Du är en del av samhället

[11:117] Din Herre låter inte ett folk gå under på grund av [människornas] synd, så länge deras strävan är att bättra sig och göra rätt [mot varandra](Muslihon). 

I ett samhälle finns Salih (en person som reformerat sig själv) och en Muslih (en person som utöver att ha reformerat sig själv också så reformerar samhället). Allah(SWT) lär oss att ett samhälle kan vara i mörker, fördärv och korruption, ett sådant samhälle är dömt att gå under om inte dess folk, människorna i samhället, strävar efter att reformera deras situation och förbättra den. 

Allah(SWT) definierar för oss att de är inte nog med att du är Salih och bara reformerar dig själv, sedan inte bryr sig om sina medmänniskor eller om samhället. Att du är likgiltig inför korruption, fördärv, förtryck och mörkret som sker i samhället. Nej, du är en del av samhället, du är en del av dess kropp och funktion. Du skall vara en muslih, du skall reformera samhället och förbättra det. Även om korruptionen, fördärvet och mörker omger det, skall du sträva efter att sprida ljuset, rättvisa och rätt. 

Därav säger Gud, ett samhälle som är i mörkret men har muslihin kommer att klara sig för dem strävar. Men ett samhälle som inte strävar och är i mörkret, även om de har salihin, kommer att gå under.  Gud säger i en vers:

[13:11] Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag; och om det är Guds vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Gud kan hjälpa dem.

Från detta förstår vi varför Profeten(S) säger: “Den som inte bryr sig om muslimernas angelägenheter är inte en muslim.” Eftersom samhället är en kropp, man skall inte tänka bara på sig själv. En person som inväntar Imam Mahdi(Aj) ankomst ska vara en muslih, inte bara salih. Skall vara en person som reformerar samhället så att han kan vara med Aba Saleh (Fader till reform), Imam Mahdi(Aj). 

Du kan börja reformera i din närmaste krets i samhället. Reformera på ditt jobb, området, stad, skola, vänner och relationer. Att du blir ljuset som sprider islah (reform) så att inte samhället faller i korruption, fördärv och mörker. Så att du blir en anledning till att samhället inte går under.

Du bygger själv nästa värld

Tänk dig att när du dör, så kommer du att vakna upp till en ny värld och ett nytt liv. Ditt lev som du levt var endast en intro dröm till det du vaknade upp till. Inte nog med det, ditt liv i denna värld som du vaknat till, har formats utefter dina handlingar i drömmen och hur du handlade där, och att det är du som ordnat upp din värld som du vaknat till.

T.ex om du har agg (hiqd) hela tiden och den följer dig hela tiden och ständigt. Så har du då byggt en värld av agg som du kommer att leva i.Vidare kommer du att se varje handling som du utfört, så kommer din värld, världen som du vaknat till, att vara skapad av.

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: “Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Kort och gott. Nu är du din nafs(jagets) herre och skapar den värld som du kommer att förflyttas till.

[12:65] Och när de öppnade sina packningar fann de varorna som återlämnats till dem

När vi vaknar från vår sömn och öppnar våra ögon så kommer vi att se en värld av det vi skördat.

[50:22] [och Gud skall säga:] “Du ägnade inte en tanke åt denna [Stund], men Vi har lyft av bindeln [som täckte dina ögon] och i dag är din syn skarp

Guds nåd nära mohsinin

Allah(SWT) talar om för oss hur vi skall åkalla honom och hur vår åkallesle (duaa) kommer att leda till att vår duaa besvaras. Gud säger: [7:55] Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift.

Att åkalla Gud:

  1. Ödmjukt. En troende skall vara ödmjuk inför andra och Gud.
  2. Tyst. Så att det kommer från hjärtlig närvaro och inte från skrytsamhet.  
  3. Att inte gå till överdrift i sin duaa. Detta kan innebär flera saker. T.ex att skrika högt, skryta eller vända sig till någon annan än Gud. 

Dessa punkter är mellan individens och Allahs(SWT) relation att göra. Därefter fortsätter versen och beskriver relationen mellan individen och människorna.
[7:56] Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.

4. Stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden. Det betyder människor inte skall förtrycka varandra och lämna tillbaka varandras rätt, att man skall värna om varandras rättigheter och skyldigheter. Att inte förtrycka varandra och begå synder mot varandra. När detta har uppnåtts

 5. Åkalla honom med bävan och hopp. 

När de gjort detta är Guds nåd nära dem. Därav säger Allah(SWT)  “Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.”

Välsignelsen

[102:8] och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!

Gud har gett oss en hel del välsignelse och skänkt oss massa saker. Både materiella och icke materiella saker. Från god hälsa, säkerhet, trygghet, rent vatten, mat, din tro, din förmögenhet, din familj, dina nära och kära.  Allt detta och mycket mer. Dessa välsignelser har du fått från Honom. 

Därav kommer du att bli tillfrågad om dessa välsignelser, hur spenderade du dina pengar och din hälsa. Hur spenderade du din tid, vad gjorde med dessa välsignelser som du fått som t.ex. välsignelsen av tron. 

Ett rent hjärta

[26:89] och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.” 

En tradition säger “att det rena hjärtat är hjärtat där det inte finns någon polyteism eller tvivel.”

Således är det enda kapitalet för frälsning på domedagen är ett rent hjärta. Vilken intressant mening! Det betyder där finns både ren tro och uppriktig avsikt och någon rättfärdig handling. Eftersom ett sådant rent hjärta inte har någon frukt förutom ren handling.

Eftersom människans rena hjärta och själ har effekt i hans handlingar, har hans gärningar också en stor reflektion i hans hjärta och själ och förändrar den till samma kvalitet, oavsett att de är gudomliga eller sataniska.

Istiqfar (Att be Gud om förlåtelse)

[71:10] och sagt dem: ‘Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt; 
[71:11] Han skall låta himlen sända er rikligt regn 
[71:12] och föröka er rikedom och era söners [antal] och skänka er trädgårdar, vattnade av bäckar. 

Följande verser är från Profet Nohs(A) berättelse. Då han försökte vägleda sitt folk. Det intressanta är istiqfars effekter på människans liv och hur viktigt det är att söka Guds förlåtelse ständigt.

Genom Istiqfar (att du ber Gud om förlåtelse), ständigt så erhåller du:

  1. Få dina synder förlåtna, 

2. Renas själsligt från syndernas konsekvenser.

3. Utöver att Gud renar ditt hjärta genom att låta hans nåd regna över dig, så sänder han himlen med riklig regn. Så att man inte drabbas av torka.

4. Inte nog med det så utökar istiqfar din rikedom.

5. Gud välsignar dig med barn och ökar ditt avkomma. 

6. Förökar din förmögenhet.

Allt detta mina syskon är från istiqfar, därför säger Imam Ali(A): “Att utföra mycket Istiqfar utökar ens Rizq(försörjning).”

Takathur

[102:1] NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar 
[102:2] ända till dess ni står vid gravens rand. 

Lahw är att man uppehåller sig med små handlingar, och håller sig borta från viktiga uppgifter. En annan tolkning av Lahw är den handling som uppehåller människan och får henne att bli upptagen med något som riktar bort hennes fokus från syftet och målet. Takathur är skrytsamhet och upprymdhet.  

Människan kan enkelt berusas av världsliga nöjen och riktar sin fokus på vad den erhållit av rikedomar och förmögenhet. Vad den erhållit för status och antalet avkomma. Då skryter hon framför andra vad den uppnått med känslan av upprymdhet. Denna skrytsamhet leder till högmod och stolthet. Jag äger si, jag har så, jag tjänar detta, min status är så och allt vad den erhållit av dessa saker kommer försvinna i graven och rinna ut i sanden. Antalet följare, rikedomar, avkomma och status. Allt kommer försvinna, för du riktade inte fokus på det som var mest centrala i ditt liv. Syftet och målet med din skapelse. 


Gud säger [64:15] Era ägodelar och era barn är inte annat än [medel med vilka] Han prövar er; hos Gud väntar en rik belöning. 

Därav säger Profeten(S): “Jag fruktar inte att ni skall drabbas av fattigdom, utan att ni skall drabbas av Takathur (Skrytsamhet).” För allt vad du äger och har är Guds egendom. Slutligen säger Gud:
[18:103] Säg: “Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna 
[18:104] [Det är] de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv. 

Seyyeda Zeinab(A)

Gratulationer på Seyyeda Zeinabs(A) födelsedag. Fira det med era familjer och berätta om henne för era söner och döttrar.

Låt oss lära oss från henne tålamod, uppoffring, ståndaktighet, uthålighet och beslutsamhet. I en tid då tålamod brister snabbt, då uppoffring saknas, då man vågar inte stå på sig, då man ger upp efter prövningar och då man tappar beslutsamheten efter motgångar.

Zeinab(A) är en av islams tappra hjältar. Som lär oss hur vi skall hantera svårigheter och prövningar för ett högre syfte och mål. Imam Sajjad(A) vittnade om Seyyeda Zainabs(A) och sade: “Moster du är lärd utan någon lärare..”

Vad betyder Wajel?

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
[8:2] Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Guds namn nämnas,
Wajel är känslan av fruktan som människan känner, som grundar sig från två saker. 

  1. När man upplever sitt ansvar och tror att man möjligtvis inte kommer leva upp till den uppgiften som man fått, på bästa sätt, eftersom det är Guds order. 
    Det betyder att vi bör känna ansvar för det anförtroende som vi fått från Allah(SWT) och kämpa med göra så gott vi kan för att klara denna uppgift. Och kärnan i detta att vi söker Guds hjälp, eftersom vi är enkla och fattiga, i detta anförtroende så att vi känner en känsla av fruktan
  2. Att man uppfattar Guds majestät, hans absoluta existens som inte har något slut, hans förträfflighet som inte är likt något.

En människan kan ibland kämpa för att träffa en höguppsatt person. En nobel, respekterad, känd och som innehar hög status. Vid det mötet med honom, kommer man känna personens majestät, i närvaron av denna person känner man en viss känsla av fruktan, oro i hjärtat, hjärtat bultar snabbt. Man vet inte hur man skall uttrycka sig. Man kanske till och med glömmer vad man ville säga, fastän om personen inte sagt något och visar kärlek till alla. 

Denna frukta, oro och förträfflighet kommer från majestäten av den där personen. Gud säger i den heliga Koranen om Koranens förträfflighet

[59:21] OM VI hade uppenbarat denna Koran för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Gud. 

Vi kan hitta i andra verser

[35:28] Ingen av Hans tjänare utom de som har [en djup inre] kunskap fruktar Gud [så som Han bör fruktas]. 

Det finns ett band mellan fruktan och kunskap. Vi bör kämpa med att känna denna känsla och känna Guds majestät runt omkring oss. Ett verktyg för att känna detta är reflektion.

Vårt anförtroende

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ
[4:58] GUD befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott
Att bli anförtrodd något är stort och brett inom islam. De kan omfatta materiella saker och moraliska saker. Varje muslim är skyldig, enligt versen, att återlämna det man har anförtrotts.  Man får inte svika oavsett vem det är. Oavsett om ägaren är muslim eller inte, det spelar ingen roll. Det är en av islams mänskliga rättigheter. Där varje människa är lika inför. 
Imam Sajjad(A) “Om jag anförtrotts svärdet som min far mördades med,  så skulle jag utföra det.”
Ett av de största anförtroende som vi fått från Allah(SWT) är våra själar. Gud gav oss de så att vi kan återlämna de till Gud rena liksom att vi fått de.
[91:9-10] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.
Ett annat anförtroende är våra familjer. Därför säger Gud [66:6] O’Troende skydda er själva och era familjer från elden…”

Denna vers uppenbarades när Profeten(S) tågade in i Mecka segrandes. Othman bin Talha hade nyckel till Kaba, han hade låst den. Så Profeten(S) bad honom att öppna Kaba, så att han skulle rena det.

Abbas, Profetens farbror ville ha nyckeln ocj ansvara för det. Abbas verkade utnyttja sin status för egennytta.

Men Profeten(S) gjorde motsatsen av detta. Efter att ha rengjort Kaba, bad han Imam Ali(A) att lämna tillbaka nyckeln till Othman bin Talha, som var en mushrik. Så han gjorde det.