Tawalla och Tabara

Salam Aleikum kärade bröder och ärade systrar!

Inledning

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[42:23]  قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”

Vi har tidigare i våra föreläsningar behandlat andra lärosatser (furu al-din) och idag skall vi tala Tawalla och Tabarra 2 av dem. Furu al-din är 10 st.

 1. Salat
 2. Sawm
 3. Hajj
 4. Zakat
 5. Khums
 6. Amr bil Marof
 7. Nahiy an al munkar
 8. Jihad
 9. Tawalla
 10. Tabarra

Dessa är så kallade furu al-din. Det vill säga trons grenar, liksom ett träd har grenar, så har också tron grenar. Det som utgör trädets ryggrad och stomme, är usol al-din. Dessa är 5 st.

 1. Tawheed
 2. Adl
 3. Nobawat
 4. Imamat
 5. Mi’ad

Det är tron på dessa 5 som utgör grunden för dem andra 10 stycken. Du kan t.ex. inte be till Allah(SWT) om du inte tror på att han finns eller tro på Profeten(S). För det går inte. Du kan inte heller hämta dina tolkningar från vem som helst, utan du behöver vända dig till dem som är kunnigast och rättmätigast och de är Ahl al Bait(A) dvs. Imamat. Våra sunni syskon tror på 3 av dem 5 vi nämnde. Dem har inte tron på Adl och Imamat.

Det som utgör att en muslim är muslim är tron på dem tre som alla muslimer är överens om och de är tron på Tawheed, Nobawat och Mi’ad.

Tawalla och Tabarra har vi sagt att de är två av furu al-din. Men vad betyder dem? Vad är det för något? Låt oss definiera dessa.

Tawalla/ Tabaraa – Definition

Bland det som Allah(SWT) har gjort som plikt för oss är att odla kärleken till Allah(SWT) och tillgivenhet till dem som älskar Allah(SWT). I spetsen av dem som älskar Allah(SWT) är dem 14 ofelbara, dvs. Profeten(S), Fatima Zahra(A) och de tolv Imamerna. Sedan följer kärleken till dem som älskar Ahl al-Bait(A).
I den versen som reciterades i början säger Allah(SWT) följande:
[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”

Dvs. Profeten(S) han vill inte ha någon belöning för detta budskap förutom en enkel sak. De är att man visar kärlek till Ahl al Bait(A).  Dvs. att du göra ”wala’a” visar hängvenhet, tawalla.

Tabarra eller Barat, är motsatsen. Det vill säga betrakta dem som är Allahs(SWT) fiender, dina fiender, dem som är Ahl al-Baits(A) fiender, dina fiender. Att man tar avstånd från dem.

Personer som räknas bland de som man tar avstånd från, är bland annat dem som tillskansat sig Ahl al-Baits(A) rättigheter och dem som förtryckt dem och dem som orsakat att deras liv var i fara och fick dem att leva i oroligheter. Man skall hysa fiendskap mot alla dem som Allah(SWT) och Profeten(S) anser som fiender. De finns flera Koranen verser som talar om betydelsen av tawalla och tabarra. Mina syskon detta är bland de nödvändigaste i tron.

Koranen och hadith om Tawalla och Tabarra

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[9:24] Säg: “Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Här visas klart i denna vers att dem som lägger något i hjärtat före Allah(SWT) och Profeten(S) och kampen för Guds sak kommer inte ha det lätt. Prioriteringen här är väldigt viktigt. Att du skall prioritera rätt och det kommer vi komma till lite senare i föreläsningen.

Imam(A) Baqir(A) säger: ”Islam etablerades/fastställdes genom 5 ting, Salat, Zakat, Fastan, Hajj och Wilayat (Ahl al Baits(A) förmyndarskap). Och bland dem 5 så har inget betonats mer än wilaya.”

I en annan hadith säger han(A): ”Kärleken till Ahl ul-Bayt (A), fiendskap mot deras fiender, lydnaden till Ahl al-Bayt (A) och följet av deras vägledning ingår bland grunderna för religionen.”

Profeten(S) frågade en gång sina anhängare (sahaba), vilken är den starkaste relationen i tron (som kommer att ge frälsning och goda konsekvenser för den som tar på den)? Vissa av dem närvarande sa, Zakat, andra sa Salat, tredje sa Hajj, Fastan etc.

Till slut sade Profeten(S): “Alla de saker som ni nämnde är ädla, men den bästa och den starkaste relationen i tron är att ha vänskap för Allahs skull och att hysa fiendskap gentemot Allahs(SWT) fiender. Att älska Allahs(SWT) och uttrycka avsky mot Allahs(SWT) fiender.”

Detta stämmer verkligen mina syskon, Shimr som dödade Imam Hossein(A) han var hafiz Koran, dvs att han hade memorerat hela Koranen utantill, han brukade be i tid, den som inte bad i tid så brukade han piska personen till bönen, han brukade fasta, han höll fast vid sina böner osv. men var är han nu? Vad gjorde han? Han är i helvetets barzakh och han utförde något som fick himlarna att skaka, han mördade Imam Hossein(A).

Den korrekta vägledningen till den raka vägen, som vi yttrar i bönen 10 gånger om dagen: [1:6] Led oss på den raka vägen – ” är Ahl al-Baits(A) vägledning. Det är den som leder oss mot sanningen. Har jag inte Ahl al-Baits(A) kärlek och handlar jag inte med den, kommer jag inte att uppnå frälsning. För min tro blir vag, min tro är inte solid då, mina tolkningar kan vara felaktiga, min syn kan vara fel, mina åsikter och tankar kan vara helt åt skogen pga. att jag inte tagit kunskapen från dess källa.

Vad säger Profeten(S)? Säger inte han följande: ”Jag är kunskapens stad och Ali är dess port, den som söker efter kunskap, låt han komma genom porten”. Det finns vissa fabricerade hadither som tillägger att x är fönstret, y är vägarna, z är taket etc. När du vill komma in i till ett hus kommer du in genom vägarna, taket eller porten? Självklart porten, så dem andra är meningslösa. Vi bör vända oss till porten, dvs. wilayah.

Wilayah – Förmyndarskap

Men vad är wilayah? I boken Majmaul Bahrain står följande om innebörden om ordet “Wilayah ‘:

”Wilayah är kärleken till Ahl al Bait(A), och att följa dem i religiösa frågor och att uppfylla de skyldigheter man har och att avstå från de saker som är förbjudna och att följa det som dem påbjöd och förbjöd, samt att ha dem som ett föredöme i handling och moral. Och vad gäller att känna till deras rätt och imamat så är det en av islams grunder(usol al-din) och inte trosgrenar(furu al-din). Wilayah är att gå i fotspåren av Ahl al Bait(A) i handling, beteende och sättet att tala.”

Wilayah innebär alltså mina respekterade syskon kärlek och lydnad. Denna idé stöds av en hadith från Imam Mohammad Baqir(A). Där Imamen betonar och förklarar wilayah som kärlek med lydnad.

Låt oss dyka ännu mer genom att lära känna wilayah. De finns en hadith som vi har hört flera gånger men mesta dels utan att reflektera kring den. Hadithen har en djup innebörd och som egentligen sammanfattar och flätar samman allt det vi talar om. Hadithen återberättas av Imam Ridha(A) där han sagt, att Allahs(SWT) sagt:

“Wilayah av Ali ibn Abi Talib, alltså Imam Alis(A) förmyndarskap, är min fort. Den som stiger in i min fortet är säker från Min vrede (Ghazab).”

Shahid Dastghaib så vackert och underbart i boken Greater Sins gällande denna hadith:

”Det råder inget tvivel om att komma in på Wilayah av de renade Ahl al Bait(A) innebär att man tar sin tillflykt med Ahl al Bait(A), dvs. att fly från Shaytan och avstå från att följa sina begär och alla olagliga handlingar och att hålla sig borta ifrån att följa Allahs fiender och istället vända sig mot Allah. Kort sagt att följa dem i alla aspekter. Ordet “Tahassum” betecknar “flykt i en etablerad fort” och det tyder också på att tillflykt är inte bara fysisk artad utan även av en moralisk form också. Det är därför viktigt att ta sin tillflykt med dessa upphöjda personligheter och att följa deras utmärkta exemplar i alla aspekter av tal och beteende. Kort sagt en som följer dem har faktiskt tagit sin tillflykt till deras fort men en som syndar har tagit sin tillflykt bort från Imam Alis(A) fort och till shaytans och sina begärs fort.”

Mina syskon det är som en person som säger ”Jag söker Guds skydd från shaytan” för att sedan gå och synda eller som en person som står vid en borg fast utanför den och har framför sig ett hungrig köttätande lejon och där han så dumt hotar lejonet, att om han attackerar honom så skall han gå in i borgen utan att röra sig mot det. Självklart mina syskon så attackerar lejonet och inväntar inte att personen skall gå in.

Därför så skall en shia som verkligen vill skydda sig från alla faror söka tillflykt till den befästande gudomliga fästningen genom att följa Imam Ali(A). För genom att en person följer Imamen, genom handling så är han i hans fästning, men om han däremot genom sina handlingar följer shaytan så låt han säga vad han vill med hans tunga som t. ex att han följer Imam Alis(A) wilayah. För sannerligen kommer han inte bli räddad på grund av det.

Räcker det med att bara yttra att man är shia?

Imam Mohammad Baqir(A) säger: “O Jabir, är det nog för en, att säga “Jag älskar Ali (A) och att jag följer hans Wilayah”, medan han inte handlar efter det? ”

“Om någon säger”, Jag älskar den Helige Profeten(S)”, eftersom han var överlägsen Ali(A) och inte följer hans sirah eller handlar efter hans sunnah kommer inte hans kärlek att han någon nytta för honom. Frukta Allah och handla för Honom, de finns inget släktband mellan någon och Gud. De mest älskade av Allahs tjänare och mest välsignade är de som har taqwa och handlar för hans lydnad. Enbart påståendet om kärlek är inte tillräckligt. ”

Här säger Imamen(A) att endast yttra med tungan att man är shia är inte tillräckligt. För en älskare bör lyda och följa sin älskade. Den som älskar Profeten(S) och utan att handla efter honom eller följa hans sunna kommer inte kärleken ge någon skörd eller resultat. För du kan inte skörda ett jordbruk utan att du lägger frön och handlar så att du får resultat. Du måste vattna jordbruket, du måste lägga frön, du måste sköta det för att du skall få resultat. Samma ska gälla kärleken till Imam Hossein(A), att älska honom och inte följa hans fotspår ger inte någon skörd.

Hadithen fortsätter mina syskon och där Imamen(A) säger:

“O’Jabir, närheten av Allah uppnås inte utan lydnad. När våra shia inte har lydnad och inga handlingar har vi ingen makt att befria dem från helvetet. Att bara ett verbalt påstående: “Jag är en Shia” är inte tillräckligt argument för Allah. Då bara den som lyder Allah är vår Wali (älskare) och en som är en syndare är vår fiende och vår Wilayah kan inte uppnås utan fromhet och goda gärningar. ”

Tabarra och tawalla i Ziyarat Ashura

Hela Ziyarat Ashura som vi läser efter majlis, genomsyras av dem här två, ”Tawalla och Tabarra”. Vi läser:

O Abu Abdillah, jag ber och åkallar Allah att ösa Sin nåd över dig. Jag söker Allahs, Hans sändebuds, Amir al-Moomineens (Imam Alis), Fatimas, Hassans och din närhet, genom er kärlek och ert stöd. Jag tar avstånd från varje anknytning till dem som drog svärdet mot dig och dödade dig. Jag tar avstånd från alla förbindelser med dem som från början tog första steget att uppföra sig våldsamt mot dig.

Jag söker skydd hos Allah och Hans sändebud, fri från skuldkänslan att ha anslutit mig med dem som lade grunden för ditt lidande, planerade och utförde deras korrumperade handlingsplan och som fräckt handlade med terror och grymhet för att förtrycka dig och Dina anhängare.

Jag tar avstånd från dem och överlämnar mig själv till Allah och till dig. Jag söker Allahs och sedan din närhet för att vinna er kärlek och ert beskydd, och för att ansluta mig till Dina anhängare, bryta all förbindelse med Dina fiender och de som påbörjade fientligheten mot dig, och avvisar deras kompanjoner, anhängare och vänner.

O Abu Abdillah, jag gör fred med dem som förklarade sin frid med dig, jag konfronterar de som drev krig mot dig, jag är vän med de som stod vid din sida, jag bekämpar de som kom i strid med dig. Därför ber jag Allah att utöka min kännedom om dig och Dina vänner, att rädda mig från Dina fienders korrupta inflytande, att göra mig till din kompanjon detta liv och nästa, att hjälpa mig att stå beslutsamt med dig och hängivet följa Dina spår i detta liv och nästa.

Mina syskon läs Ziyarat Ashura på svenska, förstå dess innebörd, förstå varför det är viktigt att man läser det varje dag under Muharram och specifikt efter fajr bönen. Reflektera kring det.

Tabarra och tawalla i handling och implementering i verkliga livet

Syskon det är dags för oss nu att ta tag i våra handlingar under denna månad. Det är tids nog för oss att välja med vem vi vill vara, med Imam Hosseins(A) eller Yazid, genom våra handlingar. Vi måste visa det genom våra handlingar. Ingenstans finns det att Imam Alis(A) anhängare var pratkvarn, som pratade utan att handlade. Vi måste handla och vi måste härifrån, från oss själva som broder Ibrahim sade igår. Jag måste göra vägval i allt i mitt liv. Religionen genomsyrar vårt liv i allt, politiskt, religiöst, affärsmässigt, personligt etc. Den berör varje aspekt i vårt liv.

Allah(SWT) säger: [33:4] GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon

Du kan inte klä dig som Beyonce och handla som Zaynab, du kan inte svära som Eminem och handla som Imam Hossein(A). Du kan inte ha hollywoods livsstil och Imam Hosseins(A) livsstil. Dvs. du kan inte gå och festa, ha flickvänner och pojkvänner hit och dit, dricka alkohol, röka hasch och marijuana, se ner på folk,  se dig själv bättre än andra, tro på bara för att du är ”religiös” att du är bättre än andra, tro att bara för att du har högre utbildning att du är bättre andra, tro bara för att du har hijab att du är bättre än andra utan hijab, lyssna på musik, kolla på pornografi och samtidigt följa Imam Hosseins(A). Vilken Hossein är det här som du följer som tillåter allt detta? Det är iallafall inte Hossein ibn Ali(A).

Vilken Hossein följer du när du ser dina syskon i Gazaremsan slaktas och inte berörs eller tänker på dem eller handlar. Vilken Hossein följer du när du kan slösa dina pengar vänster och höger utan att tänka på dem fattiga och behövande? Vilken Hossein följer du när du inte ser på dem svaga eller tänker på dem förtryckta?

De är vägval mina syskon. Vilken Hosseins följer jag? Fråga dig själv i varje handling som du gör. Skulle Hosseins ibn Ali(A) handla så här?

Du kan inte blanda, de är ingen mixer. Det finns två val i det här livet, haqq eller batil.  I allt även i politik. Antingen att vi tar ett steg närmare sanningen och ljuset eller ett steg mot mörkret och falskhet. Det var det valet som Hurr ibn Yazid al-Riyahi stod inför.  Hurr valde ett val och tack vare detta val skrevs han i historien bland Imam Hosseins(A) anhängare.

Hurr var känd för sin tapperhet, styrka, han kom från en känd stam. Han hade blivit skickad av Ubaydallah ibn Ziyad för att stoppa Imam Hosseins(A) marscherande mot Kufa. Han ledde en arme på 1000 man som möte Imam Hosseins(A) och han stoppade Imamen och hindrade honom från resan till Kufa. När han möte Imamen, var Hurrs arme var törstiga, så Imam Hosseins(A) beordrade utdelningen av vatten till både Hurr och hans arme och djuren som var med honom, dvs. hästarna. Böntiden blev och Hurr valde att be bönen bakom Imam Hosseins(A).

Sedan eskorterade Hurr Imamens karavan från Kufa till en plats som heter Nainawa eller Karbala. Omar ibn Sa’ad kom senare med hans arme och kufainerna samlades. Allt blev mer allvarligt. Hurr ville inte ha krig, han visste vem Imam Hossein(A) var. Hans försökte hitta en fredslösning och han tänkte och reflekterade flera gånger.

Han frågade Omar ibn Sa’ad: ”Kan du inte finna någon fredlig lösning i denna situation?”
Omar svarade: ”Du vet att [ifall] det vore upp till mig så skulle jag ha uträttat detsamma som du föreslår, men din mästare, Ubaydallah ibn Ziyad, accepterade inte någon fredlig lösning!”
Hurr svarar då: ”Så du skall kriga mot denna man (Imam Hossein[A])?”
Omar säger då: ”Ja, vid Gud, jag skall inleda ett krig vars mildaste resultat är kapade huvuden och brutna armar!”

Nu var det tydligt; det gick inte längre att blunda, nu skiljde sig de två vägarna åt.  Nu skulle Hurr göra ett vägval.

För Hurr(A) är Yazids armé, på tiotusentals styrkor, ingenting mer än en flock ansikten utan innebörd. En samling män utan inre själ, en grupp av människor med brist på hjärtan, de ryter utan att veta anledningen och strider utan att veta för vem.

I en resa är det inte tillräckligt att fråga efter destinationen, utan man bör även fråga efter ursprunget. Därmed blir längden i Hurrs(A) resa uppenbar då man inser varifrån han startade, och var han anlände – allt under en halv dags längd. Hans migration från satan till Allah(SWT), Hurr studerade inte filosofi eller teologi, inte heller närvarade han på föreläsningar eller skolor. Han ändrade enbart sin ”riktning”, gjorde ett korrekt vägval, vilket gav en innebörd till allt. Han startade sin resa, ridandes på sin häst, och sakta men säkert lämnade Yazids armé med sikte mot Imam Hossein(A).

Mohajer ibn Ous, ser honom plågad och oroad, då frågar han honom:
“Hur är det ifatt Hurr? Jag är förbryllad av ditt fall, [för] vid Gud, vore det så att jag skulle utfrågas om den vars mod var överlägsen över alla andras, så skulle jag utan minsta tvekan ropa ut ditt namn! Men se på dig nu, förvirrad och orolig!”
Hurr svarade: “Jag finner mig själv mellan helvetet och paradiset, jag måste välja mellan de, och vid Allah(SWT), jag skall inte välja annat än paradiset, även om jag skulle skäras till bitar eller brännas till stoft!”

Sakta och tungt närmade Hurr sig Imam Hosseins(A) läger. Han sade till Imamen: ”O’Profetens son, må jag offras för dig. Jag är den samma som stängde igen din väg och tvingade dig till denna plats. Jag trodde aldrig att de skulle behandla dig så här och inte att de skulle ignorera dina ord. Vid Gud om jag visste att dessa skulle behandla dig så här, skulle jag inte gått med dem, och jag ångrar ångerfullt innerligt från mitt hjärta till Allah(SWT) för vad jag orsakat er, finns det någon chans för mig att gottgöra det jag gjort, finns det någon chans till tawbah (ånger)?”

Imam Hossein(A) svarar honom: ”Ja, Allahs(SWT) kommer accepterade din ånger, kom och vila dig.” Han sade: ”Mästare låt mig kriga och låt mig strida ridande.” Imam(A) sade: ”Må Allah(SWT) förlåta dig, gör det som du bestämt dig för.”

Hurr kommer fram till Yazids arme och talade till människorna och till Kufas arme sägande: ” O’Människor av kufa, må era mödrar sörja över er. Ni har bjudit in Allahs(SWT) rättfärdiga tjänare, lovande att ni skulle uppoffra era själar för honom.  Men istället drog ni svärdet mot honom och omringade honom, och inte tillåter ni honom att gå någon annanstans i detta vida land, som en fånge i era händer. Ni har hindrat honom och hans familjemedlemmar från att dricka från Eufurats vatten, medens en kristen eller en jude är fri att dricka från det, även boskapen och djuren får dricka från det medens Imam Hosseins(A) och hans anhängare lider av törst. Ni har inte vördat och ärat er Profet, genom att inte ha visat respekt gentemot hans familjemedlemmar. Jag ber Allah(SWT) att inte släcka er törst på domensdag.”

Sedan stred han tappert, tills dem attackera honom med pilbågar. En pil träffade hans häst, så han var tvungen att kliva av och strida. Han stred uthålligt men dem samlades kring honom tills dem mördade han.

Imam Hossein(A) kom till honom och sade: ”Sannerligen är du fri, som din moder namngav dig, du är fri i detta liv så väl i det nästa.”

”Hurr från Bani Riyah var fri,
Han stod stadigt mot de vassa spjuten.
Han blev fri genom hans uppoffring för Hossein.
och genom att offra sin själ på Ashura dagen.”

Wa alhamdulillah Rabi al-Alamin, wa salat ala Mohammad wa ala alihi taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *