Domedagen – Del 3 – Räkenskapen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam Aleikum kära broder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Vi skall nu inshaAllah fortsätta i vår serie som handlar om domedagen. Tidigare nämnde vi att kategorin räkenskap delas in i tre delar; gärningars bok, al-Mizan (vågskålen) och hisab (räkenskapen). Vi talade förra gången om gärningarnas bok, nu skall vi inshaAllah tala om al-Mizan (vågskålen). Flera av oss känner till ordet eller begreppet, då de man oftast refererar till en våg med skålar på bege sidorna.

Den heliga Koranen säger:

21:47]  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

[21:47] På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

En våg är oftast symbolen av rättvisa och symbolen av mätning av vikt.  Vågen är ett instrument som används i många olika sammanhang och även vid logiska och vetenskapliga resonemang. Man väger mellan två logiska argument och tar det mest trovärdiga och logiska. I en våg gäller det att ha två fysiska kroppar vid mätning. Eftersom vågen i domedagen baserar sig egentligen på att väga tron, dem islamiska principerna, dåliga respektive bra handlingar, dålig respektive bra moral osv.

Frågan är då kan bön, fasta, uppriktighet, fromhet, tro, ärlighet och pålitlighet mätas enligt dem världsliga vågarna?

En person frågade vår sjätte imam, Imam Jafar Sadiq(A): “Kommer inte människornas gärningar att vägas på domedagen?”
Han svarade: “Nej, eftersom handlingar har ingen fysisk kropp, det som skall vägas i vågen skulle vara dess kvalitet (effekt). En som vill hitta vikten eller mängden av något behöver en våg. Medan faktumet att ingenting är dolt från den Allsmäktige Allah.”

Personen frågade då: ”Vad är innebörden av vägning av gärningar?”
Imam svarade: ”Det är för att rättvisan skall observeras i redovisning samt att man skall kompenseras för sina gärningar.”
Personen frågade: “Men vad är innebörden av versen:

 [7:8]   فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[7:8] det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål [med goda handlingar] väger tungt;

Imamen svarade: “Det betyder att människans goda gärningar kommer vara mer.”

Därför är vågen av handlingarna på domedagen inte som den vanliga, som har en världslig kropp, tvärtom så kommer det vara av annat slag. Det finns två tolkningar att välja mellan när vi talar om mizan (vågen) på domedagen:

Första teorin: Är att vågen består av en korrekt tro, korrekta etiska värderingar och sharia lagar. Dessa är i själva verket medlen till den raka vägen som en vägfarare går på i sin väg mot Allah(SWT), och som vill uppnå höjderna av mänskliga stadier. Därför kommer på domedagen, varje människas gärningar att vägas enlig sharia lagarnas kriterier och belönas utifrån de. Samma punkt anges i haditherna:

Profeten(S) säger: “Rättvisa är Allahs våg på jorden, en som handlar enligt den kommer tillåtas att träda in paradiset och en avstår från den, kommer kastas i helvetet.”

Imam Jafar Sadiq(A) säger: “Den som reciterar shahada (vittnesorden) “det finns ingen gudom utom Allah ” med uppriktighet kommer tillåtas att träda in i paradiset och uppriktighet ligger i det faktum att vittnesbörd “det finns ingen gudom utom Allah”, skall hindra honom från att begå förbjudna handlingar.”

Typ om du har uppfyllt kriterierna för bönen. Har du bett?

Profeten(S) säger gällande bönen i en hadith och hur viktig bönen är: ”Bönen är en våg, den som uppfyller dess rättigheter kommer kompenseras helt.” Imam Kadhim(A) som vars minne av hans martyrskap är idag säger: ”Det bästa sättet att komma närmare Allah(SWT) efter att ha lärt känna honom, är genom bönen.”

I en annan hadith poängterar Profeten(S) vikten av gott uppförande och moral sägandes: ”Det finns inget som kan placeras i människornas gärnings våg på domedagen, som är lika överlägsen som gott uppförande.”

Imam(A) Sadiq(A) säger: ”Den som möter Allah(SWT) med följande 10 saker i bagaget kommer träda i paradiset: 1. Vittnesbörden att det ”inte finns någon Gudom utom Allah(SWT)” 2. Vittnesbörden att ”Mohammad är hans budbärare och sändebud. 3. Bekännelse av allt som har kommit från Allah(SWT). 4. Utför bönen. 5. Betala allmosan. 6. Fastat under månaden Ramadan, 7. Utfört pilgrimsfärden till Mecka. 8. Accepterat förmyndarskapet (wilayah) av Guds awliya (vänner). 9. Ta avstånd från Allahs fiender och 10 avstå från alkohol.

SubhanAllah syskon, av alla dessa villkor, är den sista faktiskt märklig, av alla sorts förbjudna matträtter och handlingar så valdes avstånd från alkohol, varför? Kolla på vårt samhälle idag, hur allt fler ungdomar börjar bli beroende av alkohol, att inte ens föräldrarna eller staten för den delen kan kontrollera denna handel. Fler unga dricker och ännu värre är det muslimska ungdomar som dricker. Speciellt under studenttiden, de riktigt sjukt, känner flera muslimska personer som under hela deras liv aldrig känt smaken av detta gift men väl vid studentfesten så smakar dem på alkoholen. När du argumenterar mot dem gällande det, svarar de dig arrogant ”Du lever bara en gång.” Precis, du lever bara en gång, sköt dig bra då!

Den andra teorin: Gäller att vägning av handlingar är i självaverket en återspegling av de heliga gärningarna och uppfattningarna av profeterna och imamerna. Eftersom dessa heliga personligheter är guider och vägvisare för mänskligheten, de agerade själva i enlighet med sharia lagstiftningen och praktiserade de bästa av moral på ett sådant sätt att människans fullkomlighet personifierats i dem. Dem uppmanade folket att ha samma tro och moral. Tyvärr har vi än idag inte förstått profeterna och imamerna helt och inte heller deras koncept. Vi ser dem som änglar eller robotar som är programmerade att inte synda. Vi måste inse att Profeterna och imamerna är människor som oss, deras handlande och agerande var inom mänskliga ramar förutom deras mirakel. De gjorde inget extra. Deras moral och attityd slog höjderna av vad människan kan uppnå när det gäller moral. Dem visade detta för oss, för att bevisa för oss människor att även vi kan nå dessa höjder av moraliska karaktär ifall vi följer deras fotspår. Profeterna och imamerna är förebilder för oss, tyvärr idag, så fort du påminner någon om vad en profet eller imam gjorde, så får du kommentaren: ”Jämför du mig med Profeten(S) eller?”

Därför så kommer allas trosuppfattningar, lagar, moral och karaktärsdrag vägas och bedömas i enlighet med profeternas och imamernas förutsättningar, eftersom de anses vara vågen av gärningar. Detta framgår också från hadither också.

Imam Jafar Sadiq(A) säger i tolkning till versen:

21:47]  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

[21:47] På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar

”Det är Profeterna och deras efterträdare.”

Imam Sajjad, som är vår fjärde imam säger: ”Ali är de troendes mästare och gärningarnas våg.”

Profeten(S) säger: ”Jag är vågen av kunskap, Ali är dess två vågskålar, Hassan och Hossein är dess snöre, Fatima är kopplingstången mellan dem och imamerna efter Hassan och Hossein kommer vara kriteriet för erkännandet av deras vänner och deras fiender.”

Därför kan också profeternas och deras efterträdare tolkas som balansen och vågen för att väga handling av befolkningen i samhället. Om man reflekterar en stund finner man att den andra teorin återgår till den första. Eftersom varje profet och dennes efterträdare är personifieringen, fullkomligheten av trosföreställningen, moralen och den goda karaktären i religionen så är de vågen och självaverket kriteriet för att väga trosuppfattningar, gärningar och religionens lagar. Varje persons gärningar kan därför vägas i den och han kommer belönas och straffas utifrån detta. I vägningen placeras personens trosuppfattning och handlingar i en vågskål och i den andra vågskålen placeras alla trosuppfattningar, moraler och religions lagar.

Från vissa koraniska verser kan man förstå att de inte finns bara en våg, utan flera vågar.

[7:8]  وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[7:9]  وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

[7:8] Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål [med goda handlingar] väger tungt; [7:9] förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt, de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar.

I dessa verser poängteras vikten av saldon vid vägning som vissa människor kommer ha, antigen tyngt eller lätt. De konstateras att varje person kommer ha ett antal vågar. Ayatollah Ibrahim Amini(HA) säger, kanske är det så att trosuppfattningen vägs i en våg, medens moral i annan och gärningarna i en tredje våg. Då skulle det vara så att varje tro kommer vägas mot den korrekta tron, varje handling kommer vägas mot de rättfärdiga handlingarna och moralen kommer vägas mot god moral. De betyder då varje person skulle ha ett antal vågar.

Tyngdheten och lättheten i vägskålen uppnås i denna värld genom vilken trosuppfattning du har, vilken moral och gott uppförande du har, vilken karaktär du har. En som har korrekta trosföreställningar är i själva verket upplyst och en som har stark tro är mer upplyst. Detta gäller även god moral och fina seder, goda gärningar, dyrkan och andra välgörande handlingar som är tillfälliga och som består endast av uppriktighet och goda avsikter, detta kommer anta en naturlig själslig form som är upplyst och själslig polerad med starka människliga aspekter vilket gör att vågskålen blir tung.

Å andra sidan, den som har oäkta trosföreställningar, dålig moral och onda gärningar gör själens natur till mörk och skrämmande, hans mänskliga aspekter försvagas och det de djuriska aspekterna stärks så mycket att det ibland antar formen av en köttätande djur och vågskålen blir därför lätt.
Alla dessa handlingar, reaktioner och förändringar sker i denna värld och inom en själv, men han är själv omedveten om dem, tills domedagens slöja tas bort från hans ögon.

[86:9]  يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

[86:9] den Dag då [hjärtats] innersta vrå skall granskas
Han kommer se allt med sina egna ögon. På den tiden kommer han se ifall hans vågskål är lätt eller tung.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *