Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 2

I Guds Namn
Salam Alekom

Imam Hassan(A) inkluderas i många Koran verser mest kända av de är Ayat tul Tathir, vers 33 i Sura 33 där Allah fullkomligt rengör Ahl al Bayt från all sort smuts och förkastning versen säger; ”Sannerligen vill Allah att all form av smuts ska drivas bort från er, å husets folk, och rena er fullständigt” (Den heliga Koranen 33:33).

Denna vers säger oss att de personer som kallas för Ahl al Bayt (Husets folk) är fullständigt felfria (masomin). Enligt hadith källor från både Sunni och Shia är att personerna som menas vid Ahl al Bayt är; Profetens Muhammed(S), Imam Ali(A),Fatima(A), Profetens dotter och hennes två söner Hassan och Hussain.

Eftersom Imamen är felfri enligt ovan stående vers betyder också att han är stöd av Allah den Högste.
I annan vers i den heliga Koranen som också betonar Imam Hassans(A) ställning är Ayat al-Mubahala Som handlar om att Profeten hade skickat bud till de olika religiösa samfunden och uppmanat dem att konvertera till Islam. Ett sextiotal kristna kom från staden Najran i Yemen, ledda av Abdul Masih för att diskutera islam, gud och Jesus med profeten Muhammed.

Då diskussionen inte ledde någonstans och de kristna inte ville ta till sig av Profetens och Koranens ord om Jesus status, så kom versen som uppmanade dem att göra Mubahala.

Den heliga Koranen Sura 3 vers 61: Men vem som än ifrågasätter dig i detta hänseende efter att du fått kunskapen, säg: Låtom oss kalla våra söner, och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, oss och era själva, sen låt oss vara ärliga i vår bön, och be för Allahs förbannelse över lögnarna.

Båda parter drog sig tillbaka för att förbereda sig. De Kristna dök upp på den avtalade timmen och på motsatta sidan dök Profeten Muhammed(S), Hans dotter Fatima(A), hans svärson och kusin Ali(A) och deras två söner Hassan(A) och Hussain(A).

Mittemot de kristna sade profeten: Oh Herre, dessa är mitt Hus folk. De Kristnas högste munk såg spädbarnet Hussain och den lille Hassan och såg Ali och Fatima och sade: ”Vid Gud, Jag ser ansikten, om de bad Gud att flytta på berg från sina platser, så skulle bergen flytta på sig ögonblickligen!”

Oh troende av Jesus från Nasarett, Jag säger eder sanningen, att ifall ni inte lyckas komma överens med Muhammed och ifall dessa personer som kom med Mohammed skulle förbanna eder, så kommer ni att förintas till domedagen!

De Kristna lydde sin munks ord och bad Profeten(S) att ge upp planen på Mubahala och bad honom att om få fortsätta följa sin tro och att betala Jizya (att betala skatt för att man inte var muslim) ( Al Tabari, commentary of the Quran v 2p 192-193)

Här ser vi att Guds sändebud, Profeten Muhammed(S) avstod från att hämta med sig någon av hans fruar eller Sahaba och valde istället Våra Kvinnor som Fatima(A) och Oss själva som Ali(A) och Våra söner som Hassan(A) och Hussain(A). Och Profeten handlar inte och talar inte av egen vilja för sannerligen säger den heliga Koranen i Sura 53 vers 3-5; ”Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom,”

wa Sallam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *