Shirk – Den största synden – Del 1

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/shirkdel1.mp3]

Ladda ner: Shirk.del.1.mp3(Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-10-29

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Introduktion:

Denna föreläsning kommer vara en fortsättning av tidigare föreläsningar, där vi talade om ”Början mot en förändring” och där vi tog upp syndernas påverkan på oss och beskrev lite djup gående kring ämnet. Sedan övergick vi till att tala om ”Shiat Ali” i den andra föreläsningen och där vi talade om vilka det är och hur dem skyddar sig mot synd. Slutligen kom vi in i en introduktion till jihad al-nafs. Där vi definierade dess koncept utifrån den heliga Koranen och sunnah. Fortsättningen av Jihad al-nafs introduktionen skulle komma att handla om att beskriva taqwa, men eftersom syskonen redan bidragit med att tala kring ämnet på ett elegant sätt, bättre än vad jag kunnat uttrycka mig på så går vi in på att beskriva vissa synder.

I boken al-Thonob al-Kabira, Greater Sins som är skriven av Shahid Dastghaib, där han rankar de olika synderna så placerar han synden shirk som den första och största synden. Shirk eller polyteism, att sätta någon annan vid sidan av Gud. Det är den största synden som finns inom islam och detta enligt vad Profeten(S) och Imamerna(A) talat om. Denna synd är enlig Imam Sadiq(A): ”Den största av de stora synderna”.

Beviset att denna synd är den största synden är att den är oförlåten, Allah säger i den heliga Koranen:
[4:48]  إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا
[4:48] GUD FÖRLÅTER inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder;  (se även 116 i samma sura)

Från denna vers förstår vi att alla synder kan förlåtas utan att man tillsätter någon annan vid sidan av Gud. Givetvis är Tawbahs port öppen här ifall man ångrar sig uppriktigt.

Det finns flera Koran verser och hadither som betonar vikten av att man skall akta sig från Shirk. Eftersom syndens storhet är klart hos muslimerna och bland annat så läser man detta också i religionskunskap i skolan när man talar om islam. Så går vi vidare till att diskutera de olika nivåerna som shirk innehåller.

Kanske man ställer sig frågan; Varför skall vi göra det? Jo, pga. kunna beskydda oss själva från att inte falla i denna synd som den heliga Koranen säger: [4:36] TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Samt för att lära känna synden bättre och för att förstå den mer djupgående.

Motsatsen till Shirk (polyteism) är Tawhid (monoteism). Tawhid är ju islams första och viktigaste tron pelaren. Därför så är Tawhid och Shirk varandras motpoler. Varje en av dessa motpoler innehåller därför olika nivåer. Shahid Dastghaib delar därför upp dessa motpolers nivåer i fem olika kategorier:

1) Tawhid och Shirk i Allahs essens.

2) Tawhid och Shirk i Allahs attribut

3) Tawhid och Shirk i handlingarna

4) Tawhid och Shirk i lydnad

5) Tawhid och Shirk i dyrkan

Vi kommer inte kunna gå genom alla dessa fem nivåer idag. Utan vi kommer behandla punkt ett och två inshaAllah.

1.   Tawheed och Shirk i Allahs essens:

Gällande första nivån som lyder ”Tawheed och Shirk i Allahs essens”:

Betyder det att man skall tro på Guds essens att Han är den ende, den evige, Han är början och Slutet, att Han är den absoluta existensen och att allt existerande är beroende av Honom vare sig det är känt eller dolt. Han är skaparen av det kända och det dolda. Inget är likt honom, han kan inte begränsas till materia och våra intellekt kan inte uppfatta hans väsen. Han är större än vad vi kan uppfatta. Allt härledds från Honom, den heliga Koranen säger: [4:78] Säg: “Allt är från Gud.”. Detta säger emot vissa religioners hypoteser att de finns en god Gud och en ond Gud.

Imam Ali(A) säger i Nahj ul Balagah: Han kan inte ses av ögat av en åskådare, men ögat som inte ser Honom kan inte förneka honom medan sinnet som bevisar hans existens inte kan uppfatta honom. (Predika nr 49)

Shirk i denna nivå är att helt enkelt tillsätta någon annan vid Hans sida. Som t.ex kristna. Inom kristendomen så tror på treenigheten, fader, sonen och den heliga anden. Koranen kritiserar sådant genom att säga:
[5:73] De som säger: “Gud är den tredje av ett tretal” förnekar sanningen – ingen annan gud finns än Gud, den Ende

Tron på Treenigheten är inte unikt för de kristna. Hinduer och buddhister tillskrivs också till detta.

Inom denna nivå av shirk räknas även idoldyrkandet. Vissa idoldyrkare tror på olika gudar. Vindens gud, vattnets gud, luftens gud etc. Koranen kritiserar även detta sägandes:
[12:39] Vad är rimligare – [att tro på] gudomligheter av många olika slag eller [att tro på] den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt.

2.    Tawhid och Shirk i Allahs attribut

I den andra nivån som lyder ”Tawhid och Shirk i Allah attribut”. Tawheed i Allahs attribut. Det innebär att de verkliga gudomliga attributen som hör till Allahs väsen och som är monoteistiska och som inte kan bli flerfaldiga till exempel som den levande, den allvetande, den kunnande är attribut som tillhör Allah och är specifika och absoluta för Honom.

Shirk i detta fall är att man till exempel lägger någon vid sidan av Allah gällande Hans attribut. Att man anser att de finns flerfaldiga absoluta källor än Honom gällande Hans attribut och inte att man anser att Han är källan av just det attributet.

Vi måste skilja en sak här, att visa attribut kan skapelsen reflektera och tillämpa till en viss grad eftersom vi är begränsade och de attribut som Allah innehar är oändliga. Därför kan man inte tillskriva en attribut till sig själv för då blir det shirk. Men ifall man tillskriver en attribut till sig själv med tron att den ursprungligen är från Allah, dvs. att man reflekterar hans attribut till en viss grad. T.ex. kan man säga så här: Ahmed har kunskap, man har tillskrivit att Ahmed är en som vet. Men man kan inte säga att Ahmed har den absoluta kunskapen och vet nutiden och framtiden. Ahmed är ju begränsad.

Imam Khomeni(A) förklarar detta begrepp i boken Ljuset inom mig som finns översatt av Den Väntades vänner, han säger:

Det kan med enkelhet begripas av alla att alla existerande ting är ett tecken och namn av Allah(SWT). Vi kan säga att hela världen är Guds namn. Men fallet med detta namn skiljer sig från namnen givna till vanliga ting. Till exempel, om vi vill ange en lampa eller en bil till någon, nämner vi dess namn. Samma sak gör vi när det gäller människor eller Zayd. Men detta är uppenbarligen inte möjligt i fallet av Väsendet som har oändligt storslagna egenskaper.

Vidare säger han:

Om en existerande sak är begränsad, är det en möjlig-existerande sak. Eftersom Guds existens är oändlig, bör Han uppenbarligen besitta alla storslagna egenskaper, för om Han saknade blott en enda egenskap, skulle Han vara begränsad och som sådant en potentiell existens. Skillnaden mellan en potentiellt existerande varelse och en essentiellt-existerande varelse är att den senare är oändlig och absolut i alla avseenden.

Vidare syskon om man läser det stycket som kommer härnäst och reflekterar kring det, så kommer man förstå shirk i denna nivå, han säger: Om alla storslagna egenskaper av den essentiellt-existerande varelsen inte var oändliga, skulle inte denna varelse vara den essentiellt-existerande varelsen och källan till all existens.

Dvs. om de finns flerfaldiga som delar den absoluta attributen skulle inte Allah vara Källan och detta skulle ses som shirk.

En viktig sak är också att alla de goda egenskaperna hos skapelsen är från Allah. Sann tawheed är då att beakta att alla de goda egenskaperna är från Allah. Shahid Dastghaib säger:

Det är vår övertygelse att alla de kvaliteter som profeterna och imamerna besatt gavs till dem av Allah. De kom inte att förvärva något av dessa kvaliteter på egen hand. Snarare Allah har skänkt dem överlägsen kunskap, karaktär, makt och perfekt moral och upphöjd position.

Vad man kan säga också här är att allt existerande inte har kommit till stånd på egen hand utan är beroende av Allah.

Då frågar man säg själv, man vad har detta med Shirk att göra?
Jo, det viktig att vi förstår att de egenskaper och kvaliteter som vi har är inte våra egna och att vi inte kan förvärva kvalifikationer utan gudomlig hjälp.

För hur många gånger yttrar vi och skryter vi om oss själva ibland i glömskan och andra gånger medvetet genom att säga. ”Min styrka, min kunskap, min rikedom, min avsikt etc. En muwahid alltså en monoteist tillskriver inte sig själva sådana egenskaper utan han säger: min kunskap som Allah skänkt mig eller min styrka som Allah gett mig, min rikedom är från Allah”.

Därför ser vi i många fall i den heliga Koranen när Profeterna eller Guds vänner gör något gott så tillskriver de den goda kvalifikationen till Allah till exempel genom att referera till ”Bi ithna illah” med Guds hjälp.

Man kan vara en som tror på Guds Enhet om ens ord och handlingar båda är i överensstämmelse med varandra. En sådan person är ödmjuk och vördnadsfull när han talar till sin Skapare och fruktar ständig för att synda genom att inte visa tacksamhet. En annan utmärkande egenskap hos en sådan person är att han aldrig blir glad när andra prisa honom.

Imam Ali(A) säger i sin predika där han beskriver al-muttaqin, de Gudsfruktiga, så säger han:

“När någon av dem prisas, säger han:” Jag känner mig själv bättre än andra, och min Herre känner mig själv bättre än mig. O’Allah gör inte med mig enligt vad de säger, och gör mig bättre än vad de tycker om mig och förlåt mig för (de brister) som de inte vet. ”
(Nahjul Balagha Predika 192)

En sann troende, en monoteist åsätter inte någon partner till Allah och berömmer inte heller någon på det sätt som Allah får beröm. Varje dag säger en troende vid upprepade tillfällen, “SobhanAllah” [Ära (enbart) till Allah]. Detta innebär att han inte anser det lämpligt att berömma någon eller något utom Allah. Och när han säger “Alhamdulillah” (Beröm är endast till Allah) innebär det att alla lovord är unikt för Allah bara. Ingen är mer förtjänt av beröm och förhärligande än Honom.

När en person blir en sann Muwahhid anser han inte att de finns någon sann innehavare av absoluta kvaliteter, utan att alla dessa kvalifikationer är beroende av Allah som bara Han är den absoluta och som är oberoende av skapelsen. Den heliga Koranen säger:

[35:15] Människor! Inför Gud är ni de fattiga och Gud är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.

Det är anledningen till varför fromma människor avstår från att prisa sig själva och även berömma andra för den delen. Imam Ali(A) har nämnt i den tidigare nämnda predikan al-Muttaqin, att vi måste också avstå från ord, som innebär att människan är självständig och är oberoende från Allah samt tillskriva unika attribut som tillhör Honom. Till exempel bör man inte säga, “jag har sådana och sådan kvalifikationer.”

Det återberättas att en man kom till Profetens(S) hus och knackade på dörren. Profeten(S) frågade ”Vem där?”. Personen svarade: ”Jag”. Profeten(S) kom då ut och sade: ”Vem var det som sade ”jag”? Låt det bli känt för honom att förutom Allah är ingen annan kvalificerad att använda detta ord. Det är Allah som säger om sig själv, ”Jag är kraftfull, jag är oemotståndlige”.

På grund av detta blev Qarun mina syskon en polyteist, för att han vågade säga att allt han hade kommit till besittning berodde på hans kunskaper i alkemi. Den heliga Koranen säger:

[28:76] Qaarun hörde till Moses folk men han uppträdde övermodigt mot dem [alla]. Vi hade nämligen skänkt honom sådana rikedomar att hans skattkistor skulle ha känts tunga till och med för tio starka män eller ännu fler. Och hans landsmän sade till honom: “Skryt inte [med dina rikedomar]; Gud älskar inte skrävlare!

[28:77] Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna.”

[28:78] Han svarade: “Det [jag äger] har jag fått tack vare mina kunskaper [och min klokhet].”

Allahu Akbar Så när Qarun gjorde sig till själv till medbrottsling genom hans högmod och yttrande om gudomliga attribut, svarade Allah i samma vers,

[28:78) Visste han inte att Gud har låtit tidigare släkten gå under, som ägde mera makt och samlat större [rikedomar] än han? Men de obotfärdiga, trotsiga syndarna behöver inte tillfrågas om sina synder.

Senare ser vi att Qarun inte kunde rädda sig själv från undergången, trots att han påstod sig ha styrka och kraft. Därför måste vi förstå att alla kvalifikationer och attribut är beroende av Allah och att det är Han som är den oberoende av skapelsen, Han innehar de absoluta attributen.

Nu var det inte meningen när föreläsningen påbörjades att vi skulle gå genom politik men under skrivningen så dök reflektioner upp och eftersom islam och politik är beroende av varandra så kommer här ett tillägg att dessa Koran verser är en nål på stormakternas ögon och då menar jag mot USA högmodighet, Israels skryt, Västvärldens skryt om deras styrka och kraft. Låt de veta att de en dag liksom Qarun och Faroa och Sovjet unionen kommer att falla och detta kommer ske inshaAllah snart! Inte bara de, utan även deras medhjälpare. Denna kapitalism och materialism som härjar över oss idag och skryter och sprider fördärv och fruktan bland människorna kommer en dag att falla.

Vi såg 2006 hur de arroganta, högmodiga, skrytmånsarna Israel fick en örfil av Rijul illah av Guds män! En sådan örfil kommer snart alla dessa stormakter som har näsan högt att få. Koranen nämnde att de fanns tidigare släkten som hade större makt och som föll och låt därför alla dessa förtryckare och högmodiga makter veta att de en dag kommer falla.

InshaAllah skall vi nästa gång diskutera de resterande nivåerna.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *