Vad är taqwa?

Vår Profet(S), våra Imamer(A), våra rättslärda och shiekher trycker så mycket på att vi skall ha taqwa. I varje fredags predikan uppmanar böne ledaren folket till taqwa. Men vad är Taqwa?

Ordet “taqwa” kommer från roten “waqaya” som betyder “att skydda” eller “avstå”. I den islamiska terminologi definieras det som effekten av det som Allah har bett dig att avstå från utan att vara olydig och trotsa Allah. När Imam Jafar Sadiq(A) tillfrågades att utveckla innebörden av ordet “taqwa” svarade han, ”Att Allah inte skall mista dig i det han har beordrat dig och att han inte skall se dig i det Han har förbjudet för dig.“ [1] Det innebär att man bör sträva efter att uppfylla sina plikter gentemot Allah och avstå från de förbjudna saker som Allah förbjudit.

Shahid Dastghaib(RA) skriver i boken “Greater Sins” taqwa delas in i två typer [2]:

Den första typen av taqwa består av lydnad till Allah(SWT) att fullgöra de obligatoriska uppgifterna (Wajibāt) utan att lämna en enda handling av dessa. De obligatoriska handlingarna (Wajibāt) är sådana som, om de inte genomförs får man Allahs vrede över sig. Så långt som möjligt bör man också försöka att inte avstå från de rekommenderade handlingarna (Mustahabbāt). De rekommenderade handlingarna är sådana som, om de utförs tjänar man välsignelser men om de inte utförs inte så straffas man inte för dem.

Den andra typen av Taqwa är att ta avstånd från det som är haram och avstå från det som Allah har förbjudit. Och vad man menar med det, är att ta avstånd från sådana handlingar som om man utför, så trotsar man Allah och får Allahs vrede över sig. Haram är alltså en handling som om den utförs kommer människan att straffas för. Den andra graden också här är att avstå från Makrohat. Makrohat är en handling som ogillas och inte rekommenderas av sharia, om man utför den så straffas man inte.

För den som vill komma närmare Allah och få Allahs välbehag, gäller det att kämpa extra med den andra typen, som är att avstå från att göra eller begå det som Allah har förbjudit. För att den som avstår från det som är haram och avstår från synder kommer Allah att acceptera hans handlingar hur små de än må vara. Allah säger i den heliga Koranen: “[5:27] GUD accepterar endast från de rättfärdiga.”

[1] Safinat al-Bihar, v. 2, s. 678
[2] Al-Thonob al-Kabira, s. 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *