Shirk – Den största synden – Del 4

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/shirkdel4.mp3]

Ladda ner: Shirk.del.4.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-02-25

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Sallam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

De var en gång en persisk kung som byggde en bassäng och ville fylla den med vatten. Tyvärr så var det i dåtiden inte som idag att man kopplar en vattenslang till en kran för att fylla bassängen med vatten. Utan det fanns vattenbärare (saqa’on) som hade bägare (qirba) som var som en slagspåse. Man fyllde dessa bägare med vatten och sålde det till folket.

Kungens rådgivare sade till kungen: “Vi har ungefär 10 000 vattenbärare i landet, vi bjuder in dem alla en helgdag och ber dem alla att komma med vatten till kungens bassäng och på så sätt kommer bassängen att vara fylld med vatten inom en timma”.

Så kungen gjorde reklam och alla vattenbärare blev intresserade och skulle komma. En av vattenbärarna tänkte att om han istället för att bära den tunga vattenbägaren fylld med vatten istället fylla den med luft och “visa”(riya) att han fyllt den med vatten. Han tänkte då att ingen kommer märka eftersom han kommer visa att han slänger vatten tillsammans med de 10 000 vattenbärarna.

Rätt så tänkte den andra vattenbäraren på samma sak och den tredje, den fjärde etc.

Då dagen kom och alla skulle slänga vattnet i bassängen så sade den ene vattenbäraren till den andra: “Häll din vatten först”. Kungen blev irriterad och sade: “Varför häller ingen av er vattnet i bassängen?”.
Då sade kungens rådgivare: “Alla bägare är tomma, de är endast fyllda med luft!”.

Vi har slutligen har kommit till den sista föreläsning i denna föreläsnings serie som behandlar Shirk – Den största synden. Vi har med Guds hjälp behandlat 4 stadier av 5. Och under denna föreläsning skall vi behandla detta femte stadiet.

När man har förstått Allahs essens och sedan fått en inblick av Hans attribut och efter detta börjat handla för Gud och sedan börjat lyda Allah så kommer vi till stadiet av ”Tawhid och Shirk i dyrkan”.

För att vi skall vara mogna nog för att abstrahera och tag emot det gudomliga ljuset och välsignelser som regnar i överflöd från Allah. Dessa välsignelser som inte kan beskrivas, som Koranen säger [32:17] Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar. För att vi skall tag emot dessa skatter krävs det att vi skall rena oss själva. Som vägledning och hjälp skickade Han profeter och imamer som föredöme och lät dem hjälpa människan i denna stig. Syskon liksom att diamant bildas genom kol så har Allah förelagt att dyrkans effekt skall rengöra själen från smuts och lysa upp all mörker. Detta för att en tjänare efter att han rengjort sig själv kan abstrahera dessa gudomliga ljus och kan ta emot dem, för att nå andliga stadier.

Men Allah har lagt vissa villkor för att vi skall tag emot ljuset. Det viktigaste villkoret är ren och uppriktigt avsikt, som de kallas på arabiska ikhlas. En handling som inte innehar ren avsikt förr inte människan nära Allah och inte dessvärre för denna handling människan bortom från Allahs närhet. Koranen har vid fler talet Koraniska verser betonat för oss vikten av ren avsikt och har även påbjudet oss till att ha ren avsikt i våra handlingar.

Vi kan t.ex läsa:[7:29] Och [Han vill] att ni lägger in hela er själ i all andakt och anropar Honom med uppriktig tro.

Allah säger även i en annan vers: [18:110] Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!

Av dessa verser kan vi få en slutsats att en som gör riya, skryter, begår shirk. Att en som söker andras nöje i sin dyrkan än Allah begår shirk. Indirekt faller man då i Guds vrede och straff när man gör riya. Vare sig man begår en dyrkans handling som är obligatorisk (wajib) eller rekommenderad (mustahab), vare sig handlingen är full av riya helt eller ifall det den är delad dvs. att man gör en handling för Gud men samtidigt också visar riya för andra, så faller man ändå.
Profeten säger(S): ”Jag fruktar för er mest den mindre shirk (shirk ul-asghar). Någon frågade Profeten(S): ”Vad är shirk al-Asghar?”. Profeten(S) sade då: Det är riyah, när Allah skall belöna sina skapelser för deras gärningar på domedagen, talar Han till de som begick riya ”Gå till de som ni sökte deras behag när ni handlade i livet, låt se ifall de kan belöna er för era gärningar”.

Shahid Dastghaib nämner en väldigt tyng hadith i boken ”Greater Sins” gällande riya mina syskon. De återberättas att någon frågade Profeten(S) hur frälsning kan nås på domedagen? Han(S) svarade; ”De skulle endast vara om man inte lurar Allah. Men om någon försöker lura Allah, kommer han själv att bli lurad av Allah för sitt svek. Och Allah berövar honom tron. Om han förstår så bedrar han sig själv. Personen frågade Profeten(S) då: ”Hur kan man lura Allah?”. Profeten sade: ”Genom att en person uppfyller alla sina religiösa plikter men hans mål är att behaga andra och få deras nöje, frukta därför Gud och avstå från riya, därför att det är shirk.

Syskon lyssna på detta, Profeten fortsätter och säger: ”På domedagen kommer den som gör riya att kallas med fyra titlar ”O’Kafir, O’Syndare, O’Den svekfulle, O’Förlorare. Dina gärningar har upphävts och belöning för dem är förlorad. Idag har du ingen värd som helst. Gå och sök belöningen för dina handlingar från dem som du sökte deras välbehag”. Allahu Akbar mina syskon, de kommer en dag då Allah ber oss att ta ut våra handlingar (handlingar som är rena med avsikten till Allah och inte riya) från våra bägare, kommer ni ihåg berättelsen i början, men där hittar vi tyvärr inget ifall vi har riya.

Allah säger i den heliga Koranen:
[25:23] وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا
“Och Vi skall se på det som de (tror sig) ha åstadkommit och vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar” (25:23)

Syskon en sanning som man inte uppmärksammar oftast gällande riya är att man tar sig tillbaka till jahilya tiden, ignoransens tid. Detta genom att man söker någon annans behag än Gud. För Imam Ali(A) säger så vackert: ”Allah har skickat Profeten Mohammad(S) för att ta ut sina tjänare från tillbedjan av folk till tillbedjan av Honom”. Dvs. att Profeten(S) skickades för att människorna skall sluta tillbe varandra och istället tillbe Allah. När man tillber Allah så vill man ha hans välbehag inte någon annans. Syskon även om man gör jihad, dvs. kriga för Gud och har riya i detta kommer detta inte accepteras. Jag kom ihåg en berättelse, som jag hörde en gång, de återberättas att en man hade stupats i ett av Profetens(S) slag. Profeten(S) sade, ”Att denna man är åsnans martyr (shahid ul-himar)”. Man frågade ”Varför?”. Profeten sade: ”Detta pga. att denna man har vid flera slag avstått från att delta i slagen men när fienden tog hans åsna. Så kom han till fältet med målet att få tillbaka sin åsna.” Det finns hadither att läsa men ifall man söker.

Syskon den som begår riya förlorar utöver det andra livet även detta liv. Gud kommer avslöja hans dåliga avsikter i slutändan. Men den som har en ren avsikt kommer få Allahs välbehag i detta liv och nästa liv. Även inom fiqh så bör man göra tawbah och ta om/upprepa dyrkans handling ifall man gjort riya i den. Syskon om ni kommer ihåg så nämnde jag i en av föreläsningarna att de viktigaste att sluta synda. Pga. att man genom synd så förstör man det man har byggt upp. Återigen mina syskon får kommer här ett tips. Handla med kvalité och inte kvantitet, dvs. Allah bryr sig inte om våra handlingar är lika mycket som berg men är fulla av riya. Han accepterar en liten handling för Honom.

Imam Sadiq(A) säger: ”Den som söker uppriktigt Guds välbehag i en liten handling kommer Allah att låta den lilla handlingen komma till uttryck i större skala. Men om någon utför så mycket handlingar för människornas välbehag, att han fysiskt blir trött och utmattad av uppvaknade nätter kommer hans gärning att reduceras till en smula av Allah och manifesteras för människor.”

Ifall man begår riya i världsliga tingen har inte våra rättslärda sagt att det är förbjudet(haram) men dock skall man helst avstå från det även då. Detta pga. att man blir påverkad av denna sjukdom och utvecklar den. Samt genom världsliga ting kommer den få ett starkare fäste.
Den respekterade vetenskapsmannen Faiz al-Kashani skriver i sin bok,”Muhajjatul Baidha” att människor använder sig av fem typer av riya i olika handlingar.

(1) Kroppsliga Riya (2) Riya i skönhet och klädsel (3) Riya i tal (4) Riya i handlingar (5) Riya i olika passiva slag.
Tänkte snabbt nämna dessa då man kan lägga till dem på minnet.

1. Kroppslig riya från religiösa aspekter kan vara att man uppvisar sig vara mager och smal så att folk kan tycka att denna person är mager pga. rädsla av Gud och ens brist på närning. Samt pga. att man ber kvällsbönen och fastar. Eller t.ex att man inte kammar sitt hår och framgår som en upptagen person som inte bryr sig om detta liv och inte har tid. Kroppslig riya från världsliga aspekter kan vara att man visar sin kropps muskler, eller snygga kropp eller fräschhet och hygien framför folk.

2. Riya i skönhet och klädsel från religiösa aspekter kan vara som t.ex att man trimmar sin mustasch då man visar att man följer profetens sunnah eller t.ex att när man går ut så har man en böjd huvud mot marken för visa kyskhet eller kanske att ha värsta sujud märken på pannan eller varför inte trasiga och grova kläder som tecken på zuhd. Riya i skönhet och klädsel från världsliga aspekter kan vara t.ex att man tar på sig dyra kläder och märkes kläder för att få folks uppmärksamhet.

3. Riya i tal från religiösa aspekter kan vara t.ex att man gör dhikr och rör på läppen, eller att man ger råd till folk samt att man lägger upp Koran verser och hadither som bekräftar ens talan. Bland annat kanske man påbjuder gott och förbjuder ont framför folk och visar tecken av irritation av folks arrogans. Riya i tal från världsliga aspekter kan vara att man visar sina kvalitéer framför folk så att man framgår som viktigt person, typ VIP. Eller kanske att man visar sin åsikt i varje ämne, så att folk upptäcker ens beredda kunskap.

4. Riya i handlingar från religiösa aspekter kan vara att man läser långa suror av Koranen framför folk, förlänger sin sujud och ruku och uppvisar sin ghosh i bönen. Eller kanske visar sig vara religiös i olika aspekter inom religionen som att han gör wajib och mustahab handlingar etc. Riya i handlingar från världsliga aspekter kan vara att man köper dyra saker framför folk för att visa sin förmögenhet eller att fixar flera måltider och bjuder folk hela tiden för att visa sin rikedom.

5. Riya i olika passiva slag från religiösa aspekter kan vara att en individ närvarar i religiösa träffar, där lärda finns, eller att individen umgås med urefa etc. eller att man bjuder lärda till sitt hem för att visa ens nära band med dem, samt att man bjuder ett antal individer samtidigt, så att de kan bevittna detta. Ett annat exempel kan vara en lärare som söker fler och fler elever så att folk kan se honom som en viktig person. Riya i olika passiva slag från världsliga aspekter kan vara att en individ besöker viktiga personer som härskare, folk som innehar status.

Detta vara några få exempel, men syskon man måste förstå att riya beror på personens avsikt. Med andra ord alla sådana handlingar som en person utför likt dem vi nämnde beror på ens avsikt. De är rekommenderat att följa profetens sunnah, man skall vara hygienisk, ha rena kläder på sig, man skall umgås med lärda, man skall ha sujud märke etc. De är inte riya så länge avsikten är uppriktig till Allah. Så de jag nämnde är ingen manual för att se ifall en person gör riya. Jag hoppas verkligen att ingen av oss här går runt och checkar ifall en individ gör dessa handlingar och kallar honom för skrytmåns.

Med detta avslutar vi denna föreläsnings serie, med att be för våra syskon som kämpar i fälten i dessa hårda stunder, våra syskon i Libyen, Bahrain, Yemen, Jordanien, Irak, Palestina, Libanon, Afghanistan, Marocko, Syrien och resten av den islamiska världen behöver våra böner vid dessa hårda tider för att kunna besegra förtrycket och orättvisan som härjar i deras länder. De behöver vår hjälp, de behöver våra böner låt oss inte vara snåla i att be till dem, de rekommenderas att man under dessa dagar läser Dua Ahl al Thughor av Imam Sajjad(A) som finns översatt i duaa.se.
Vi får inte heller glömma den islamiska republiken i Iran i våra böner, då dessa revolutioner som äger runt nu är tack vare existensen av den islamiska republiken. Tack vare den gudomliga islamiska revolutionen i Iran så har våra muslimska syskon blivit mer vaksamma.

Vi får framför allt inte glömma den viktigaste önskan nämligen att be för vår Imam Mahdis(A) återkomst och välstånd. Samt så får vi inte glömma att be för Seyyed Mosa Sadr(HA) återkomst och välstånd.
I boken Vårtider som är översatt av Den väntades vänner nämns följande: I en tradition återberättas det att Imam Sadiq(A) sade: ”Våra efterföljare (Shia) är mer tålmodiga än oss ty vi har tålamod över vad vi vet medan de har tålamod över vad de inte vet.” Därför mina syskon så krävs det att vi är tålmodiga under dessa tider och håller fast vid Koranen och Ahl al Bait(A).

Höj era händer mina syskon så att vi tillsammans läser Dua al-Faraj!

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *