Idioternas drömmar!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [21:41] [Även] före dig har sändebud gjorts till åtlöje, men [till sist] blev upptågsmakarna inringade just av det som deras skämt brukade handla om.

I en annan vers säger Han(SWT): [13:32] Före dig har [människorna] gjort narr av [andra] sändebud. Jag gav [dessa]
förnekare en frist; men sedan straffade Jag dem – och hur [fruktansvärt] var inte Mitt straff!

Ännu en gång har man valt att försöka skända islams profet, profeternas sigill, Profeten Mohammad(S). Denna gång har man försökt skända Profeten(S) genom en film, som nedvärderar Allahs sändebud ur olika synvinklar, från födelsen fram till döden, och däremellan behandla olika ämnen om hur Profeten(S) var på ett nedsättande sätt. Allt detta under täckmanteln yttrandefrihet. Att förnedra 1,5 miljarder människor och skända deras heligaste och främsta förebild verkar vara legitimt och lagligt.

Snarare är detta ett spel som spelas av ”högre” makter för att nå vissa mål som den politiska sidan misslyckat med och därför försöker man beröra muslimernas känsligaste punkt. Upptågsmakarna som koranen säger kommer bli inringade av deras skämt i slutändan.

Ett av detta spelets mål är just splittring mellan muslimer och kristna i mellanöstern. Ett försök att rubba stabiliteten ännu mera i mellanöstern då planerna inte gått som man planerat. Istället blev sagan omvänd och spelet omkullkastat. Ett annat mål är att dämpa ner Islams slående framväxt i västvärlden. Dessa individer tror helt seriöst att de kan skända och vanära Profeten Mohammad(S) och hans kallelse, de tror på fullaste allvar att de kommer nedvärdera islams budskap, [9:32] De försöker utsläcka Guds ljus med sina ord, men det är Guds vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för förnekarna.

Idioterna verkar inte förstå vilka drag och vilket förtryck de begår mot sig själva genom att skända Profeten(S) på detta sätt. Det kommer vid Gud att inte nedvärdera Profetens(S) ställning utan tvärtom kommer hans ställning att upphöjas ännu mer och högre, [17:79]helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära. Islams ljus strålar starkare än någonsin idag och dess prakt kommer tränga igenom varje hushåll i världen. [61:8] De vill släcka ut Guds ljus med sina ord, men Gud skall låta Sitt ljus lysa med full styrka, hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen.

Alla vet vi att den religion vars följare ökar konstant med flera hundratusentals varje år är just islam. Detta är just pga. den kallelse som Profeten Mohammad(S) kom med var ett universellt och globalt budskap och en chans till att reformera människan och väcka hennes inre från mörker. [33:45] Profet! Vi har sänt dig som ett vittne för sanningen och som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, [33:46] och som den som på Vårt uppdrag kallar [människorna] till Gud, och som en ledfyr [för de vilsegångna].

Således har Allah(SWT) inte heller tvingat någon att följa denna ledfyr som leder mot människans bästa: [76:3] Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

Människan väljer således själv om han vill stanna i mörkrets syndiga dimmor eller gå mot ljuset av det rena intuitiva källan: [2:257] Gud är de troendes Beskyddare. Han leder dem ut ur mörkret till ljuset. Men de som förnekar sanningen har onda makter till beskyddare som leder dem ut ur ljuset till mörkret.

Därför är det upp till människan om hon är en sanningssökare eller inte: [30:30] GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan – ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].

Därför finner dessa hundratusentals sanningssökaren islams ljus [3:19] För Gud är [den sanna] religionen underkastelse (islam) under Hans vilja. Och denna religion finner de tack vare ljuset av hans heliga, rena och perfekta profet, Profeten Mohammad(S) som sändes av nåd till mänskligheten [21:107] Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla världens folk.

Profeten Mohammad(S) utmärkte sig genom hans upphöjda, prisvärdiga och exemplariska moral som även Allah(SWT) prisade honom för: [68:4] Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel]. Därför blev han ett föredöme för alla människor [33:21] I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.

Profetens(S) främste lärjunge och student, Imam Ali(A), säger om Profeten Mohammads(S) kallelse:

“Tills Allah [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – sände Mohammad – Guds välsignelser vare över honom och hans hushåll Ahl al-Bait(A) – för infriandet [fullföljandet] av Sitt löfte, och fullbordandet av Hans [led av profeter(A) och] profetskap; [detta medan] taget från profeterna(A) löftet om honom [Gud erhållit deras löfte om att tro på honom och bära bud om hans ankomst], hans kännetecken välkända, hans födelse storsinnad [välsignad]; och [detta också medan] jordens invånare den dagen [i den eran] var skingrade [splittrade] nationer, och spridda [motstridiga] benägenheter [åsiktsskillnader], och splittrade [skingrade] vägar [uppfattningar, orienteringar och tillvägagångssätt], mellan de som liknade Allah [Gud] vid Hans skapelser, eller avgudadyrkare [förnekare] av Hans namn, eller pekande [framhävande och kallande] till annan än Honom; så vägledde Han [Gud] dem genom honom [Profeten(S)] från villfarelsen, och räddade dem genom hans [närvaro och person] ställning från ignoransen.” [Nahjul Balagha predika 1]

Profeten(S) andra främsta lärjunge, hans ögonsten, hans dotter, Fatima(A) säger om Profeten(S) och hans kall:

Han (Mohammad) är Allahs nedsända perfektion och manifestationen av Hans påbud. Han (Mohammad) fann att nationerna skiljde sig i tro. Några var upptagna i elddyrkan, andra i idoldyrkan. De förnekade Allah trots deras kunskap om Honom. Allah kastade ljus på deras mörker med min faders ankomst, han drog undan mörkrets slöja från deras hjärtan och klarnade upp molnen som täckte deras förståelse. Han gav vägledning till folket och hjälpte dem från att gå vilse, visade de den rätta religionen och kallade de till den rätta vägen. [Fatima Zahras(A) Khutba]

Därför låt dessa låga, samvetslösa, omoraliska individer som styrs av deras djuriska begär veta att ni kommer aldrig ens skända eller vanära ett hårstrå av Profeten(S) heder och ära. Utan tvärtom så kommer ni i slutända vanäras, vanhedras och skändas för ert skamlösa handlande.

Fi amman illah

One thought on “Idioternas drömmar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *