Fatima – Ett mänskligt ideal

Varje person ser upp till någon och har någon förebild. Förebilden är oftast den person du attraheras av och indirekt påverkas av. Förebilden påverkar dit levnadssätt, klädstil, syn på livet, åsikter etc. Det är inget fel med att ha en förebild och någon man ser upp till, tvärtom de motiverar oss i vårt liv och stärker vår själ. Men hur många av oss har rätt förebilder? Hur väljer vi våra förebilder? På vilka grunder? Hur skall de påverka oss? En del väljer förebilder som på utsidan är vackra, stabila, starka men på insidan är ruttna, svaga och är mer eller mindre en soptipp. Själsligt är dem tomma men materialistisk är de kompletta.

Islam var därför tidig med att uppmärksamma muslimerna om detta och uppmanade muslimerna att välja rättfärdiga förebilder som ger både själslig och materialistisk styrka och näring. Koranen säger: “I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme” [Den heliga Koranen 33:21].

Profeten Mohammad(S) ses inom islam som den perfekta människan inom vilka aspekter eller moraliska vinklar du ser ifrån. Vilka glasögon än du har på dig så kommer du se Profeten Mohammad(S) lysa genom med hans karaktär. Profeten(S) skickades inte enbart till muslimerna eller specifikt till araberna utan till hela mänskligheten. ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla världar” [Koranen 21:107]. Därför ses Profeten(S) som en pedagogisk lärare, en didaktisk utbildare, en barmhärtig och strikt ledare, en nåderik och uppfostrande fader, en omtänksam och empatisk härskare, en fackla för dem vilseledda, ett ljus i mörkret för de blinda, ett plåster på såren för de sårade, en kärleksfull broder, en barmhärtig följeslagare, en vägledande resekamrat, en hänsynsfull man, en sanningstalare mot tyrannerna, och en pålitlig talare.

Profetens(S) egenskaper smittade av sig till hans mest ärliga och rena lärjungar. I spetsen av dessa lärjungar ser vi två personer en kvinna och en man. En man som heter Ali ibn Abi Taleb(A) (Imam Ali(A)) och en kvinna som är Fatima Zahra(A). Dessa var dem mest älskade hos Profeten(S) *1.

Mannen, som även kallas Imam Ali(A) utmärktes enligt koranen som profetens själ och jag: ”Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del, säg då: ’Låt oss kalla våra söner och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, oss själva och er själva , ja, låt oss alla samlas och ödmjukt be Gud att Han avkunnar Sin dom, och låt oss nedkalla Guds fördömelse över alla som ljuger.” [Koranen, 3:61]. Personen som menas i mening ”oss själva”, alltså självaste Profeten(S) är Imam Ali(A) för vidare förklaring läs länken nedan *2.

Kvinnan som är Fatima Zahra(A), är Profetens(S) dotter och lärjunge. I enlighet med den muslimska tron så talar inte Profeten(S) utifrån känslor utan han yttrar endast uppenbarelsen ord och detta bekräftar den heliga Koranen sägandes: ” Er landsman [Profeten Mohammad(S)] har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom, [Koranen 53:2-5]. När vi observerar Profetens(S) yttrande gällande Fatima(A) så säger han(S): Profeten sade: ”Fatimah är en del av mig, den som förargar henne, förargar mig”. *3

När Profeten(S) tilltalar Fatima med orden du är en del av mig så talar han inte utifrån en emotionell och känslig sida, utan utifrån att hon faktiskt är en del av honom. Hon har ärvt hans lysande karaktär, hans modighet, hans retorik och hon var den lysande stjärnan bland hans studenter. Allt som fanns i henne speglade Profetens(S) handlande även hennes sätt att gå. Bland dem karaktärer som hon ärvde var att hon var sanningstalande. Aisha, Profetens(S) fru säger:”Jag har aldrig skådat någon mer sanningstalande person än Fatima(A) förutom hennes fader”. *4

För att återkoppla till det vi pratade om i inledning gällande förebild och dess vikt. Så nämnde vi att Profeten(S) ses som den perfekta förebilden och som koranen uppmanar oss att följa. Fatima(A) som är en del av Profeten(S) är indirekt också en förebild för oss, en lysande fackla för oss. Inte bara för kvinnor utan även för män. Fatima Zahra(A)är därför en ideal bild för hur en människa skall vara. Likt Profeten(S) är hon en pedagogisk lärare och kärleksfull mor som trots sin unga ålder lyckades lysa genom med hennes karaktär. Fatima(A) är en förebild för oss i många fronter och en av dessa fronter är att säga sanning ändå om den svider. Att säga sanningen och yttra den så att inte någon härskare skall tänka tanken att förtrycka dig, nedvärdera dig eller diskriminera dig.

I och med att det är minnet av Fatimas(A) bortgång så bör sanningen uttryckas offentligt så att hjärtats sår ekar i varje hörn som förtryckaren befinner sig i. Förtrycket finns idag världen över. Idag diskrimineras vi i vårt demokratiska Sverige, polisen kan utifrån dit utseende fråga efter dit pass eftersom du kan vara en flykting som är på rymmen. Idag diskrimineras du, ifall du av religiösa skäl inte skakar hand eller att du särbehandlas för att du har slöja på dig. Idag publicerar den mediala världen bilden av att en muslim är lika med terrorist, förtryckare, hjärntvättad, stenåldersmänniska och kvinnoförtryckare. Idag skapar man ekonomiska sanktioner mot länder som inte följer den västerländska idealen eller ifall de uttrycker sitt agg mot förtryck. Ett land som Iran som vars folk får lida av de omänskliga ekonomiska sanktioner som gör så att även läkemedel som är nödvändig för de sjuka att nå patienterna stoppas. Förtrycket finns idag överallt, fortfarande är Palestina ockuperat, fortfarande lever över 1 miljon människor i Gazaremsan i ekonomisk blockad som hindrar dem från de minsta nödvändigheterna. Fortfarande dör barn i Afrika av svält, fortfarande lider lågprisarbetare i Indien, Bangladesh och Uzbekistan pga. att vi skall ha på oss nya kläder varje dag. Fortfarande lever över 20 miljoner människor i USA utan sjukförsäkring som hindrar dem från att vårdas.  Ja, fortfarande sker förtrycket mot Bahrains invånare och mot folket i Syrien. När skall förtrycket sluta och när skall vi människor älska varandra? Jo, när vi börjar respektera varandra och börja behandla varandra på ett mänskligt sätt, för idag liknar människor mer köttätande däggdjur än en människa. Därför så behöver vi förebilder som är människor, fulländade människor, som levde och hängav sig åt mänsklighetens välmående, sådan människa var Fatima Zahra(A)!

För mer information om:

Profeten(S) besök Profeten.nu
Fatima Zahra besök Fatimazahra.se

Imam Ali besök Imamali.se

—————————————————————————————————————

 

*1: Abo Buraidah återberättar från hans fader att han sade: ”Den mest älskade till Profeten(S) bland kvinnorna var Fatima(A) och bland männen Ali(A).”

[Källa: Sahih al-Tirmidhi vol. 13, s. 247; Yanabi al-Mawaddah av Allamah al-Qondosi, s. 172]

*2: http://fatimazahra.se/index.php/fatima-a-i-koranen/99-versen-om-mubahala.html

*3: [Sahih Bukhari i Bok början av skapandet, dörr Manaqeb Qerbat al-Rasol(S) Kanz al-Umal, vol. 6 s. 22;Khasais al-Nasa’i, s. 35;Sahih al-Bukhari också i Bok al-Nikah, dörr Qorb al-Rajol an Abnatih; Mosnad bin Ahmad, vol. 4 s. 327;Sahih al-Tirmidhi, vol. 2, s. 319 och fler]

*4: [al-Asti’ab av Allamah ibn Abdel-Barr, vol. 2, sid. 751; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori , vol. 3, s. 160]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *