Introduktion till jihad al-nafs

[audio: http://www.azan.se/ljud/f%C3%B6rel%C3%A4sningar/haydar/jihadalnafs.mp3]

Ladda ner:  Introduktion.till.jihad.al.nafs.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-09-10

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

[91:1] VID SOLEN och dess [bländande] sken,
[91:2] och vid månen, när den lånar dess ljus!
[91:3] Vid dagen, när den gör [jorden] synlig,
[91:4] och vid natten, när den sveper [världen] i mörker!
[91:5] Vid himlen och Den som har rest dess [valv],
[91:6] och vid jorden och Den som har brett ut dess [yta]!
[91:7] Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla],
[91:8] och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.
[91:9] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ],
[91:10] men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.

Denna föreläsning kommer som titeln förut språkar att handla om introduktion till Jihad al-Nafs, det vill säga det innerliga kriget eller kampen mot sig själv för Gud skull. Vi kommer således att tala om ämnet och introducera det genom koran verser så att vi närmare förstår vad det betyder. Det kanske blir en del Koran verser som kommer citeras men dessa är viktiga så att vi förstår tyngden och vikten av det vi skall tala om.

Den heliga Koranen har påpekat att människan är i en resa och att han inte har blivit skapad för nöjes skull samt att han skall återvända till Allah i slutändan. Flera Koran verser yttrar sig kring detta, till exempel säger:

[23:115] Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?”

Eller [96:8] till din Herre måste alla återvända.

Eller annan koran vers som lyder: [84:6] [då skall] du, människa, som under ditt mödosamma liv [på jorden] alltid hade din Herre för ögonen, [då skall du] möta Honom!

Dessa verser säger oss egentligen att återvändo till Allah, för att möta honom, är självaste syftet och målet med människans skapelse. Följande koran vers bekräftar denna sanning, sägandes:

[18:110] Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!

Allah har även sagt i den heliga Koranen: [10:7] De som inte ser fram mot mötet med Oss och som är nöjda med [vad de kan uppnå i] detta liv och slår sig till ro med detta, och de som ställer sig likgiltiga till Våra budskap – [10:8] de skall ha sin hemvist i Elden, [lönen] för deras handlingar.

Nu när vi har förstått och insett genom koran verser att människan är i en resa och att målet i hennes resa är Allah, så uppstår en frågeställning: Hur skall människan uppfylla eller förverkliga sitt mål? Och vilken väg är det som leder oss till ett möte med Allah(SWT)?

För att besvara frågan bör vi förstå att Allah har skapat människan och har förutbestämt att människan skall beprövas, därför säger Koranen:

[67:2] Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste.

Denna Koran vers tyder på att allting i vår existens, från skapelser är verktyg för att bepröva människan, och från denna ståndpunkt gav Allah människan den fria viljan, att han skall välja sin egen väg och hur han vill ha det, den heliga Koranen säger:

[76:3] Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

En annan vers säger även tydligare: [18:29] Säg: “Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den.”

Här uppstår en sanning och det är om en individ lyckats stå på den väg som tar honom till målet som han blivit skapad för är han vägledd och om han inte lyckats stå på den rätta vägen så är han vilseled. Från denna viktiga utgångspunkt ber därför människan, i hans 5 dagliga böner, Allah att:

1:6] اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
[1:6] Led oss på den raka vägen –

Detta på grund av att den bästa och kortaste vägen till målet är just al-Sirat al-Mostaqim, (den raka vägen) och har människan ingen tawfiq att följa denna väg, är han utan tvekan vilseledd, och det spelar ingen roll hur snabbt människan går ifall han inte är på den rätta vägen, kommer han bara att bli allt mer avlägsen från målet.

Därför har Imam Sadiq(A) påpekat detta och sagt: ”Att handla utan visdom, är som en person som går utan någon väg, ju mer han går och ju snabbare han går blir han allt mer avlägsen”.

Då uppstår ytterligare en fråga; Vad är den raka vägen som en resande skall gå på för att nå sitt mål och nå Allahs närhet och möta Honom?

Koran besvarar denna fråga sägandes:
[3:31] Säg [Muhammad]: “Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Samt så säger Koranen: [33:21] I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.

Då framgår också en sak och detta är att alla profeter och främst vår profet, Profeten Mohammad(S), Profetlängdens sigill och den sista bland budbärarna, alla dessa var vägledda av Allah att följa den raka vägen (sirat al-Mostaqim), den heliga Koranen säger här:
[6:84] som Vi vägledde [liksom] Vi förut väglett Noa. Och bland hans efterkommande var också David och Salomo, Job och Josef, Moses och Aron – så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta – [6:85] och Sakarias och Johannes, Jesus och Elia – alla hörde de till de rättfärdiga – [6:86] och Ismael och Eliasa, Jona och Lot – var och en av dessa har Vi satt högre än alla [övriga] skapade varelser – [6:87] [dem] och andra bland deras förfäder, deras efterkommande och deras bröder. Vi utvalde dem och ledde dem till en rak väg. [6:88] Sådan är Guds vägledning [som] Han skänker dem Han vill av Sina tjänare.

Från detta framgår det, att den raka vägen som tar oss till Allah är genom att följa Profeten Mohammad(S). Och följet av att följa den heliga Profeten(S) förverkligas inte om vi inte som Koranen säger: [59:79] Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er;

Dvs. allt som Profeten(S) ber oss att ta vid och följa skall vi göra och allt som han ber oss att lämna och inte följa skall avstå från. Detta på grund av att Profeten(S) inte talar av egen drift som den heliga Koranen säger:

[53:3] Och han talar inte av egen drift – [53:4] nej, [det är] uppenbarelsens ord,

Nu när vi har förstått att, för att följa den raka vägen bör vi följa Profeten(S), så låt oss se vad Profeten(S) säger till oss. Profeten(S) har specificerat för oss hur vi skall följa honom så att vi följer den raka vägen och når vårt mål, samt för att slippa följa vilseledning. Han(S) sade i en hadith som erkänns både bland sunni och shia, sägandes: ”Jag lämnar efter mig två dyrbara ting, om ni följer dessa kommer ni inte att vilseleddas efter mig, Guds bok, ett rep som är sträckt från himmeln till jorden, och mitt hushåll (Ahl al Baiti(A)), de kommer inte att separeras från varandra, tills de båda återvänder till mig vid floden i Paradiset, så se över hur ni skall ta hand om dem”.

Här förklarar Profeten(S) tydligt för oss, att den som räddas från att vilseleddas är den som håller fast vid Koranen och Ahl al Bait(A) tillsammans. Därför så säger man i duaa:

O min Herre och Gud, skänk mig kännedomen om Dig, för om DU inte skänker mig kännedomen om Dig, så kommer jag inte ha kännedom om Din Profet [Mohammad(S)];
O min Herre och Gud, skänk mig kännedomen om Din Profet(S), för om DU inte skänker mig kännedomen om Din Profet(S), så kommer jag inte ha kännedim om Din Hujja (bevis [Imam Mahdi(AJ)];
O min Herre och Gud, skänk mig kännedomen om Din Hujja(AJ), för om DU inte skänker mig kännedomen om Din Hujja(AJ), har jag vilseletts från min religion!

Det som då räddar människan från att vilseleddas och följa vägledningen i den raka vägen är kännedomen om Allah, Profeten(S) och Guds bevis som finns i varje tid och generation, i vår tid är det Imam Mahdi(AJ).

Det finns ytterligare en sanning kring människan som är väldigt lysande och som Koranen bevisar för oss:

[95:4] Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad [95:5] men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta,

Denna koran vers är verkligen kunglig, den säger oss att människan är skapad i bästa skepnad och därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta. Det säger nämligen oss en väldigt viktigt mening. Jo, när människan är nu i den lägsta graden i detta liv bör han inte sträva för att stiga upp från denna låga nivå? Hur skall han då stiga upp? Jo, när människan har upptäckt och insett sitt mål och vägen till målet, är det då som han börja kämpa för att ta sig upp. Därför säger den heliga Koranen: [35:10]De goda orden stiger upp till Honom och Han förhöjer [värdet av] varje god handling.

Syskon det viktigt att poängtera att denna uppstigning inte är en fysisk uppstigning, att man till exempel går upp på en kulle, utan denna uppstigning som vi talar om är den andliga uppstigningen. Som Koranen säger gällande Profeten Idris(A) [19:57] och Vi upphöjde honom till en hög värdighet.

Det vill säga denna uppstig är inte fysiskt utan de är en uppstigning som upphöjer oss till att nå Allahs närhet, en andlig uppstigning. Från denna aspekt upptäcker vi att den heliga Koranen och återberättelser från Profeten(S) säger till oss, för att vi skall stiga upp behöver vi ett rep. Därför säger den heliga Koranen: [3:103] Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina (rep) och låt er inte splittras!

Låt oss stanna här syskon och fråga oss själva, Vad är detta rep eller räddningslina för något som den heliga Koranen uppmanar oss att greppa fast vid? Vad menas här? Om vi kära syskon återgår till hadith thaqlain, som återberättas av både sunni och shia, för att veta vad detta rep är för något och vad som menas med det? Så sade den heliga Profeten(S) i sin ökända predika i Masjid al-Khaif under hajjat al-wada, sista valfärden, så sade han: ”Jag lämnar efter mig två dyrbara ting, den stora tyngden den Heliga Koranen och den lilla/mindre tyngden mitt hushåll, mitt Ahl al Bait(A), dessa är räddningslinan/repet från Allah som är sträckt mellan er och Allah den Allsmäktige, när än ni håller fast vid dessa kommer ni inte att vilseleddas.”

Detta är rätt mäktigt, Profeten(S) förklarar för oss att Koranen och Ahl al Bait(A) är ett rep och inte två skilda rep. Dvs. att man inte kan hålla fast vid det ena och lämna det andra, eftersom båda innehar en enda sanning. Men den enda skillnaden mellan dessa två är att Ahl al Bai(A) är den talande Koranen och att den heliga Koranen är den tysta Ahl al Bait(A). Därför så kan vi läsa Imam Sadiqs(A) kommentar gällande denna vers:

[17:9] Denna Koran vägleder till den bästa vägen,
Här säger Imam Sadiq(A): den vägleder till Imamen.

Från denna punkt förstår vi också vad de troendes mästare, Imam Ali(A) menar med: ”Det där är den tysta boken och jag är den talande boken”. Det betyder inte att Imamen(A) talar för Koranen utan det betyder han är manifestationen av den heliga Koranen och därför så återberättas en hadith från både sunni och shia där Profeten(S) säger: ”Ali är med Sanningen och Sanningen är med Ali, den följer honom var än han vänder sig”. Detta betyder att vart än Imam Ali(A) går och vänder sig så är sanningen med honom, detta pga. att han är den talande Koranen, att han är den levande manifestationen av Guds bok bland människorna och i deras liv.

Från denna ståndpunkt förstår vid vad som återberättas i tolkning av al-Ayashi gällande vad Imam Sadiq(A) sagt: ”Den raka vägen (Sirat al-Mostaqim) är de troendes mästare (Imam Ali(A)) frid vare med honom”. Och även vad Imamen(A) menar i al-Mani, där han säger: ”Vägen till att känna Allah, är två vägar, en väg i detta liv och en väg i nästa liv, vad gäller detta livets väg så är det att följa sin tids imam, den som känner honom i detta liv och följer hans vägledning och har honom som ett gott föredöme, kommer passera genom den andra vägen i det andra livet, som är en bro över helvetet. Den som inte känner imamen i detta liv, kommer hans fot att glida och halka i nästa liv, dvs. över helvetets bro, och kommer hamna i helvetet.”

Imam Sajjad(A) säger: ”Det finns ingen slöja mellan Allah och hans Bevis, och inte heller något skydd, vi är Guds dörrar och vi är den raka vägen och vi är hans Ayebet elmeh, vi är tolkarna av hans uppenbarelse och vi är pelarna för hans enhet (tawheed) och vi är hans hemlighet”.
Allahu Akbar vilka tunga ord!

Slutligen mina syskon, när vi nu har förstått att människan är på resande fot mot Allah, kämpandes för få komma nära Honom och för att möta Honom, har vi också förstått att förr att vi skall uppnå detta krävs det att vi går på den raka vägen (sirat al-Mostaqim). Den raka vägen som tar oss till vårt mål och som är Koranen och Ahl al Bait(A) och de är den gudomliga räddningslinan som leder oss till den gudomliga närheten och det gudomliga mötet. När vi har nått så långt säger Koranen till oss att vår näring och kost under denna resa är taqwa, Gudsfruktan.

[2:197] men den bästa vägkosten är gudsfruktan.

Imam Ali(A) har sagt:

”Jag råder er Guds tjänare att ha gudsfruktan eftersom det är medel (för nästa liv) och med den återvänder du tillbaka. Medlet tar dig (till din destination) så att du blir framgångsrik vid återkomsten. Den bäste, den som kan få människor att lyssna, är den som har kallat till den och den bäste lyssnaren är den som har lyssnat på den.”

Koranen har vidare också talat om för oss att det bästa transportmedlet för vår resa är nattlig vaka i bön, dvs. nattbönen.

[17:79] Och vaka [Muhammad] under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära.

Allah har även sagt: [73:2] Vaka [i bön] under natten, inte hela, [73:3] men halva natten – eller förkorta denna tid något, [73:4] eller förläng den – och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.

Den heliga Koranen sammanfattar hela denna resa med en enda mening:
[2:156] إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
[2:156] “Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända” –

Slutligen förstår vid att det bästa transportmedlet som tar oss närmare vårt mål och för oss närmare Allah är nattlig vaka och den bästa näringen och kosten som vi kan ha är Taqwa, Gudsfruktan, och att den bästa vägen är Sirat al-Mostaqim. Från denna punkt förstår vi också betydelsen av taqwas tyngd och hur den påverkar människans vardag och varför islam har gett den en sådan hög position. Det är rätt intressant, för då börjar man fråga sig själv vad är taqwa och vad är sanningen bakom den?

I och med att det är sista dagen av månaden Ramadan så avslutar vi denna föreläsning med ett stycke av Imam Sajjads(A) duaa, farväl av Shahr Ramadan, som är översatt av Den väntades vänner och som finns på duaa.se. Där säger Imam Sajjad(A):

Vi säger: Frid vare med dig, O Guds största månad! O Hans vänners högtidlighet!

Frid vare med dig, O mest ädle av åtföljande tider! O bästa av månader i dagar och timmar!

Frid vare med dig, månaden i vilken Förväntningar kommer nära och goda gärningar är utspridda!

Frid vare med dig, kamrat Vars finnande är stort i värde och vars förvinnande plågar Genom frånvaro förutsedd vän vars separation ger smärta!

Frid vare med dig, bekant vars kommande förde med sig Lättnad, följaktligen görande glad,

Frid vare med dig, sökandes föremål före din tid, Sorgens föremål före ditt försvinnande!

Frid vare med dig – Hur mycket och ont vändes bort från oss Genom dig! Hur mycket gott flödade på oss tack vare dig!

Frid vare med dig och på Påbudes Natt Som är bättre än tusen månader!

Frid vare med dig – Hur mycket vi längtade efter dig igår! Hur djupt vi skall längta efter dig imorgon!

Frid vare med dig och på din gåva som nu har blivit olagligt För oss och på din välsignelse gått förbi Som nu har dragits bort från oss!

Slutligen ber vi Allah att acceptera våra handlingar under denna heliga Månad och må han förlåta oss våra synder.
Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *