sak hände Profetens(S) familj. Deras hus blev attackerat och de hotades. Imam Ali(A) fast kedjades och tvingades till något han inte ville, exakt det som hände Profeten Haroon(A).

2 thoughts on “Hur kommer det sig att samfundet gjorde en helomvändning?

 1. Salam Alaykom
  MashaAllah väldigt bra text som förklarar väldigt tydligt, kort och koncist. Baraka Allah fik
  FiamanAllah

 2. Mycket intressant perspektiv att utifrån Koranen visa vad som hände med Harun A o koppla det till en känd hadith som alla erkänner.
  För mig personligen är det bland de starkaste bevisen eftersom Koranen är väldigt tydlig i detta.
  Bl.a när Allah (SWT) säger till Musa (A) ,
  “Vi har besvarat din bön” i Surat-taha vers 26.
  Verserna innan visar Musas (A) bln som besvarades o styrker Haruns (A) roll o därmed Imam Alis (A) roll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *