Vad menas med helvetets och paradisets metaforer i Koranen?


Sallam Aleikum ärade syskon!

Till en början bör vi definiera vad paradiset respektive helvetet är för något.

Paradiset betyder Allahs välbehag över sin tjänare och därför så visar han sitt välbehag över sin tjänare där genom olika obeskrivna och oändliga favörer som vi inte ens kan tänka oss. Eftersom den Allsmäktige Allah(SWT) som har allmakt och inte kan beskrivas med ord vill visa sitt välbehag då kan vi inte ens tänka oss vad Han kan erbjuda.

Helvetet betyder Allahs vrede över sin tjänare. Vad är det vackraste som Allah(SWT) är känd för? Det är hans omfattande barmhärtighet och nåd. När en tjänare berövas denna barmhärtighet och nåd, när Allah(SWT) vill inte se dig längre, vad finns då kvar?

Därför säger Imam Ali(A) i Dua Kumail:

O’ min Gud, min mästare min Beskyddare, min Herre! Antag att jag skulle vara tålig mot (min) separation från Dig? Och antag att jag skulle vara tålig mot hettan från Din eld, hur skulle jag då berövas att se in i Din ära?

Helvetet är således den plats där de trotsiga och envisa individerna hamnar i och där Allah(SWT) visar sitt missnöje över dem. Helvetet är också en plats där en tjänare rengörs inför paradiset.

Likt en diamant som ur sitt tidigare stadium var en kolatom som sammanpressats under hårda omständigheter blev till sin nuvarande ädla form, är helvete också en plats där personen rengörs. Ingen kan komma in till paradiset hursomhelst annars skulle det vara emot Gud den allmäktiges rättvisa. Om klubbar som Stureplan inte släpper in vem som helst tror du att Paradiset som är de troendes boning får vem som helst träda in? Allah(SWT) rengör sin tjänare vid olika situationer från dödsögonblicken, graven, barzakh till domedagen och helvetet så att han kan komma in till paradiset. Beroende på hur mycket individen syndat kan straffet bli mer eller mindre.  Dock finns det några som förblir i helvetet för evigt.

När vi förstått vad paradiset och helvetet är uppstår följande fråga, men vad är dessa beskrivningar?

Vi måste se ur Koranens kontext. Koranen kom vid en tid då det var fint att man hade det ena och det andra. Koranen talade delvis på deras nivå och delvis på andra generationers nivå, därför kan du hitta att vetenskapliga upptäckter som sprickan i månen, att den nämndes i Koranen för 1400 år. Dem som levde med Profeten(S) visste inte om det, dem hade inte förutsättningarna till att åka till månen.

Utifrån denna aspekt kan man förstå att Koranen använder sig av metaforer för att få en inre bild så att tjänaren förstår eftersom Guds välsignelse i paradiset inte kan beskrivas. När du hör en hadith som säger till dig att en egenskap hos paradisets frukter är att vid varje tugga av ett äpple blir sötman godare och mer delikat så är det något vi inte kan tänka oss hur den frukten är. Det är för att Guds välsignelse inte kan räknas.

Koranen säger: [16:18] Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.

Det finns andra metaforer som kan nämnas här, Koranen säger: [51:47] VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.

I den arabiska versen använder Allah(SWT) ordet ”Aydina” vilket betyder händer, men betyder det att Allah(SWT) har händer? Nej, det är dock en metafor. Därför kan inte vem som helst tolka Koranen hur den vill. För den som gör det kommer hamna i svåra omständigheter och kommer tolka Koranen fel. T.ex. kolla på wahabiternas/salafiternas tolkning, dem tror på att Allah(SWT) har händer, fötter etc. Dem har förkroppsligat den Allsmäktige som vars väsen inte kan uppfattas av sinnena. Profeten(S) sade: ”Den som tolkar Koranen baserat på egna åsikter, förbereder en plats för sig själv i elden (helvetet).”

Därför säger Koranen till oss att fråga Ahl al-Thikr.

[16:43]Fråga Ahl al-Thikr, om ni inte vet det.

Vilka är Ahl al-Thikr? Innan vi behandlar det låt oss ta ett enkelt resonemang. Ifall du skriver en bok och senare efter trycket så finner du att någon förspråkar ett misstolkat koncept i din bok. Det konceptet han/hon förspråkar chockerar dig eftersom du menade något helt annat. Vad jag vill säga är att du som person, som skapelse kan skriva en bok och i den boken kanske du skriver något som kan misstolkas av andra. Vem är den som kan klargöra denna misstolkning mer än dig? Ingen.

Därför är det samma sak med Koranen. Inte vem som helst kan tolka Koranen, Koranen har sina ”egna” tolkare som den beordrar oss att gå till ifall vi inte förstår. Det är dess ”Ahl” (tillhörande). Dess tillhörande kan inte vara vem som helst. Det kan inte vara Profetens sahaba (kompanjoner) eftersom dem tolkar alla på sitt sätt, och visa räknar till och med dem som sett Profeten(S) som sahaba. Därför faller detta koncept. Det mest hållbara konceptet som logiken, Koranen och haditherna accepterar är att Koranen har dess folk som kan tolka den och det är Ahl al-Thikr. Ahl al-Thikr är ingen annan än Profeten(S) och dem heliga Imamerna(A).

Det är därför om du ser på Ahl al-Baits(A) skola och Sahabas skola så finner du att i Ahl al-Baits(A) skola så finner man en enhetlighet dvs. Imam Ridha(A) som är flera generationer efter Imam Ali(A) inte säger något som skiljer sig från Imam Ali(A), dem är ljus över ljus som Koranen säger. Medens i Sahaba skolan kan du finna skildrade meningar mellan sahaba kring en viss tolkning.

Fi amman illah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *