Ledarskap: Från Koranen, Sunnah och Logiken

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/ledarskapfrankoranensunnahochfornuft.mp3]

Ladda ner: Ledarskap.fran.Koranen.sunnah.och.logiken.mp3(Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-11-26

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Introduktion

Pris och lov tillkommer den som skapade himmeln och dess folk och jorden och dess folk. Pris och lov tillkommer den som skapade allt levande. Pris och lov tillkommer den som skapade människan av jord och sedan blåste av sig i henne och gav henne liv och hjärna. Hjärnan som Han lovade vid sin höghet och skönhet att döma. Han skapade människan och sade att Han kommer prova henne i det lilla och det stora. Han gav henne en fri vilja. En vilja som människan kunde använda för Gud eller för shaytan, en vilja som människan styrde och bestämde över, en vilja som kräver att människan skall använda sitt förnuft, intellekt, fundering, hjärna och tanke för att se sanningen. En vilja som hjälper människan att skilja mellan ljuset och mörkret, sanningen och lögnen, rätt och fel.

Därför lovade den Barmhärtige att döma människan genom hennes hjärna, hjärnan som hon kunde söka efter sanningen med. Hjärnan som hjälper människan att gå mot ljuset och lämna mörkret. Men något finns i människan som får henne att blunda för sanningen, och trotsa herren av Universum. En fiende som finns inom oss, som vi vet men känner inte. En fiende som får oss att trotsa vår Skapare, en fiende vars styrka är obegränsad och vars svaghet är obegränsad. Kanske läsaren tror de Shaytan men jag säger; Nej, de är al-nafs el amara bel su, (det beordrande jaget) som Koranen säger i Sura 12 vers 53, Människans inre driver henne mot det onda (och ingen går fri från detta) utom den som min Herre i Sin nåd förbarmar sig över. Denna fiende kan lära shaytan olika sätt att trotsa Allah och få människan att lyda den.

Denna fiende skall vi strida mot hela tiden och aldrig ge upp. Ger vi upp ockuperar den hjärtat, styr viljan och öppnar dörrar för Shaytan, där han kan få människan att trotsa Allah och låta människan bli en slav till hans begär. Kämpar vi mot den är den lydig och shaytan är då krossad. Imam Ali (A) sade; Varje människa har en shaytan. En hörare sa; Abal Hassan då har du också en shaytan. Imamen svara; Jag har en shaytan men jag besegra den, men hos andra människor, har shaytan besegrat de.

Imam Ali (A) säger också; Människans första front är hans inre, besegrar han den, besegra han allt. En annan sak som är värd att nämna är att varje gång en människa kommer nära Allah, så blir Shaytan starkare. Därför skall människan vara stark i sitt inre så att han kan prisa Allah med rent hjärta och handla med ren avsikt.

Början av sökning

Islam är den sista sanna gudomliga religionen och det sista gudomliga budskapet. Denna tynga och mäktiga budskap och uppdrag som skulle spridas kom genom en profet, den bästa och sista profeten, den rena och heliga profeten nämligen Profeten Mohammed ibn Abdullah(S)

Denna människa som kallades innan uppenbarelsen den sanne, den trogne. Denna människa som kom med det gudomliga miraklet nämligen den heliga Koranen. I 23 år kämpade och spred den heliga Profeten(S) det gudomliga fredliga budskapet Islam. Under dessa 23 år uppgick det 70 krig och slag, krig som var försvar, som inte startades av Profeten(S) utan av hans fiende. Slag som minoriteten var Profetens(S) anhängare och majoriteten var hans fiende, och trots detta så segrade Profeten (S).

Före och efter att Profeten(S) tågade in i Mecka och muslimerna segrade fanns det hycklare som Koranen beskrev. Hycklare som hade ett mål redan från början. Hycklare som ville spela roll bland muslimerna och som ville styra över folket. Som vi talade i introduktionen om det beordrande jaget. Det beordrande som kunde styra över människan. Hycklarna levde nämligen bland muslimer, deras yttre var stabilt men deras inre var smutsig, som Koranen säger i Sura 63 vers 4 När du ser dem kan du få ett gott intryck av deras yttre och du lyssnar på dem när de talar. (I själva verket är de lika andefattiga) som uppstöttade trästockar, och (i sin rädsla och osäkerhet) tror de att varje rop (från mängden) är ett hot mot dem. De är dina fiender, (Muhammed); – var därför på din vakt mot dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!

Dessa hade ett mål, de ville ha status i det muslimska riket. De ville lura muslimerna med deras yttre. Koranen kom därför med verser som varnade muslimer och frågeställde vad de skulle göra om Profeten(S) dog som följande vers talar om; MUHAMMED är ingenting mer än ett sändebud och (andra) sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? (3:144).

Denna vers tros av visa muslimer att de är en fråga andra ser den som en sak som kommer hända. Allah den barmhärtige skulle besvara denna fråga men först skall vi gå genom en punkt.

Fördjupningen

Imam Sadiq (A) säger; Varje hadith ni hör eller läser stöds av Koranen, se därför om den stöds av koranen, om den inte gör det, lägg den åt sidan.

Här kommer två exempel för att förklara vad hadithen vill tala om.

Profeten (S) säger i en hadith, som ber människan att lyda sina föräldrar. I Koranen finns det ett stöd till detta, nämligen i vers 23 i Sura 17 säger Allah; Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga “Äh” till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt.

Profeten (S) säger; Fatima är en del av mig, den som skadar henne, skadar mig och den som skadar mig, skadar Allah. Denna hadith stöds också i Koranen, om man letar med förnuftet och söker hittar man följande vers som stödjer hadithen, och versen säger; Säkerligen, de som motarbetar GUD och Hans budbärare, straffar GUD med en förbannelse i detta livet, och i Livet Efter Detta; Han har preparerat för dem ett skamfullt straff. (33:57)

I dessa två exempel ser man att hadither stöds från Koranen. Nu skall vi se vad Allah besvarar det muslimska folket. I verserna 55-56 i Sura 5 säger Allah; Era beskyddare är inga andra än Gud och Hans Sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalat allmoseskatten och som böjer rygg och knän (inför Gud). De som söker skydd hos Gud och Hans sändebud och de troende, dessa Guds trogna är det som (till sist) skall vinna seger.

Här nämns tre beskyddare, den första är Allah, den andra är Profeten Muhammed (S), men vem är den tredje? Koranen namngav inte denna person men den gav detaljer. I de flesta betydelsefulla Koran tolkningar hos sunni och shia säger de att den tredje beskyddaren är Ali ibn Abi Taleb(A).

Argument och motargument 1

Frågan: Här kommer man till en punkt, som de flesta fastnar på, nämligen varför namngav inte Koranen den tredje personen?

Svaret: Bönen som är en av de viktigaste pelarna inom Islam, en pelare som är en grund till Guds lydnad och tro och enhet. Varför namngav inte Koranen de 5 bönen tillfällen, alltså subuh, duhr, asr, magreb och isha eller varför namngav inte Koranen hur många enheter de innehåller? Dessa frågor besvaras av Profeten (S) eftersom han är Guds sändebud och det är han som tolkar Koranen, för han talar alltid sanningen som Koranen säger i Sura 53 i vers 3-5 Och han talar inte av egen drift. Nej, (det är) uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom.

Detta betyder att Profeten talar sanningen och handlar med sanningen och att han är felfri. Därför så nämner hadith talare en översättning och tolkning av denna vers och händelse, som är följande, Abu Thar berättar:

Jag gjorde min bön med Guds sändebud (S) och det var Dhuhur. En fattig man bad om pengar i moskén och ingen gav honom något. Den fattige tog upp sina händer mot himmeln och sa:

”O’Allah vittna att jag frågade dig i Din sändebuds moské och ingen gav mig något”.
Ali (A) var i bönen och gjorde roko och han hade en ring i sin högra hand, den fattiga mannen kom fram och tog ut ringen från hans (A) hand och den heliga Profeten (S) såg situationen, när Profeten(S) var färdig med bönen tog han upp sitt huvud mot himlen och sade:
”Min bror Mosa (A) frågade dig:”O Allah Jag vill ha någon som hjälper mig att prata, Haron min bror…låt han vara min hjälpare i mitt uppdrag….”
O Allah Jag är Mohammed (S) din profet… gör en ledare från min familj Ali (A) min bror …” profeten (S) var inte klar med sin dua då Ängeln Gabriel(A) plötsligt dök upp skickad från Allah och sade: ”Grattis till det som Allah har givit till din bror(A)”. Den heliga profeten frågade: ”Vad är det Han givit honom (A) ängeln Gabriel (A)?”
Allah har befallt din Ummah att lyssna på sina ledare tills domedagen. Och Allah har uppenbarat till dig: ” Era beskyddare är inga andra än Gud och Hans Sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalat allmoseskatten och som böjer rygg och knän (inför Gud). (5:55)

Denna hadith har kommit från följande historiska källor:

Abu Thar Al Ghaffari har sagt detta i följande samlingar: Shawahid al tanzil vol. 1, Alkashf wel Bajan, Altethkire, Kaf Al Shaf och många andra källor…*

Men förutom Abu Thar Al Ghaffari så är det andra som har berättat samma händelse.

Al Magdad ibn Asud, Abu Rafih Al Qibti, Ammar ibn Jasir, Ali Ibn Abi Taleb(A), Abdullah ibn Salam, Abdullah Ibn Abbas , Jabir Bin Abdullah Al Ansari, Anas Bin Malik

En annan händelse som överensstämmer med denna Koran vers och betonar den tredje beskyddarens status är händelsen vid Ghadir khom. Idag firar flera muslimer minnet av Ghadir Khom händelsen.  Jag kommer inte gå in i detaljer kring händelsen men händelsen är att Allah beordrade Profeten(S) att han skulle utse Imam Ali(A) som sin efterträdare efter honom. Två punkter som bör klargöras här snabbt. Ordet mowla som Profeten(S) använde kan betyda flera saker. Men för att betona den betydelsen av ordet Mowla , att Imam Ali(A) är den sanna beskyddaren av muslimerna efter Profeten, och att han har större auktoritet över muslimerna än de själva, så frågade Profeten(S): ”O’Muslimer har jag inte större auktoritet över er än ni har över er själva?” Då sade muslimerna: ”Ja, O’Guds Sändebud.”. Här lyfte Profeten(S) Imam Alis(A) hand högt och framför alla de närvanrade muslimer och sade: ”Den vars jag är mowla, mästare och beskyddare över, är Ali hans mästare, O’Allah var fiende mot den som är fiende mot honom, och stöd den som stödjer honom.”

De som vill läsa mer om händelsen finns det att läsa i Imamali.se

Den andra punkten är att visa ser denna händelse som än berättelse som shia hittat på. Främst hörde jag det av en wahabi föreläsare som prata kring detta. Låt oss anta att händelsen var en saga som shia skapat, som vissa säger. Då är min fråga till den som förnekare händelsen och säger att de är en saga, varför återberättar över 100 sahabi i denna händelse i sunni böcker? Varför återberättar flertalet tabin denna händelse i sunni böcker? Varför återberättar flertalet tabin av tabin denna händelse i sunni böcker? Varför återberättar dem kända sunni ulema denna händelse i deras böcker? Varför? Om detta är en saga som shia skapat, skulle inte alla dessa ha nämnt händelsen. Allamah al-Amin, Må Allah vara nöjd över honom, Må Allah belöna honom för det arbetet han har gjort. Han behandlade denna händelse om Ghadir Khom i sin välkända bok ”Al-Ghadir” som är på 11 volymer. Denna bok tar upp allt med Ghadir händelsen att göra och där nämner han hur många sahaba, ulema, tabin, poeter som återberättat denna händelse från sunni böcker. Han går också igenom källorna noggrant och gör det klart för läsaren. Personligen har jag inte denna bok tillhandla men den finns i datorn. Ayatollah Murtdaha Qazwini säger så vacker kring denna bok, han säger: ”Alla shia bör skaffa denna bok och ha den och läsa den. Om dem inte har pengar så låna den. Läs den boken om ni vill lära känna till wilayah bättre!”

Fortsättningen av fördjupningen

Argument och motargument 2

I introduktionen berättade jag om det beordrande jaget och hur den kan skada människan och spela stor roll när hon ska handla och uppföra sig.

Fråga: Då kommer en till frågeställning här, är Ali (A) ren? Tänk om han begår misstag, hur kan han vara beskyddare då?

Svar: Denna fråga ville Allah besvara också och ta bort all tvivel genom att uppenbara en vers som vi kallar för Ayat ul-Tathir. Denna vers säger; ”Sannerligen vill Allah att all form av smuts ska drivas bort från er, å husets folk, och rena er fullständigt” (33:33). Hadith talare och Koran översättare och tolkare är enade att följande personer ingår i Husets folk, Profeten(S), Fatima(A), profetens dotter, Ali ibn Abi Taleb(A) och hans söner Hassan(A) och Hossein(A).

Detta kan man bland annat hitta hos den kände sunniske hadith berättare Al-Termidi i hans sahih. Denna tolkning av versen om vilka personer det var är en enad sak bland muslimerna. Detta tyder också på att Ali ibn Abi Taleb (A) är rättfärdigt och felfri människa.  Visa muslimer tror att även Profeten(S) fruar ingår i denna vers. Inom shia islam så tror man inte på det. Pga. flera orsaker bland annat att Koranen använde den klara och starka termen för att urskilja Profetens(S) fruar från denna kontext genom att säga ”Inma”.

Vidare tyder det också att Ali ibn Abi Taleb (A) är en rättvis och sann beskyddare. Åter till verserna 55-56 i Sura 5 som säger; “Era beskyddare är inga andra än Gud och Hans Sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalat allmoseskatten och som böjer rygg och knän (inför Gud). De som söker skydd hos Gud och Hans sändebud och de troende, dessa Guds trogna är det som (till sist) skall vinna seger.”

Dessa beskyddare är då som Koranen och Hadith säger är Allah och Profeten (S) och Ali ibn Abi Taleb (A), sedan fortsätter versen och säger att de som följer de och söker skydd hos dem är vinnare. Vidare så hittare man också en hadith som stödjer detta, Profeten (S) sade: Min Gud Har beordrat mig att stänga alla dörrar utan Alis dörr.
Detta står i Alskasais Alnisai 13, Mostedrek Alsahihein Lilhakim Alnisabori 3, Altirmizi 13.

Fortsättningen av fördjupningen

Argument och motargument 3

Fråga: Men här kommer en tanke- och frågeställning till varför följer inte majoriteten av muslimer Ali ibn Abi Taleb (A) efter Profeten, trots att dessa hadither och Koran tolkningar tyder på att han är den sanna gudomliga utvalda efterträdaren efter Profeten?

Svar: Svaret till denna fråga är lång, men skall dela denna fråga i kommande punkterna.

1. Vi kan börja med att se vad Koranen säger om ett folk är majoriteten.

I Sura 23 vers 70 säger Koranen; Sanningen är något som de flesta av dem avskyr.

I Sura 36 vers 7 säger Koranen; Men (Guds) dom över de flesta av dem måste bli verklighet – de vill inte tro.

I Sura 25 vers 44 säger Koranen; Eller tror du att de flesta av dem lyssnar eller att de använder sitt förstånd? Men de är inte bättre kreatur, nej, de har ännu oklarare begrepp om vägen (än kreatur)!

I Sura 2 vers 100 säger Koranen; Är det inte så, att när de sluter ett förbund och lovar upprätthålla det, struntar en del av dem alltid i det? Faktum är, att de flesta av dem inte tror.

I Sura 2 vers 249 säger Koranen; De som tänkte på att möta GUD sa, “Många små arméer har besegrat stora arméer med Guds lov. GUD är med dem som ihärdigt håller ut.”

Som vi ser och läser i Koranen, så spelar inte majoriteten någon roll när det gäller om sanningen.

2. Majoriteten av muslimerna följer versen 38 i Sura 42 där Koranen säger; Deras angelägenheter avgörs efter lämplig konsultation emellan dem, och av våra gåvor till dem ger de (till välgörenhet).

Denna vers har blivit tolkad att muslimerna skall välja deras ledare men versen menar angelägenheter emellan människorna, liksom privata, inte ett sånt gudomligt beslut och sak. Allah kan väl inte överlämna ett sånt viktigt beslut till människor som begår synder och är inte rättfärdiga, han kan väl inte tillåta att sitt sista och bästa budskap skall skötas av människor, då detta kan misskötas, och att Profeten Muhammed (S) är den sista profeten. Detta accepterar varken förnuftet eller intellektet och detta accepteras inte heller av Koranen, Sunna och Hadith. Sedan är det också att inom shia islam så anser man att Imamat är av Usol al-din, religionens tronspelare, medens sunni anser det vara av furu el-din, religionens trosgrenar. Och man har olika tolkningar och innebörder kring detta.

3. Det finns skillnader mellan en troende muslim (praktiserande muslim) och en vanlig muslim. En vanlig muslim är en muslim men är inte en troende muslim, men en troende muslim är en vanlig muslim och en troende muslim, det vill säga båda.

För en vanlig muslim så räcker det med att säga tro bekännelsen, det vill säga, Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud. Men vad säger Koranen om dessa två ställningar alltså en troende muslim och en vanlig muslim. I Sura 49 vers 14 säger Koranen; ÖKENARABERNA säger: “Vi har blivit troende.” Svara (dem Muhammed): “(Ännu) är ni inte troende – säg hellre: ‘Vi har underkastat oss Guds vilja’! Ännu har inte (sann) tro vunnit insteg i era hjärtan.

Denna vers tyder på att de finns någon skillnad mellan en vanlig muslim och en troende praktiserande muslim. Vissa under Profetens(S) tid blev muslimer för ett speciellt skäll inte för att de insett sanning och dessa spelade stor roll när Profeten(S) dog, då de ville ha någon slags status i det muslimska riket.

En punkt som är också bra att tillägga är att en troende letar efter sanningen som han vore hungrig och vill ha mat. De djupa med det är att ändå om den troende muslimen var shia muslim, så letar han efter sanningen, kanske shia är fel och detsamma när det gäller sunni muslimen. Lättare sagt att han besvarar alla frågor som står framför honom och söker sanningen. Medans en vanlig muslim inte bryr om detta och kommer därför ställs de tillfråga om det i domedagen. För att han kanske följer mörkret (lögnen) och då är hans rättighet att söka efter sanningen, för Allah gav honom hjärnan.

4. Vi kan ta en blick och se vad som hände efter Profetens död, i den kände sunniske hadith berättaren Al-Bukhari i sin Sahih, hittar man en dörr som heter “Förbud av återberättandet av hadither”, där hittar man att vissa ville bränna hadither som var skrivna och de brändes en del. Man hittar också att majoriteten av den muslimska ummah (folket) slutade återberätta hadither för de hotades med att piskas och plågas, men de fanns bara visa som återberättade hadither och var inte rädda, så som Ali ibn Abi Taleb (AS).

5. Varför ser vi att efter Profetens(S) död så sköte Ali profetens sak, exempel som hans testamente, lösningar av problem, besvarandet av frågor inom Islam med mera? Självaste Omar ibn al-Khattab sa; Utan Ali skulle Omar lida.

6. Profeten provade sina anhängare innan han dog, han sa; Följ Usamas arme, den som inte följer honom Må Allah förbanna honom. Vi kan läsa att en del av Profetens(S) anhängare stannade kvar och följde inte Profetens order.

Avslutning

Stor del av dagens muslimer läser inte islams bakgrund och historia, utan nöjer sig med att de är födda som muslimer. Oftast ser man två opraktiserande muslimer som diskuterar islam. Detta orsakar oftast problem. För både är inte pålästa och svarar av egen vilja. Deras diskussion sker utan källa, utan bara av vad de hört. Sådana personer utnyttjas oftast när det gäller att skapa splittring och fitnah mellan muslimerna. Vi ser att oftast den påläste förstår och begriper det han talar och säger, samt när han skall presentera islam så ger han en bild av hela Islam så att den går in i hjärtat. Helt enkelt en vackrare bild än vad vissa muslimer ger.

Det som vi ser i dagens islam, som oftast binds till terrorism är inte självaste islam, utan det är hycklarna som gömmer sig bakom islam. Ordet jihad som börjar bli skrämmande när visa icke troende hör det. Fast de inte vet att jihad är något som inte bara betyder krig, utan jihad kan betyda att styra sin kyskhet, lust, begår, självkontroll med mera.

Och om det är krig så tillåter inte jihad mördandet av barn och kvinnor, och inte heller dödandet av oskyldiga civila människor. Utan de är de människorna som finns i slagfältet, det vill säga armen som det gäller. Jihad har också sin situation, det vill säga sin tid och plats.

Ordet terrorism har också blivit missförstådd av många på många viss, det vill säga att vissa anser att det är terrorism om man skyddar sitt land mot ockupation och försvarar den. Dagens “moderna” median som styrs av det sionistiska amerikanska styret försöker förstöra islams bild. Det vill säga att göra ordet islam = krig, blodbad, död med mera.

Detta också att de sionistiska styren betalar vissa och har betalat och skapat en hel sekt inom islam som jobbar på att förstöra Islams bild. En sekt som döljer sig bakom islams namn. En sekt som är från Yazid ibn Muwaijahs avkomma, Yazid som mördade Profetens dotter son, Hossain, och försökte dölja detta bakom islam med att kalla sig för dåtidens Khalif (ledare). Hossain var inte ute efter khilafatet utan han ville höja sanningens ord, han ville ta bort förtryck och rädsla som denna tyrann hade skapat, han ville lysa upp islams bild igen efter att Yazid hade kvävt den med sitt förtryck, tyranni och diktatur. Och här ser vi hans avkomma komma tillbaka igen för att förstöra islams bild. Islam som gav människan rättigheter, islam som räddade människan från mörkret, islam som betyder fred. Tack vare sådana hycklare terrorstämplas ordet islam och vissa är rädda av dess anhängare (muslimer) och ser mer på att Islam är en blodig religion.

Låt oss ta islam från Profetens Hushåll och se tolkningen där. Hos Profetens Hushåll hittar vi svar till alla problem och frågor och den rätta tolkningen till den heliga Koranen. Låt oss se jihad hos Profetens Hushåll, kanske läsare säger vart? Profetens Hushåll gjorde jihad med kunskap, genom att förbluffa människans förnuft med de eleganta kunskaperna. Imam Hossein(A) som gjorde jihad mot förtryck och lät ett historiskt slag som ännu lever bland folket, som kallas “blodet som segrade över svärdet” eller Imam Baqir(A) och Imam Sadiqs(A) jihad som gav ripan för kunskap inom djupa ämnen som kemi, fysik, astronomi och teologi med mera eller Imam Alis jihad i sitt rike genom att släcka fattigdomen och släcka arbetslösheten, det plus mera.

Det som jag vill säga som avslutning av denna föreläsning är att varje människa har en rätt mot säg själv att söka efter sanningen, för som Profeten(S) sade; Sök efter kunskapen från vaggan till graven.
Denna föreläsning är endast en liten bild av imamat. Rekommenderar att man läser boken Imamat – Islamisk ledarskap av Ayatollah Makarem Shirazi(HA) som finns översatt av Den Väntades Vänner.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

One thought on “Ledarskap: Från Koranen, Sunnah och Logiken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *