Zakat al-Fitra

Snart är det dags att betala Zakat a-Fitra. Därför är det bra att man är påläst om ämnet och vet vad som gäller. Vi bifogar därför följande som är från Seyyed Sistanis(HA) fiqh bok som är viktigt att känna till.

Zakat al-Fitra

(De numrerade fatawi är enligt Ayatollah Sistanis fatawi)
(Fatawi inom parentes är enligt Ayatollah Khuis fatawi)

1) Betalningen av Fitra blir wajib (obligatorisk) efter solnedgång kvällen mot Eid al-Fitr för en person som är:

* Baligh (uppnått pubertitet)
* Aqil (Mentalt frisk)
* Inte är behövande och inte heller fattig
* Inte omedveten

För alla behövande vart än de är och vilka de än är oavsett ålder och tro.
Notering 1: Om en person spenderar pengar på någon som är tillräcklig för hans underhåll så är det inte tillräckligt för att anse honom vara en av hans behövande. Behövande bör vara under hans omsorg för deras uppehälle.
Notering 2: Om en person är beroende av två personer så blir hans Fitra obligatoriskt på både två genom att delas mellan dem.

2) Vad gäller Fitra så inkluderas även gäster som underordnade om de är närvarande i värdens hus vid solnedgång under kvällen mot Eid al-Fitr. Hur som helst, om gästen dock kommer utan värdens samtycke så är hans Fitra wajib för värden baserad på Ehtiyat wajib (obligatorisk försiktighet). Men om han bjuder en person till Iftar under natten mot Eid så är han inte en av hans underordnade och hans Fitra är inte obligatorisk för personen som bjöd honom.(Ehtiyat Mustahab att betala för oinbjudna gäster eller någon som påtvingar sin närvaro)

3) Baserad på obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib), så bör man inte ge Fitra från den maten som inte tillhör basvaran på hans plats (stad eller by), även om det är vete, korn, dadlar eller russin. Med andra ord bör Fitra varan vara den vanliga maten som människor i staden normalt äter även om det inte är det enda som de äter. Detta gäller oavsett om det är från från de fyra kategorierna (vete, korn, dadlar och russin) eller från annat som ris och majs.
(Basvara är inte något villkor).

4) Fitra ges till en behövande person som enligt Shariah är behövande, alltså att personen inte är kapabel att tillmötesgå sina livsutgifter för sig själv och för de underordnade under ett helt år och inte heller besitter han möjligheten att tjäna sitt levebröd för sig själv och sina underordnade.
(Ehtiyat Wajib är att Fitra skall ges till en behövande som är Shia Ithna Ashari).
Notering 1: Den behövande som Fitra skall ges till behöver inte nödvändigtvis vara rättvis men det är ehtiyat Wajib att Fitra inte ges till en person som dricker alkohol eller som inte genomför sina dagliga böner eller som öppet syndar eller en som kommer att använda sin Fitra på ett syndigt sätt.
Notering 2: Den essentiella faktorn är värdet vid tidpunkten för betalningen och inte vid tidpunkten för obligationen och i landet som Fitra betalas och inte personens ursprungsland.
(Ehtiyat Wajib att betala detta till en behövande Shia Ithna Ashari).

5) En icke Seyyed kan inte ge Fitra till en Seyyed även om han uppehåller en Seyyed och betalar hans Fitra.

6) Det är Ehtiyat Mustahab (rekommenderad försiktighet) att den behövande får ett minimum av en full Fitra. Mer kan ges till en person också.
(Ehtiyat Wajib att ge ett minimum av en full fitra till en person).

7) Om en tjänare är anställd och arbetsgivaren går med på att uppehålla honom/henne fullständigt, då blir tjänarens Fitra Wajib för arbetsgivaren. Men om överenskommelsen endast gäller lönen då blir hans/hennes Fitra inte Wajib för arbetsgivaren.

Om priset för en typ av korn är det dubbla för den andra så kan man inte ge halva beräkningen för den bättre kornen inte heller dess penningvärde som Fitra.

9) Det är rekommenderat att ge företräde till sina anhöringar när man betalar Fitra, sedan till grannarna och sedan Ahlul Ilm (kunskapsmännen). Företrädee kan också ges till andra kategorier av människor om det finns en god anledning till detta.

10) För de som ber Salat al-Eid, är det Ehtiyat Wajib att ge fitra innan Eid bönen och för de som inte ber Salat al-Eid så förlängs tiden fram till innan Dhuhr. Om Fitra sätts åt sidan men inte delas ut vid Dhuhr, så skall man inneha Niyyah (intention) för Fitra närhelst den utbetalas. Om någon inte utbetalar eller sätter åt sidan Fitra inom den tidsbestämningen som finns så skall Fitra betalas senare och på grund av försiktighet utan att ha Niyyah för Adaa eller Qadha men endast Qurbatan ilalah.

11) Ett föremål som sätts åt sidan för Fitra kan inte användas eller bytas ut mot något annat.

12) Baserad på Ehtiyat Wajib så skall Fitra inte skickas utanför staden som man bor i om det finns behövande i den staden. Om man gör så och Fitra spolieras eller förloras då måste den betalas igen.

13) Fitra kan inte utbetalas innan månaden Ramadan och det är bättre att inte utbetala det under månaden Ramadan. Om man ger ett lån till en person som förtjänar att erhålla Fitra, då kan man ange den summan som Fitra när tidpunkten för detta anländer.

14) Om Fitra ges från något som är mindervärdig eller defekt så räknas detta inte som tillräckligt.

Frågor angående Zakatul Fitra
(Enligt Ayatollah Sistanis Fatawi)

F: Vad är Zakat al-Fitra?
S: Det är en relogiös skatt/allmosa (zakat) som betalas den dagen som Muslimer bryter fasteperioden i slutet av månaden Ramadan. Denna allmosa är känd som Zakat al-Fitr.

F: Vad säger Koranen och Hadither om Fitra?
S: Imamerna(A) säger att verserna: “Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet och åkallar sin Herres namn och förrättar sin bön.” (87:14 & 15) referar till att ge Fitra och genomföra bönerna under Eid al-Fitr. Imam Sadiq(A) sade: “För att din fasta skall accepteras, betala Zakat.”

F: När blir Fitra Wajib?
S: Betalningen av Fitra blir obligatoriskt efter solnedgång under kvällen mot Eid al-Fitr. Fitra bör läggas åt sidan och betalas under Eid al-Fitr innan Eid bönen eller innan middag för de som inte kan be Eid bönen. Det är nödvändigt att ha obligatorisk intention (Niyyah) att ge Fitra för Guds välbehag endast.

F: Vad händer om en person glömmer eller inte betalar sin Fitra i rätt tid?
S: Om någon inte lägger åt sidan eller betalar Fitra inom tidpunkten, så bör Fitra betalas senare och på grund av försiktighet utan att ha niyyah för adaa eller qadha men endast Qurbatan ilalah.

F: Kan fitra betalas i förväg?
S: Att betala Fitra innan kvällen mot Eid al-Fitr är inte tillåtet. Om du dock vill skicka din Fitra tidigare så att den når den behövande i tid då kan du skicka det som ett temporärt lån till den behövande och sedan ändra din intention från lån till Fitra under kvällen mot Eid al-Fitr.

F: Vem är Fitra obligatoriskt för?
S: Att betala Fitra är obligatoriskt för varje Muslim som är mogen (baligh), frisk, finansiellt kapabel och medveten under kvällen mot Eid al-Fitr. Fitra bör också betalas istället för alla underordnade (fru, barn etc) som man finansiellt stödjer.

F: När måste en värd betala Fitra för sin gäst?
S: Om en person bjuder en annan person till sitt hus under kvällen mot Eid al-Fitr och om gästen är närvarande i värdens hus vid tiden för solnedgång då är det obligatoriskt för värden att betala Fitra för hans gäst.

F: Vad händer om gästen anländer till huset efter solnedgång under Eid kvällen?
S: Gästen betalar i det här avseendet sin egna Fitra och det är inte obligatoriskt för värden att betala Fitra för hans gäst.

F: Vad händer om gästen kommer objuden och är närvarande vid tiden för solnedgång under kvällen mot Eid al-Fitr?
S: Ayatollah Sistani säger att värden bör fortfarande betala Fitra som en obligatorisk försiktighet. Dock ansåg Ayatollah Khui att det är rekommenderat för värden att betala Fitra för en objuden gäst.

F: Hur mycket skall man betala som Fitra?
S: Fitra för en person betalas på vikten av tre kilogram (en sa’a) av vilken basvara som helst smo vete, korn, ris, hirs, russin eller dadlar. Ayatollah Sistani är av åsikten att det som inte tillhör basvaran i din egna stad inte bör ges som Fitra. Om till exempel russin inte är en basvara i Stockholm då skall de troende i Stockholm inte betala russin som Fitra.

F: Kan man ge betala värdet i pengar för det ovannämnda föremålen?
S: Ja, pengavärdet kan betalas istället för basvarorna som nämnts. Om ett kilo ris kostar 20 kr då skal värdet för Fitra för ris per person bör vara 60 kr. Var och en kan kolla upp priserna för föremål i sina respektive områden.

F: Vem skall Fitra ges till?
S: Det ges till den behövande som är oförmögen att möta sina egna eller sina underordnades årliga livsuppehälle och inte heller har de möjligheten att tjäna in detta levebröd. Ayatollah Sistani säger att den behövande som man skall betala Fitra till måste vara Shia Ithna Ashari.

F: Vem skall man inte betala Fitra till?
S: En behövande som: konsumerar alkohol, inte ber sina vardagliga böner, begår sunder öppet eller den som är känd för att använda sin Fitra på ett syndigt sätt.

F: Finns det ytterligare regler som vi bör känna till?
S: Följande är vissa viktiga regler:
a) Fitra bör inte skickas utanför staden som man bor i om det finns behövande troende i staden.
b) Fitra från en icke Seyyed får inte ges till en behövande Seyyed men det omvända är tillåtet.
c) En behövande bör få minst en Fitra.
d) Bland de behövande så bör släktingar ges företräde över andra när man utbetalar Fitra, därefter är det grannar och sedan kunskapens män.

Taget från duaa.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *