Hajj – Pilgrimsfärden – Del 6

Avslutning
Låt oss avslut med Imam Alis(A) ord om hajj i hans första predika i Nahjul Balagha, där han talar om hajj:
I omnämningen av Hajj (pilgrimsfärden till Mecka)

Och Han [Gud] förpliktigade för er Hajj (pilgrimsfärden) till Sitt Bait al-haram (det helgade Huset (Ka’ba)) vilken Han lät vara qibla (böneriktningen) för människorna som inträder den [i stora massor likt] inträdandet av [törstiga] kreatur [till vattenkällan] och söker tillflykt till den [likt den längtansfulla] tillflykten av duvor [till fristaden][51]; och Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – lät den vara ett tecken av deras ödmjukhet [underkastelse] inför Hans storhet [majestät] och deras bekännelse inför Hans ära, och Han utvalde från sina skapelser hörsammande som besvarade Hans kall, och bejakade Hans ord, och ställde sig i positionerna av Hans profeter(A) och liknade Hans änglar som kretsar kring Hans tron, [intjänandes och sparandes] bevarandes vinsterna [belöningarna] i handelsboden [affären] av Hans dyrkan, och skyndar hos Honom [till] Hans utlovade förlåtelse [benådning]; Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han och upphöjd – lät det [Guds Hus Ka’ba] vara för Islam en fana, och för de tillflyktssökande en fristad; Han förpliktade dess haqq (rätt och sanning), och obligerade dess Hajj (pilgrimsfärd), och föreskrev för er dess ankommande [besök och vallfärdande]; så Han [Gud den glorifierade] – prisad och fri från brister äro Han – sade: ”vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse” [den heliga Koranen 3:97][52].
Detta var en kort serie om Hajj. Tack för att du tog din tid och läste.

Hajj – Pilgrimsfärden – Del 4 

Hemligheten bakom varför hajj är obligatorisk

Vad är hemligheten till att hajj är obligatorisk? I en hadith i Wasail Shia säger Imam Ridha(A) följande:
”Hajj är ett unikt tillfälle att presentera dig själv ödmjukt inför den Allsmäktige och ägna dig helt åt honom för att vinna Hans välbehag och söka närhet till Honom. Det är ett tillfälle för dig att avsätta alla världsliga bekymmer och oro och fördjupa dig helt i att dyrka din skapare och utföra Hans befallningar. För detta tar du avstånd från världsliga nöjen och komfort, bemöter svårigheter och den nyckfulla naturen. Dina uppriktiga ansträngningar att uppfylla de skyldigheter i Hajj belönas med Allah(SWT)s glädje och närhet till Honom, du får otaliga gåvor i denna värld, liksom nästa, din ånger är accepterad och dina synder är förlåtna, dina böner beviljas, detta är en speciell gudomlig favör för individerna som är en del av en stor samling på en enda plats.”
Imamen fortsätter:
“Förutom detta är Hajj en unik möjlighet för muslimer i allmänhet, från hela världen. Det ger en gemensam grund för samverkan mellan muslimer från olika länder på olika nivåer. Individer gynnas finansiellt vara sig de är handlare, leverantörer, återförsäljare eller uthyrare eller tiggare och fattiga som får allmosor. Människor i ett land får förstahandsinformation av de situationer som råder i andra muslimska länder. Sådan interaktion ger medvetenhet om de problem och svårigheter som din muslimska bror står för och kanske öppnar vägar för att utöka hjälpen.”

Hajj – Pilgrimsfärden – Del 3 

Villkor som gör hajj wajib

Villkoren som gör hajj wajib är följande:
–          Balight, dvs. att man kommit till mogen ålder islamiskt.
–          Aql, dvs. ha sunt förnuft.
–          Vara fri och inte någon slav.
–          Är inte tvungen att göra en haram (förbjuden) handling, eller att avstå från en wajib (obligatorisk) handling.
–          Att vara kapabel till att utföra hajj. Det vill säga ha möjligheten.
Definitionen av att vara kapabel
Vad som menas att man skall vara kapabel till att utföra hajj och vem som räknas som den som har möjligheten att utföra hajj, definieras enligt följande faktorer:
–          Att han kan bekosta resan och dess utgifter
–          Att han mår fysiskt bra.
–          Det bör inte finnas några hinder som hindrar honom från att resa för Hajj. Om han är orolig över säkerheten för hans liv, egendom och heder på väg till Hajj, är han inte skyldig att gå för det.
–          Ha tillräckligt med tid för att utföra hajj.
–          Att han måste ha försäkrat bekostnaden för dem som han försörjer. Dvs. säkrat ekonomin för sin fru och barn innan han går.
–          Att han inte skall drabbas av ekonomiska svårigheter eller levnadssvårigheter när han återvänder från hajj.
Det är obligatoriskt för varje muslim att utföra hajj minst en gång i sitt liv ifall följande möjligheterna som nämndes finns. Det är rekommenderat att göra det mer än en gång. Den som uppfyller villkoren av möjligheterna att utföra hajj det året där det är hajj säsong och inte åker, har begått en synd, och en stor synd.  Det är haram att försena det. Och därför måste han utföra det året därpå. Mår han inte bra året därpå och vet med säkerhet att hans hälsa inte kommer tillåta honom, bör han betala någon. Ifall han dör bör han betala någon. Likt bönen ifall du har kvar qatha (missad bön) böner och du avlider måste dem återgäldas, dvs. att man betalar en person som ber dem istället. Samma sak med hajj, så måste en person utföra hajj åt dig ifall du hade möjligheten och inte åkte. Det är däremot väldigt rekommenderat att utföra hajj för en person som avlidit och inte utfört hajj.

Hajj – Pilgrimsfärden – Del 2 

Förmånerna av att åka till hajj

Profeten(S) säger: ”Människor som utför hajj är av tre slag, den första typen är den som har högst ställning. Dessa är dem som får sina tidigare och framtida synder förlåtna och som kommer få beskydd från Allah(SWT) från gravens straff. Den andra typen är den som kommer få sina tidigare synderna förlåtna endast. Den tredje och sista typen är den där deras rikedomar, förmögenheter och barn förblir i säkerhet till de återvänder hem från hajj.”
En beduin kom till Profeten(S) och sade: ”Jag påbörjade en resa mot hajj men kunde inte fortsätta med det, trots att jag är så förmögen, kan du tala om för mig hur mycket jag bör spendera för få tjäna dess Thawab (belöning).”

Profeten(S) sade: ”Ser du berget Abu Qubays (ett berg i Saudiarabien), ifall hela berget omvandlades till rent guld och du fick det. Ifall du skulle spendera hela dess guld för Allahs(SWT) skull, så har du inte uppfyllt belöningen av en hajj!”
Sedan fortsatte Profeten(S) sägande:
“När en person bestämmer sig för att åka till Hajj, efter detta, för varje objekt som han plockar upp och lägger ner belönas han tio gånger och han höjs tio grader. När han stiger på kameln (då dagens transportmedel) får han belöningen för varje steg som nämnts tidigare. När han utför Tawaf i Kaba renas han från alla synder. Efter joggningen mellan Safa och Marwah renas han från synder igen. När han stannar i Arafat renas han från synder igen synder. När han stannar på Masharil Haram renas han från dåliga gärningar. När han stenar satan blir han återigen förlåten synderna. ”
På detta sätt nämnde Profeten (S)  varje steg och fortsatte att säga att personen renas från synder. Sedan sade han(S) till beduinen, “Hur kan du nå den nivå av en som utför Hajj?”
Visa lärda menar att hjärtat poleras och renas hela tiden för varje handling som en person utför i hajj till dess att han renas från sina synder, höjdpunkten av förlåtelsen av synderna sker vid arafat.
Imam Sadiq(A) säger: “Människor som kommer till Hajj och Umrah är Allahs(SWT) gäster. Om de frågar Allah om något, så ger han det till dem, om de kallar på Honom, så svarar han dem. Om de gör förböner för andra så accepterar han det. Om de förblir tysta, så ger Han dem utan att de fråga och för varje dirham (dåtidens valuta) de spenderar på det, kommer han ge dem mångfaldigt.”

​Hajj – Pilgrimsfärden – Del 1

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:
3:97]   وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

[3:97] Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse.
Inledning
Hajj! Hajj är en av tronpelarnas tyngsta pelare och en av huvud anledningarna som kan föra människan närmare Gud och det är den viktigaste plikten och den svåraste av dyrkans handlingarna fysiskt, den som avstår från hajj räknas som jude eller kristen, han kommer isoleras från paradiset och haditherna om hajjs höga favörer och förkastligheten av den som avstår från hajj är mångfaldigt.
Syftet med skapelsen av människan och meningen med livet är att just lära känna Allah(SWT) och att nå höjderna av kärleken till Allah(SWT) så att man njuter av åkallelsen med honom. För att nå dessa höga stadier krävs rening av jaget och discipliner av den, och för att man skall kunna rena sitt jag så krävs det att man håller sig borta från sina begär och hålla dem i styr, samt avstå från det som den uppmanar en att göra. Vidare så behöver du se bortom detta livets förskönade lockelser så att du kan rikta dina sinnen och dina kroppsdelar mot Allah(SWT) och fokusera dem till att handla för honom och att ständigt minnas Allah(SWT) så att du etablerar ett hjärta som tänker endast på Allah(SWT).
Från denna ståndpunkt gjorde Allah(SWT) dyrkans handlingar obligatoriska. Vissa av dessa dyrkans handlingar går ut på att du skall ge pengar, allmossa för Allah(SWT) och det är en sak som drar hjärtat bortom detta livets lockelser och dessa dyrkans handlingar är som Zakat, Khums och övriga Sadaqat. Andra dyrkans handlingar baserar sig på att avstå från begär och det du är kär i som t.ex fastan. En tredje dyrkans handling baserar sig på att du skall minnas Allah(SWT) och rikta dit hjärta till honom och låta kroppen vara upptagen i dyrkan som t.ex. bönen.
Hajj är en blandning av alla dessa dyrkans handlingar fast tyngre. I hajj lämnar du dit land, tröttar ut din kropp fysiskt, du spenderar pengar, du klipper hoppen, du får tåla svårigheter, du förnyar ett avtal med Allah(SWT) , du utför tawaf, duaa, salat. I hajj finns det saker som du måste vänja dig vid som du är ovan med, saker som din hjärna inte kan förstå visdomen av som t.ex. att kasta sten på shaytan i jamarat, att springa mellan de två bergen Safa och Marwa, i dessa handlingar finner man meningen med underkastelsen och fulländningen av ödemjukheten och vördnaden inför Allah(SWT). Dem övriga dyrkans handlingar kan hjärnan förstå meningen med och således blir man vann vid den. Men i hajj finns det saker som du inte förstår meningens ens med men du utför dem plikterna ändå, det är rena underkastelsen.
Under månaden ramadan genomsyras Ahl al Bayts(A) åkallelser av önskan att få en gudomlig lycka (tawfiq) att besöka hajj och inte en gång bara, utan att varje år få möjligheten att åka till hajj.

Hajj – Pilgrimsfärden

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

3:97]   وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

[3:97] Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse.

Inledning

Hajj! Hajj är en av tronpelarnas tyngsta pelare och en av huvud anledningarna som kan föra människan närmare Gud och det är den viktigaste plikten och den svåraste av dyrkans handlingarna fysiskt, den som avstår från hajj räknas som jude eller kristen, han kommer isoleras från paradiset och haditherna om hajjs höga favörer och förkastligheten av den som avstår från hajj är mångfaldigt.

Syftet med skapelsen av människan och meningen med livet är att just lära känna Allah(SWT) och att nå höjderna av kärleken till Allah(SWT) så att man njuter av åkallelsen med honom. För att nå dessa höga stadier krävs rening av jaget och discipliner av den, och för att man skall kunna rena sitt jag så krävs det att man håller sig borta från sina begär och hålla dem i styr, samt avstå från det som den uppmanar en att göra. Vidare så behöver du se bortom detta livets förskönade lockelser så att du kan rikta dina sinnen och dina kroppsdelar mot Allah(SWT) och fokusera dem till att handla för honom och att ständigt minnas Allah(SWT) så att du etablerar ett hjärta som tänker endast på Allah(SWT).

Från denna ståndpunkt gjorde Allah(SWT) dyrkans handlingar obligatoriska. Vissa av dessa dyrkans handlingar går ut på att du skall ge pengar, allmossa för Allah(SWT) och det är en sak som drar hjärtat bortom detta livets lockelser och dessa dyrkans handlingar är som Zakat, Khums och övriga Sadaqat. Andra dyrkans handlingar baserar sig på att avstå från begär och det du är kär i som t.ex fastan. En tredje dyrkans handling baserar sig på att du skall minnas Allah(SWT) och rikta dit hjärta till honom och låta kroppen vara upptagen i dyrkan som t.ex. bönen.

Hajj är en blandning av alla dessa dyrkans handlingar fast tyngre. I hajj lämnar du dit land, tröttar ut din kropp fysiskt, du spenderar pengar, du klipper hoppen, du får tåla svårigheter, du förnyar ett avtal med Allah(SWT) , du utför tawaf, duaa, salat. I hajj finns det saker som du måste vänja dig vid som du är ovan med, saker som din hjärna inte kan förstå visdomen av som t.ex. att kasta sten på shaytan i jamarat, att springa mellan de två bergen Safa och Marwa, i dessa handlingar finner man meningen med underkastelsen och fulländningen av ödemjukheten och vördnaden inför Allah(SWT). Dem övriga dyrkans handlingar kan hjärnan förstå meningen med och således blir man vann vid den. Men i hajj finns det saker som du inte förstår meningens ens med men du utför dem plikterna ändå, det är rena underkastelsen.

Under månaden ramadan genomsyras Ahl al Bayts(A) åkallelser av önskan att få en gudomlig lycka (tawfiq) att besöka hajj och inte en gång bara, utan att varje år få möjligheten att åka till hajj. Continue reading